Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Izbrani nasveti

25. Avgust 2023

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Vlada je včeraj, 24.08.2023, sprejela besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter ga poslala v obravnavo in sprejem v Državni zbor po nujnem postopku.

Besedilo predloga zakona ureja tri sklope pomoči in sicer: pomoč za prebivalce, občine in podjetja.

Besedilo predloga zakona se lahko tekom postopka v Državnem zboru še spremeni. Državni zbor bo predlog zakona obravnaval predvidoma v naslednjem tednu.

Poglavitni ukrepi za gospodarstvo in zaposlene oz. ukrepi, ki bodo imeli vpliv na gospodarstvo

Bančna posojila
Okoliščine so povzročile začasne omejitve likvidnosti pri kreditojemalcih, zato se v okviru interventnega zakona predlaga tudi začasni ukrep na področju bančnih posojil. Ukrep zavezuje banke in hranilnice vključno s podružnicami, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, da kreditojemalcu, ki je utrpel škodo zaradi posledic poplav ali plazov, odobrijo odlog plačila posojil do 12 mesecev. Do odloga so upravičene tako pravne kot fizične osebe, vendar po določenih kriterijih glede višine škode, ki so jo utrpeli. Vlogo morajo upravičenci nasloviti na banko najkasneje do 31. decembra 2023.

Poplavni davek / Solidarnostna sobota
Predlagan je obvezni prispevek, ki se bo stekal v sklad za obnovo Slovenije, vanj bodo prispevale vse družbene skupine, podjetja, fizične osebe, kmetje, samozaposleni. Predvidena višina je 0,3 % dohodnine za letos in prihodnje leto. Davek bodo plačevali v enaki obremenitvi tako delodajalci kot delojemalci.
Alternativa temu obveznemu prispevku bo solidarnostna sobota, kjer bo v soglasju zaposlenih in delodajalcev mogoče obvezni prispevek nadomestiti z delom in dobiček tega dne nameniti v sklad za obnovo.

Predplačil ne bo potrebno zavarovati z bančno garancijo
Za gospodarstvo je v noveli zakona omiljena tudi določba glede pomoči za škodo, in sicer po novem predplačil pomoči v višini do 10 % ocenjene škode podjetjem ne bo potrebno zavarovati z bančno garancijo. 
Pri ukrepu pomoči samozaposlenim (samozaposleni, družbeniki in kmetje) je bil znižan pogoj, vezan na padec čistih prihodkov od prodaje za pridobitev pomoči, in sicer sedaj pomoč prejmejo vsi, ki so se jim znižali čisti prihodki od prodaje na letni ravni za 25 % v 2023 glede na leto 2022.

Začasni ukrep delnega povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav pri delodajalcu 
Delodajalci, pri katerih bodo njihovi delavci odpravljali posledice poplav, bodo upravičeni do povračila izplačanih plač tem delavcem. To pravico bo lahko uveljavljal vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, registriran najpozneje na dan 2. avgust 2023, razen izjem, ki jih določa zakon. Ukrep velja od 3. avgusta 2023 do 3. septembra 2023. Delodajalec bo upravičen do povračila plače v celoti (bruto I), vendar največ do višine povprečne mesečne plače za mesec maj 2023.

Delodajalec bo moral za povračilo nadomestila plač vložiti vlogo v elektronski obliki pri ZRSZ v 15 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. Skrajni rok uveljavljanja povračila izplačane plače je do 30. junij 2024.

Prepoved odpuščanja delavcev
Za delodajalce, ki bodo koristili ukrep delnega povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma, se določa obveznost ohranitve zaposlitev delavca tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje enako prejemanja delnega povračila nadomestila plače.

Hitrejše zaposlovanja tujih delavcev 
Pospešuje se reševanje upravnih zadev za hitrejše zaposlovanje in delo tujih delavcev, ki bodo lahko pričeli z delom na podlagi izdanega delovnega dovoljenja. Postopek se bo uporabljal le za poklice, ki so potrebni za odpravo posledic poplav in za tujce, ki prihajajo iz držav, za katere ni potreben vizum za vstop in bivanje v RS. Zavod RS za zaposlovanje bo postopke izdaje delovnih dovoljenj in soglasij k enotnim dovoljenjem za zaposlitev in delo tujih delavcev reševal prednostno najkasneje v roku 10 dni. 

Ugodnejša davčna obravnava za pravne osebe / samostojne podjetnike, ki nudijo začasno nastanitev
Druge rešitve na finančnem in davčnem področju: zagotovitev ugodnejše davčne obravnave za osebe, ki so bile primorane poiskati novo ali začasno nastanitev, ter za pravne osebe/samostojne podjetnike, ki tem osebam zagotovijo nastanitev; za nepremičnine, ki so bile huje poškodovane, se bodo občine lahko odpovedale prihodku iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v korist davčnim zavezancem. 

Invalidska podjetja, zaposlitveni centri in delodajalci, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov
Delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom se do 31. decembra 2023 omogoča poraba javnih sredstev, ki jih vodijo na kontu 96, tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023, in sicer za nakup opreme, ki je bila poškodovana in nakup repromateriala do višine neamortizirane vrednosti, kot izhaja iz računovodskih evidenc, pred nastankom škode. 

Program javnih del Pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov
S pomočjo posebnega programa javnih del - Pomoč pri odpravi posledic poplav, se bo angažiralo brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, za pomoč pri odpravljanju posledic poplav in sanacije. Gre za osebe v evidenci brezposelnih oseb, ki nimajo zdravstvenih omejitev in ne glede na stopnjo in vrsto izobrazbe, ki jo imajo. Zvišuje se višina plačila za udeležence od vključno I. do vključno IV. ravni izobrazbe oz. usposobljenosti na višino minimalne plače, saj so prejemki teh oseb pod višino minimalne plače.  

Rešitve s področja visokega šolstva
Sprejeti interventni ukrepi visokošolskim zavodom omogočajo, da zaradi poplav v avgustu, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje študijskih obveznosti, spremenijo pogoje za napredovanje po študijskem programu oziroma za ponavljanje letnika.


Vse predvidene ukrepe za prebivalstvo, občine in gospodarstvo si lahko preberete na tej povezavi.

Vir: Republika Slovenija, GOV.SI

Foto: Policija

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.