Javni razpis za finančni produkt – BIZI PF

Razpisi SAMO ŠE 252 DNI

07. Marec 2024

Javni razpis za finančni produkt – BIZI PF

CILJ RAZPISA

Izvedba projekta, za katerega je vlagatelj pridobil evropska in/ali nacionalna sredstva.

UPRAVIČENCI

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
  • zadružna zveza.
 • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2022 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • 80 % odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev.

VIŠINA POSOJILA

 • Min: 30.000 €
 • Max: 250.000 € 

POSOJILNI POGOJI

 • Fiksna obrestna mera: ROM + pribitek 0,30 % letno oz. pribitek 0,10 % letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti.
 • Skupna doba vračanja posojila je enaka datumu izplačila zadnjega zahtevka.
 • Moratorij: je vezan na izplačilo zadnjega zahtevka za nepovratna sredstva.
 • Možnost predčasnega poplačila.

ZAVAROVANJE

 • Obvezno zavarovanje z menicami.

Možne oblike dodatnega zavarovanja spodbud so:

 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

Rok za oddajo: 31.12.2024 oz. do porabe sredstev

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano