Kodeks etike

KODEKS ETIKE SBC - Kluba slovenskih podjetnikov

(v nadaljevanju: »Kodeks«)

 

A. VIZIJA KLUBA SBC
Vizija SBC – Kluba slovenskih podjetnikov – GIZ je, da postane družbeno najbolj prepoznaven klub, ki z zgledom poštenega podjetništva spreminja dogajanje v slovenski družbi, tako da na podlagi dobrih zgledov stalno izboljšuje percepcijo javnosti o podjetništvu.

 

B. POSLANSTVO

SBC – Klub slovenskih podjetnikov – GIZ (v nadaljevanju: »SBC«, pri čemer se ta izraz v točki C Kodeksa smiselno uporablja za vse člane SBC in zaposlene pri SBC) je združenje uspešnih lastnikov slovenskih podjetij, ki so do poslovnih rezultatov prišli s svojo lastno vizijo in poštenim pristopom. Člani SBC so ustanovitelji oziroma lastniki podjetij ali nasledniki družinskih tradicij. Člani SBC so politično nevtralni, niso bili pravnomočno obsojeni in imajo vsak dan v letu izpolnjene vse finančne obveznosti do države.

Namen Kodeksa je določiti in zagotavljati spoštovanje visokih profesionalnih in etičnih standardov članov in zaposlenih SBC in s tem krepiti njihove medsebojne odnose, pripadnost SBC, družbeno odgovornost in ugled delovanja SBC, kot tudi ugled in integriteto članov in zaposlenih SBC. Obenem je namen Kodeksa vzpodbujati razvoj poslovne etike, oblikovati razumljive vrednostne standarde, dajati navdih in oporo članom in zaposlenim SBC pri njihovem delovanju ter zarisati jasno ločnico med dobrimi in slabimi poslovnimi praksami.

Ta Kodeks zavezuje člane in zaposlene SBC k spoštovanju visokih standardov profesionalnega etičnega obnašanja, spoštovanju enakopravnosti in s tem k zagotavljanju okolja za uspešno rast in razvoj SBC in njegovih članov.

 

C. TEMELJNA NAČELA IN VREDNOTE ČLANOV SBC TER NJIHOVE OBVEZNOSTI

Člani in zaposleni SBC so dolžni upoštevati v nadaljevanju navedena temeljna načela in vrednote SBC, ki predstavljajo standard delovanja, upravljanja in vodenja ter na tak način oblikujejo poslovno kulturo in gradijo poslovno odličnost SBC.

1.

temeljna načela

Spoštovanje zlatih vodil SBC
 

Člani in zaposleni SBC se zavezujejo spoštovati in upoštevati zlata vodila SBC, ki vključujejo:

 • poslovno nadpovprečnost in pošten odnos do zaposlenih, lokalne skupnosti, države in poslovnih partnerjev,
 • politično nevtralnost,
 • skrb za razvojni preboj in podjetniško Slovenijo,
 • medsebojno prijateljstvo in skupno krepitev prepoznavnosti Slovenije,
 • negovanje mladih talentov in vrhunskega razvoja v sožitju z zeleno in čisto naravo,
 • povezovanje z lokalno skupnostjo za razvoj regij, podjetništva in preprečevanje revščine,
 • krepitev integritete in delovanje vseh partnerjev na odgovoren in transparenten način z ničelno toleranco do korupcije

Člani in zaposleni SBC pri delovanju SBC in svojem delovanju ter ravnanju spoštujejo in zagovarjajo:


1. Vrednote

 • 1.1. Integriteta: SBC deluje pošteno, iskreno in se drži dogovorov pri vseh svojih poslovnih aktivnostih.
 • 1.2. Spoštovanje: SBC spoštuje pravice in dostojanstvo vseh svojih zaposlenih, strank, dobaviteljev, partnerjev in skupnosti, v katerih deluje.
 • 1.3. Odgovornost: SBC se zavezuje, da bo odgovorno ravnal z okoljem, skupnostjo ter socialno ekonomskimi vplivi svojih aktivnosti.
 • 1.4. Transparentnost: SBC je pri svojem delovanju transparenten.

 

2. Zaposleni

 • 2.1. Zagotavljanje enakih priložnosti: Diskriminacija zaposlenih zaradi spola, rase, vere, spolne usmerjenosti, invalidnosti ali drugih osebnih značilnosti ni dovoljena.
 • 2.2. Delovno okolje: SBC zagotavlja varno, zdravo in spodbudno delovno okolje ter spodbuja raznolikost in vključevanje.
 • 2.3. Spoštovanje pravic zaposlenih: SBC spoštuje pravico zaposlenih do svobode izražanja, združevanja in zasebnosti.
 • 2.4. Vodstvo SBC zaposlene vodi z dobrim zgledom.
 • 2.5. Pravično plačilo: SBC zagotavlja pravično in konkurenčno plačilo za svoje zaposlene ter spodbuja njihov strokovni razvoj.

 

3. Stranke

 • 3.1. Kvaliteta izdelkov in storitev: SBC zagotavlja visoko kakovost storitev, izdelkov ter se trudi za zadovoljstvo članov in drugih deležnikov
 • 3.2. Zaupnost in zasebnost: SBC skrbno ravna z zaupnimi informacijami ter varuje zasebnost vsakega posameznika.
 • 3.3. Poštena tržna praksa: SBC izvaja pošteno tržno prakso in se izogiba vseh oblik zavajanja in podkupovanja.

 

4. Dobavitelji in partnerji

 • 4.1. Spoštovanje pogodbenih obveznosti: SBC spoštuje vse svoje pogodbene obveznosti do dobaviteljev, poslovnih partnerjev in drugih deležnikov.
 • 4.2. Etika v oskrbovalni verigi: SBC ravna etično v svoji oskrbovalni verigi in spodbuja svoje člane in druge deležnike k enakim standardom.

 

5. Skupnost

 • 5.1. Družbena odgovornost: SBC prispeva k družbeni blaginji na vseh nivojih ter spodbuja filantropsko delo zaposlenih.
 • 5.2. Trajnostna okoljska naravnanost: SBC spodbuja trajnostno ravnanje in izvaja ukrepe za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.

 

6. Zaupanje in Integriteta

 • 6.1. SBC ravna integritetno v vseh poslovnih odnosih in transakcijah. To vključuje poštenost in pravičnost.  
 • 6.2. SBC ne sprejema, ponuja ali obljublja daril, uslug ali denarja, ki bi lahko vplivali na poslovne odločitve ali zaveze.

 

7. Spoštovanje zakonodaje

 • 7.1. SBC spoštuje vse veljavne zakone in predpise, povezane s preprečevanjem korupcije, ne glede na to, kje posluje.
 • 7.2. SBC sodeluje z vsemi organi preprečevanja, preiskovanja in pregona korupcije.

 

8. Darila in Konflikt interesov

 • 8.1. Darila ali usluge, ki jih SBC prejema ali ponudi, so skladni z zakoni in ne vplivajo na poslovne odločitve ali odnose.
 • 8.2. Zaposleni in člani SBC takoj obvestijo predsednika kluba in /ali upravni odbor kluba SBC o morebitnih konfliktih interesov.

 

9. Računovodstvo in Finančno Poročanje

 • 9.1. Računovodske evidence in finančno poročanje so natančne in poštene ter ne vsebujejo skrite ali nedovoljene transakcije.
 • 9.2. Sredstva ter prihodki in odhodki SBC so transparentni.

 

10. Izobraževanje in Usposabljanje

 • 10.1. SBC zagotavlja redno usposabljanje za zaposlene in člane v zvezi s preprečevanjem korupcije in etičnim ravnanjem.

 

11. Poročanje o nepravilnostih

 • 11.1. Zaposleni in člani SBC ažurno poročajo o morebitnih nepravilnostih prek notranjih kanalov, ki so vzpostavljeni na način, da zagotavljajo učinkovito zaščito prijaviteljev pred povračilnimi ukrepi.
 • 11.2. SBC skrbno in odgovorno obravnava vsako prijavo morebitnih nepravilnostih, vključno s sumom korupcije.

 

D. IZVAJANJE KODEKSA

Vsak član in zaposleni SBC se je dolžan ravnati v skladu s temeljnimi načeli in pravili Kodeksa ter je v zvezi s tem odgovoren za svoje etično poslovanje in ravnanje, kot tudi za varovanje ugleda in integritete SBC, ki se zagotavlja z doslednim upoštevanjem določil in vrednot Kodeksa. Vsak nov član SBC se je dolžan seznaniti z določbami Kodeksa.

Kodeks je zbirka načel in pravil v okviru delovanja SBC, ki se stalno izpopolnjuje. Člani in zaposleni SBC naj pri svojem delovanju v okviru SBC kot tudi rednem poslovanju in delovanju spremljajo etična vprašanja, ki jih prinaša njihova dnevna praksa. Člani in zaposleni SBC naj si prizadevajo poročati predsedniku ali upravnemu odboru SBC o morebitnih pobudah in predlogih za nadaljnje urejanje načel in pravil ter njihov zapis v Kodeks.

 

E. KRŠITVE KODEKSA

Skladnost delovanja s Kodeksom nadzoruje senat SBC in o tem poroča upravnemu odboru SBC. Morebitne kršitve Kodeksa lahko vsak član naznani/prijavi članom senata.

Če katerikoli član SBC ravna v nasprotju s Kodeksom, takšno ravnanje obravnava senat SBC, ki kršitelju in upravnemu odboru SBC sporoči svoje stališče. V primeru hujših ali ponavljajočih kršitev posameznega člana SBC lahko senat SBC upravnemu odboru SBC predlaga izključitev takega člana.

 

F. KONČNE DOLOČBE

Kodeks je javno objavljen na spletni strani SBC in v poslovnih prostorih SBC.

Kodeks se lahko spremeni na pobudo kateregakoli člana SBC, pri čemer sprememba začne veljati, ko jo potrdita upravni odbor SBC in skupščina SBC po enakem postopku kot je bil sprejet.

Kodeks je bil sprejet dne 19. 03. 2024.