Priložnost: finančne spodbude in robotizacija za lesno predelovalno industrijo

Izbrani nasveti

22. Junij 2023

Priložnost: finančne spodbude in robotizacija za lesno predelovalno industrijo

Evropska kohezijska sredstva do leta 2027 bodo namenjena reševanju ključnih izzivov Slovenije, med katere spadajo pospeševanje rasti produktivnosti, pospeševanje prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo ter pravičen prehod na podnebno nevtralno in krožno gospodarstvo.

Pomembno vlogo pri tem imajo tako imenovane LCA analize, ki preučujejo vse vrste vplivov izdelkov in storitev podjetij na okolje. Zakaj je dobro poznati pomen in vlogo LCA analize, pojasnjujemo v nadaljevanju. V nadaljevanju navajamo tudi razpisa, ki bosta v prihodnjih mesecih aktualna za podjetja iz lesno predelovalne industrije.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je do konca leta 2023 predvidelo ukrepe za področje lesarstva, in sicer mikro spodbude in spodbujanje krožnega gospodarstva v lesarstvu, s katerima se želi krepiti konkurenčnost slovenske lesnopredelovalne industrije. Priložnosti in ukrepi bodo na področju lesarstva namenjeni spodbujanju večje predelave lesa, proizvodnji lesenih izdelkov z višjo dodano vrednostjo, avtomatizaciji in robotizaciji v lesni industriji, povečanju konkurenčnosti podjetja in hitrejšemu prehodu v krožno gospodarstvo ter podnebno nevtralno družbo.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo najbolj prispevali k dvigu dodane vrednosti ter k proizvodnji izdelkov, ki v svoji življenjski dobi izkazujejo nizek ogljični odtis. Podprti bodo projekti na področju trajnostnega gospodarstva, ki pri svojem delovanju vključujejo rešitve krožnega gospodarstva v celotni življenjski dobi produktov.Projekti bodo morali slediti smernicam kohezijske politike 2021-2027 na področju varovanja okolja, zato je pomembno, da se podjetja že sedaj ustrezno pripravljajo na tem področju. V zadnjih dveh letih so dodatne točke na razpisih prinašala merila na področju okolja (LCA analiza, ISO standard 14.001 ali 50.001, okoljski certifikati, okoljska priznanja …). Zato je takšna merila pričakovati tudi v bodoče.

LCA analiza

LCA analiza (LCA - Life Cycle Assessment) proučuje vse vrste vplivov na okolje, to so poraba virov, vode in energije, emisije CO2 in ostale emisije nevarnih snovi. Ocenjevanje življenjskega cikla temelji na mednarodno standardizirani metodologiji, ki omogoča strukturirano in celovito ovrednotenje vplivov, ki jih imajo izdelki in storitve na okolje in tudi zdravje ljudi, od njihove »zibelke do groba«.

Za kaj lahko uporabimo LCA analizo? 

- za nižanje negativnega okoljskega vpliva,
- LCA analiza je obvezna projektna dokumentacija mnogih razpisov,
- za ugotovitve vpliva na okolje določenih procesov, izdelkov (npr. proizvodnje),
- za iskanje ozkih grl v našem poslovanju ter s tem dvig konkurenčnosti,
- za nižanje stroškov procesov, poslovanja oz. izdelave izdelkov,
- za primerjanje različnih procesov, izdelkov med seboj (predvsem pri razvoju novih izdelkov).

Prihajata razpisa za podjetja iz lesne industrije

V drugi polovici leta lahko podjetja iz lesnopredelovalne panoge pričakujete dva javna razpisa, prek katerih bo gospodarsko ministrstvo podeljevalo spodbude za krepitev konkurenčnosti:

Razpis za izkoriščanje razvojnega potenciala lesa
Opis razpisa: Mikro spodbude v lesarstvu 2.0 (nepovratna sredstva) - okvirna višina sredstev: 1,5 milijonov EUR.

-Namen: spodbuditi razvoj mikropodjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) ter prispevati k hitrejšem lokalnem razvoju. 
-Cilj: ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP, izvajanje projektov v podjetjih na področju rabe lesa, ki vključujejo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.) in prilagajanje njihovega poslovanja novim razvojnim trendom.
-Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev 
-Upravičenci: MSP 

Razpis za spodbujanje krožnega gospodarstva z uporabo lesa
Opis razpisa: Spodbujanje krožnega gospodarstva z uporabo lesa (kombinacija povratnih in nepovratnih virov) - okvirna višina sredstev: 5,8 milijonov EUR povratnih sredstev in 5 milijonov EUR nepovratnih sredstev. 

-Namen: izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri prehodu v podnebno nevtralno družbo preko novih lesenih izdelkov.
-Cilj: izdelava izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv, katerih proizvodnja bo potekala z nizkim ogljičnim odtisom in v skladu s principi krožnega gospodarstva.
-Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.
-Upravičenci: MSP. 

Nasvet smo pripravili s pomočjo podjetja Tiko Pro, ki je specializirano za pomoč podjetjem pri pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bruslju. Podjetjem pomagajo tudi s pripravo LCA analiz. KNOW-HOW SREDIŠČE: PROSTOR ZA UPORABNE NASVETE

Know-how središču SBC objavljamo uporabne nasvete za pomoč pri poslovanju. Nasvete pripravljamo v sodelovanju s člani SBC, poslovnimi partnerji kluba in drugimi eksperti za poslovna področja.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano