Vladi predlagamo: upoštevajte fiskalni svet!

Stališča

22. September 2022

Vladi predlagamo: upoštevajte fiskalni svet!

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov opozarjamo na ugotovitve Fiskalnega sveta RS v zvezi s predlogom rebalansa državnega proračuna in Vladi RS predlagamo, da jih skrbno pretehta in upošteva.

Iz predloga rebalansa izhaja, da se je v zadnjih štirih mesecih primanjkljaj povečal kar za 1,7 milijarde evrov, od tega le deloma iz naslova ukrepov, ki so usmerjeni v blažitev posledic epidemije in draginje. Fiskalni svet kot strokovno telo ugotavlja, da je takšen, po mnenju fiskalnega sveta nerealističen predlog, ki nestvarno upošteva visok primanjkljaj, s tem pa nerealno dviguje tudi osnovo za proračunske dokumente za prihodnji dve leti (2023 in 2024), neustrezen in predstavlja tveganje z vidika racionalnosti porabe. Dodaten dejavnik tveganja predstavlja to, da predlog ne upošteva trenutnih gospodarskih okoliščin, v katerih se še niso udejanjila vsa tveganja oziroma negotovosti, ki so trenutno prisotne.

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov od Vlade RS pričakujemo, da bo upoštevala strokovno oceno fiskalnega sveta in ponovno skrbno pretehtala predlog rebalansa ter pripravila z vidika javnih financ ustrezen predlog. Če bi bil namreč predlog rebalansa potrjen v trenutni obliki, bi to vodilo v nesorazmerna tveganja za zdravje javnih financ. V klubu še posebej izpostavljamo opozorilo fiskalnega sveta, da bi se z izvajanjem finančne politike, ki je načrtovana v predlogu rebalansa, povečala tveganja za daljše vztrajanje visoke inflacije in za oddaljevanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ.

Vlada Roberta Goloba v rebalansu proračuna načrtuje približno dve milijardi primanjkljaja v državni blagajni. Gre sicer za nižji znesek kot lani, in to predvsem na račun visoke gospodarske rasti in manj vpliva enkratnih negativnih dejavnikov. Vendar v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov opozarjamo na oceno Fiskalnega sveta RS, ki ugotavlja, da je ugotovljena realizacija v zadnjih štirih mesecih v višini 1,7 milijarde evrov primanjkljaja (kar je sicer za več kot pol milijarde več, kot je predvidevala projekcija prejšnje vlade) le deloma posledica ukrepov za blažitev posledic epidemije in draginje.

Ob tem fiskalni svet opozarja, da predlog rebalansa:

  • implicitno predvideva izrazito okrepitev rasti porabe ob koncu leta, tudi nepovezane z investicijskimi načrti, ki nima podlage v trenutno veljavnih ukrepih,
  • da predlog ocenjuje kot nerealističen, saj bo verjetno primanjkljaj manjši od predvidenega, a bodo s tem osnove za jesenske proračunske dokumente za leti 2023 in 2024 postavljene previsoko,
  • da bi se ob izvajanju v predlogu rebalansa začrtane fiskalne politike povečala tveganja za daljše vztrajanje visoke inflacije in za oddaljevanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ.

Če bi se namreč uresničile projekcije predloga, fiskalni svet ocenjuje, da bi šlo za tveganja z vidika racionalnosti porabe, tako zaradi ekspanzivne naravnanosti kot neustreznosti z vidika makroekonomskih razmer, ki so kljub negotovostim še vedno ugodne.

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov predlagamo, da Vlada RS opozorila fiskalnega sveta upošteva in pripravi predlog proračuna, ki bo ustrezen glede na razmere in tveganja v domačem in mednarodnem okolju. V nasprotnem primeru bo Slovenija po nepotrebnem dodatno izpostavljena že tako negotovim razmeram, ki so trenutno prisotne. S tem bi se dodatno povečalo tveganje za izgubo gospodarskega zagona in s tem blaginje, ki je pomembna vrednota v družbi.

Spletna stran SBC: www.sbc.si.
E-pošta: info@sbc.si; pr@sbc.si.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano