SBC know-how: Izkoriščanje zunanjih virov financiranja za povečanje konkurenčnosti in rasti podjetja

Izbrani nasveti

30. April 2023

SBC know-how: Izkoriščanje zunanjih virov financiranja za povečanje konkurenčnosti in rasti podjetja

Vsa podjetja, ne glede na njihovo velikost, si prizadevajo za rast in razvoj svojega poslovanja. Vendar pa je rast pogosto povezana s potrebo po dodatnem financiranju. Kateri so zunanji viri financiranja in zakaj imajo ključno vlogo za podjetja?

Avtor: Nejc Apšner, član sekcije SBC Mladi in direktor podjetja Nekster Finance, d. o. o. 

Zunanji viri financiranja predstavljajo sredstva, ki jih podjetje pridobi zunaj svojih notranjih virov, na primer prihodkov od prodaje ali donosov naložb. Naslednji seznam vam bo pomagal bolje razumeti različne zunanje vire financiranja, ki so na voljo podjetjem. Vsak vir financiranja prinaša svoje značilnosti, pogoje in tveganja, zato je ključnega pomena, da podjetja natančno preučijo svoje potrebe in razpoložljive možnosti, preden se zavežejo določenemu viru financiranja.

Kaj so zunanji viri financiranja?

Bančna posojila

Najpogostejši vir zunanjega financiranja za podjetja so bančna posojila, ki jih ponujajo banke ali druge finančne institucije. Ta oblika financiranja je lahko dolgoročna ali kratkoročna, pri čemer podjetja pridobijo sredstva za financiranje novih projektov ali naložb. Prednosti bančnih posojil vključujejo hitro razpoložljivost sredstev in razmeroma nizke obrestne mere, vendar pa lahko povzročijo visoke obrestne stroške, kar predstavlja breme za denarni tok in prihodnjo likvidnost podjetja.

Zasebna posojila

Zasebna posojila, znana tudi kot shadow banking, predstavljajo alternativo bančnim posojilom, saj podjetja pridobijo finančna sredstva od posameznikov ali podjetij, ki iščejo naložbe v specifične projekte. Ob uspešnem poslovanju podjetja vlagatelji prejmejo obljubljeni donos, medtem ko podjetje pridobi potrebno financiranje. Vendar pa so zasebna posojila pogosto povezana z visokimi obrestnimi merami in ohlapno regulativo.

Faktoring

Faktoring je oblika financiranja, pri kateri podjetja prodajajo svoja sredstva ali račune, ki so jih izdala ob dobavi blaga ali storitve. Ta način financiranja ne povzroča zadolževanja podjetja, hkrati pa izboljšuje njegovo bilanco. Faktoring ima prednosti v enostavnosti, fleksibilnosti in boljši boniteti podjetja, vendar pa ni primeren za podjetja, ki poslujejo primarno s fizičnimi osebami, nimajo terjatev ali poslujejo z podjetji s slabo plačilno disciplino.

Izdaja delnic

Izdaja delnic predstavlja pomemben način zunanjega financiranja, pri katerem podjetja pridobivajo sredstva s prodajo deleža lastništva. Delničarji v zameno prejemajo dividende ob uspešnem poslovanju podjetja, imajo glasovalne pravice na skupščinah in sodelujejo pri sprejemanju ključnih poslovnih odločitev. Slabost tega pristopa je, da mora podjetnik deliti lastništvo in upravljanje podjetja z drugimi delničarji.

Izdaja obveznic

Izdajanje obveznic je še ena oblika zunanjega financiranja, ki jo uporabljajo podjetja. Obveznice predstavljajo dolgoročne dolgove, ki jih podjetje izda in v zameno dobi denar. Obresti na obveznice se izplačujejo periodično in obveznice imajo določen rok zapadlosti. Tako kot pri bančnem financiranju, lahko tudi pri obveznicah neravnovesja med finančnimi obveznostmi in prihodki povzročijo velike obremenitve za prihodnjo likvidnost podjetja.

Skladi zasebnega kapitala

Zasebni skladi kapitala so oblika financiranja, pri kateri investitorji prek sklada vlagajo v podjetja v razvojni fazi ali želijo financirati njihovo rast in širitev. Takšni skladi običajno zahtevajo višje donose, vendar poleg financiranja zagotavljajo tudi strokovno znanje, izkušnje in kontakte. To je privlačna možnost za podjetja, ki iščejo rast in širitev, a nimajo dostopa do bančnega financiranja ali želijo ohraniti nadzor nad svojim podjetjem.

Poslovni angeli

Poslovni angeli so premožni posamezniki ali skupine vlagateljev, ki vlagajo svoj kapital v zgodnje faze rastočih podjetij. Ti investitorji iščejo visoke donose in hkrati želijo prispevati k razvoju mladih podjetij. V zameno za svoje naložbe dobijo delniški ali lastniški delež v podjetju ter pogosto nudijo svoje izkušnje, znanje in kontakte, da bi podjetju pomagali pri uspešnem razvoju.

Mezzanine

Mezzanine financiranje je oblika kapitalskega financiranja, ki se nahaja med dolgoročnim dolgom in lastniškim kapitalom. Lahko vključuje konvertibilni dolg, podrejeni dolg ali delniške instrumente. Mezzanine investitorji iščejo višje donose kot pri običajnih dolgoročnih dolgovih, kar lahko prinaša višje stroške. To obliko financiranja uporabljajo podjetja, ki potrebujejo dodatna sredstva za rast, širitev, prevzeme ali refinanciranje obstoječih dolgov, vendar želijo ohraniti nadzor nad svojim podjetjem in se izogniti razredčitvi lastništva.

Komercialni zapisi

Komercialni zapis je pisni vrednostni papir, s katerega prodajo se zbirajo kratkoročna denarna sredstva. Komercialni zapis izdajo podjetje, zadruga in druga oblika združevanja z lastnostjo pravne osebe V primerjavi s kratkoročnim zadolževanjem pri bankah pa izdaja komercialnih zapisov zahteva več časa za izdajo oziroma gre za daljši postopek in s tem tudi več stroškov. Ročnost tovrstnih vrednostnih papirjev znaša do enega leta.

Crowfunding oziroma spletna množična financiranja

Množično financiranje (crowdfunding) je še en pristop k pridobivanju kapitala za podjetja. Gre za zbiranje sredstev od velikega števila ljudi, običajno prek spletnih platform. Tovrstno financiranje je lahko zlasti koristno za manjša podjetja, ki iščejo začetni kapital, inovativne projekte ali neprofitne organizacije. Obstaja več vrst, kot so nagrajevalno, posojilno, delniško in donacijsko financiranje. Nekatere prednosti tega pristopa so nižji stroški, večja vidljivost in širša baza podpornikov, vendar pa lahko predstavlja tudi določene izzive, kot so zakonske omejitve, omejitev dostopa do kapitala in konkurenca na platformah.

Trgovinsko financiranje

Trgovinsko financiranje je pomembno predvsem za uvoznike in izvoznike, saj lahko s pomočjo finančnih instrumentov, kot so akreditivi, bančne garancije in dokumentarni inkaso, zmanjšajo tveganja, povezana s poslovanjem prek meja. Tako se lahko izognejo težavam, kot so zamude pri plačilih, neplačila in druge težave, ki lahko nastanejo pri mednarodnih transakcijah. 

Pravilna uporaba in upravljanje virov kot katalizator prihodnjega uspeha

Poznavanje razlik med notranjimi in zunanjimi viri financiranja je ključnega pomena za uspešnost podjetja pri pridobivanju sredstev in optimizaciji finančnega poslovanja. Notranji viri financiranja prispevajo k večji finančni stabilnosti ter neodvisnosti od zunanjih dejavnikov, kar omogoča podjetju, da se osredotoči na dolgoročne cilje.

Zunanji viri financiranja, čeprav lahko prinesejo dodatna tveganja in povečajo pritisk na podjetje za doseganje kratkoročnih ciljev, obenem zagotavljajo nujno potrebna sredstva za rast in razvoj organizacije. Ustrezno upravljanje zunanjih virov financiranja je ključnega pomena za uspešno poslovanje, saj omogoča učinkovitejše upravljanje tveganj in dolgoročno strateško načrtovanje.
Tako je razumevanje razlik med notranjimi in zunanjimi viri financiranja ter njihova ustrezna uporaba pomembno za uspešnost podjetja, saj omogoča boljše upravljanje finančnih virov, uravnoteženo izpostavljenost tveganjem in doseganje strateških ciljev organizacije.

Nejc Apšner je direktor podjetja Nekster Finance, d.o.o., fintech podjetja z edinstvenim pristopom, ki je v slovensko gospodarstvo prelilo že več kot 400 milijonov evrov. Če ste ugotovili, kateri načini financiranja so za vaše podjetje najboljši in ne veste kako do njih, se obrnite na družbo Nekster. Njihovi strokovnjaki vam pomagajo pripraviti personalizirano rešitev in podati mnenje o obstoječih rešitvah. Za več informacij pišite na: nejc@nekster.com.KNOW-HOW SREDIŠČE: PROSTOR ZA UPORABNE NASVETE

Know-how središču SBC objavljamo uporabne nasvete za pomoč pri poslovanju. Nasvete pripravljamo v sodelovanju s člani SBC, poslovnimi partnerji kluba in drugimi eksperti za poslovna področja.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano