BIZI Likvidnost energija - Likvidnostni kredit zaradi posledic energetske krize

Razpisi Razpis potekel

11. April 2024

BIZI Likvidnost energija - Likvidnostni kredit zaradi posledic energetske krize

Upravičenci

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2022.

Upravičeni stroški

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (proizvajalne naprave in stroji), in sicer:

 • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2021 naprej) ter novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2021 naprej), vse za namene optimizacije porabe energije. 

Neopredmetena sredstva, in sicer:

 • programska oprema za namene optimizacije porabe energije.

Stroški obratnih sredstev:

 • stroški storitev zunanjih izvajalcev za financiranje priprave projektne dokumentacije za projekte optimizacije porabe energije ali dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo (vključno s stroški energetskih pregledov, izdelave dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo, projektne dokumentacije PZI, ipd.),
 • stroški materiala in blaga.

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2024.

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na

 • Zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda/ storitve (kWh/enoto proizvoda) (za vsaj 10%)
 • Zmanjšanje porabe energije (kWh/leto) (za vsaj 10%)
 • Izdelava razširjenega energetskega pregleda s predlaganimi ukrepi za znižanje porabe energije, skladno s standardom SIST EN 16247-5
 • Pridobitev certifikata ISO 14.001 ali ISO 50001
 • Povečanje deleža OVE v skupni rabi energije (%) (za vsaj 10 %)

Posojilni pogoji

 • Obrestna mera je odvisna od sedeža vlagatelja:
  • Vlagatelji s sedežem na obmejnih problemskih območjih: 3 % letno.
  • Vlagatelji s sedežem izven obmejnih problemskih območij: 3,5 % letno.
 • V kolikor bo vlagatelj najkasneje do 30. 11. 2024, glede na izhodiščno stanje na 31. 12. 2022:
  • zmanjšal porabo energije (absolutno ali na enoto proizvoda) za vsaj 20 % na letni ravni glede na izhodiščno stanje,
  • opravil razširjeni energetski pregled s predlaganimi ukrepi za zmanjšanje porabe energije, izdelan po oddaji vloge na javni razpis ter plačan s sredstvi SRRS,
  • pridobil certifikat ISO 14.001 ali ISO 50001 po oddaji vloge na javni razpis, plačan s sredstvi SRRS, ali
  • povečal delež OVE na letni ravni v skupni rabi energije za vsaj 20%,

je upravičen do znižanja obrestne mera za 2 % letno.

 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
 • Glavnica posojila se vrača mesečno.
 • Ročnost: od 2 let do 5 let z vključenim moratorijem.
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila.

Višina posojila

 • Min: 80.000 €
 • Max: 500.000 €

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države
  članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

Vas zanima prijava na razpis?

KONTAKT

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.