10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Razpisi Razpis potekel

30. December 2022

10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

CILJ RAZPISA

Cilja podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: podukrep) sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

UPRAVIČENCI

Upravičenec do podpore iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je:

1.      nosilec kmetije,

2.      nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,

3.      samostojni podjetnik posameznik,

4.      zadruga,

5.      zavod ali

6.      gospodarska družba.

  • MSP (malo ali srednje veliko podjetje),
  • veliko podjetje, ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičene stroške razpisa si lahko ogledate na tej povezavi

Upravičeni stroški so:

1.      stroški ureditve objektov,

2.      stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT,

3.      prispevek v naravi,

4.       splošni stroški. 

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Za naložbe je stopnja javne podpore 30 odstotkov upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

  • 5 % za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,
  • 5 % za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,
  • 5 % za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,
  • 10 % za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih.

Največja možna stopnja sofinanciranja je:

  • 45 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec mikro ali malo podjetje;
  • 35 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec srednje veliko podjetje;
  • 25 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec veliko podjetje.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano