P1 plus 2023 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Razpisi Razpis potekel

27. Marec 2023

P1 plus 2023 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen in cilj javnega razpisa je izvajanje finančnih ukrepov – garancij za bančne kredite ob hkratnem zniževanju bančnih stroškov za ciljno skupino MSP, s ciljem zagotavljanja hitrega, enostavnega in ugodnega financiranja MSP.

UPRAVIČENCI

 • mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.
 • Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

UPRAVIČENI STROŠKI

- za razvojne garancije:

 • Stroški materialnih in nematerialnih investicij;
  - materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa (poslovnega) objekta;
  - nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc
 • Obratna sredstva do maksimalno 200.000 EUR.

- za mikrogarancije:

 • Obratna sredstva:
  - stroški materiala in trgovskega blaga,
  - stroški storitev,
  - stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev.

Podjetja lahko zaprosijo za garancije Sklada v višini do 80% vrednosti kredita.

KREDITNI POGOJI

Zavarovanje kredita:
60-80% garancije, odvisno od kreditno-garancijske linije

Obrestna mera:
6 mesečni EURIBOR + 0,35% / 0,60% / 0,85%, odvisno od kreditno-garancijske linije

Ročnost kredita:
- od 1,5 do max 10 let

Moratorij:
6 ali 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

Roki za oddajo:

15.4., 5.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10.2023

Višina sofinanciranja:

Kredit do 1.250.000 EUR

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano