P7 2023 MIKROKREDIT

Razpisi Razpis potekel

23. April 2023

P7 2023 MIKROKREDIT

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta.
Cilji javnega razpisa so:
- ohranitev in spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
- financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
- omogočiti hiter dostop mikro in malim podjetjem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
- ročnosti kredita,
- možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
- brez stroškov odobravanja in vodenja,
- nižjih zavarovalnih zahtevah.

UPRAVIČENCI

 • mikro ali malo podjetje.
  Podjetje mora biti organizirano kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba oz. zadruga z omejeno odgovornostjo, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo (imata lahko tudi status socialnega podjetja).
 • ustanovljeno pred 1.1.2022,
 • najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

KREDITNI POGOJI

 • Min 5.000 EUR,  max 25.000 EUR (možnost oddaje 2 vlog).
 • Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
 • Ročnost kredita: 2-5 let 
 • Moratorij na odplačilo glavnice kredita: od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita.
 • Obrestna mera: 37,5% od 6-mesečnega EURIBORA (spremenljivi del) + 0,8 % (fiksni del).
 • Zavarovanje kredita: 8 menic podjetja.
 • Brez stroškov odobritve, brez stroškov vodenja kredita.

ROKI ZA ODDAJO

 

22.05.2023, 18.06.2023, 18.09.2023, 18.10.2023 oz. do porabe

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.