Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)

Razpisi SAMO ŠE 111 DNI

10. Maj 2023

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Nepovratna sredstva za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE:

  • kotlov na lesno biomaso,
  • toplotnih črpalk,
  • sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote,

ter izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz OVE v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.

UPRAVIČENCI

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah.

UPRAVIČENI STROŠKI

a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;

b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;

c) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3 % priznanih upravičenih stroškov projekta (strokovni nadzor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo).

Obdobje upravičenosti stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. 2025.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Do 45 % (državna pomoč) – naložbe v gradnjo novih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE.

Roki za oddajo: 

5.6.2023, 20.10.2023, 20.3.2024, 20.11.2024, 20.3.2025 oz. do porabe

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano