BIZI PF - Pred-financiranje

Razpisi Razpis potekel

03. April 2023

BIZI PF - Pred-financiranje

Rok za oddajo: 31.12.2023 oz. do porabe

Višina sofinanciranja: Kredit do 300.000 EUR

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

Cilji projekta so lahko:

 • Izvedba projekta na področju konkurenčnosti,
 • Izvedba projekta na področju digitalne preobrazbe,
 • Izvedba projekta na področju zelenega prehoda,
 • Izvedba projekta na področju zdravstva in socialne varnosti,
 • Izvedba projekta na področju trajnostne mobilnosti.

UPRAVIČENCI

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba 
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
  • zadružna zveza.
 • registrirani pred 1. 1. 2021.
 • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev (pozitiven sklep)

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Upravičeni stroški, ki izhajajo iz odločbe oz. pogodbe o odobritve sredstev, so lahko od 1. 1.2020 naprej in se nanašajo na odobrena neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva.

KREDITNI POGOJI

Višina posojila

 • Min: 30.000 €

 • Max: 300.000€

Obrestna mera

 • Fiksna obrestna mera (izračun ROM državnih pomoči)
  + pribitek 0,51%
  ali +0,31% (podjetja iz obmejnih problemskih območij/avtohtonih narodnih skupnosti)

Sofinanciranje

 • do 80 % upravičenih stroškov

Ročnost

 • do 3 let z vključenim moratorijem

 • Moratorij: do 3 let (največ 6 mesecev po zaključku projekta.)

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)

 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
 • Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano