Ne spreglejte: Covid mikrokrediti 2023

Razpisi Razpis potekel

09. Marec 2023

Ne spreglejte: Covid mikrokrediti 2023

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim (MSP-jem) za omilitev posledic izbruha nalezljive koronavirusne bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so: - financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva, - omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: - ročnosti kredita, - možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, - brez stroškov odobravanja in vodenja, - nižjih zavarovalnih zahtevah.

UPRAVIČENCI

  • mikro, malo ali srednje veliko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji.
    Podjetje mora biti organizirano kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba oz. zadruga z omejeno odgovornostjo, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo).
  • upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

UPRAVIČENI STROŠKI

  • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  • stroški materiala in trgovskega blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).
  •  zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

KREDITNI POGOJI

Kredit od 5.000 do 25.000 EUR (možna oddaja 2 vlog)

Ročnost kredita: 2, 3, 4 ali 5 let.

Moratorij: od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita.

Obrestna mera: 37,5% od vrednosti 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del) + 0,8 %  (fiksni del).
Če je EURIBOR negativen se spremenljiv del šteje kot 0 %.

Zavarovanje kredita: 8 menic podjetja.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.