BIZI LIKVIDNOST energija

Razpisi Razpis potekel

03. November 2023

BIZI LIKVIDNOST energija

Rok za oddajo: 30. 10. 2023 do 8. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

Višina sofinanciranja: kredit od 80.000 do 500.000 EUR

CILJ PROJEKTA

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na

 • Izvedbo ukrepov za obvladovanje porabe in izgub energije.
 • Izboljšanje likvidnosti.
 • Doseganje večje konkurenčnosti in produktivnosti.

UPRAVIČENCI

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2022.

UPRAVIČENI STROŠKI

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo vloge, so:

 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
  • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2020 naprej),
  • novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2020 naprej),
 • Neopredmetena sredstva
  • programska oprema,
 • Stroški obratnih sredstev
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški materiala in blaga.

KREDITNI POGOJI

 • Min: 80.000 €

 • Max: 500.000 €

Obrestna mera je odvisna od sedeža vlagatelja:

 • Vlagatelji s sedežem na obmejnih problemskih območjih: 1,5 % letno.
 • Vlagatelji s sedežem izven obmejnih problemskih območij: 1,7 % letno.
 • V kolikor bo vlagatelj najkasneje do 31. 5. 2024, glede na izhodiščno stanje na 31. 12. 2022:
  – izkazal zmanjšanje porabe energije vsaj za 5,00% glede na izhodiščno stanje, ali
  – po oddaji vloge izdelal razširjeni energetski pregled ali pridobil certifikat ISO,
  je upravičen do znižanja obrestne mera za 0,5% bazičnih točk.
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV.
 • Ročnost: do 7 let z vključenim moratorijem.
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila.

ZAVAROVANJE

 • Zavarovanje z menicami (obvezno).

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano