P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

Razpisi SAMO ŠE 20 DNI

23. Oktober 2023

P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

NAMEN RAZPISA

 • Hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja,
 • zagotoviti ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo.

UPRAVIČENCI

 • Pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu;
 • ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • je ustanovljen in deluje pred 01.01.2022;
 • imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.
 • višina kredita ne sme presegati 40% od vrednosti čistih prihodkov od prodaje 2022;
 • vlagatelj je utrpel neposredno škodo v poplavah avgusta 2023 (dokazila).

Pomembno: skupna vsota sredstev pomoči za odpravo posledic škode po poplavah (sredstva dodeljena na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, izplačilo zavarovalnega zneska, donacije, sredstva državnega in občinskih proračunov) ne sme presegati dejanske škode vlagatelja.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme),
 • stroški obratnih sredstev (stroški materiala, trgovskega blaga in storitev),
 • zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 04.08.2023 do 31.05.2024.

KREDITNI POGOJI

 • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
  (možnost oddaje ene vloge)
 • Intenzivnost financiranja: 100 % kritje upravičenih stroškov
 • Odplačilna doba:
  2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  27 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev
  (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev )
 • Obrestna mera: letna fiksna 0,5 %
 • Zavarovanje:
  8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Rok za oddajo: 

09.11.2023, 20.12.2023 oz do porabe sredstev

info@tiko-pro.si

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano