Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Razpisi Razpis potekel

18. Februar 2022

Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. RRI projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe. Projektni cilj vsakega RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, zaradi:

  • prenosa raziskovalnih dosežkov za visoko konkurenčno gospodarstvo, višjo kakovost življenja in učinkovito reševanje družbenih izzivov, vključno z zelenim prehodom,
  • spodbuditve zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj ter sodelovanja gospodarstva in razvojnih institucij v podporo gospodarskemu okrevanju po pandemiji COVID-19, povečanja produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva, podpiranja rešitev, ki ne škodujejo bistveno okolju, komercializacije in hitrejšega vstopa z izdelki, procesi ali storitvami na trg,
  • podpiranja rešitev s področja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja in s področja blažitve podnebnih sprememb.

Področje PREHODA NA KROŽNO GOSPODARSTVO, VKLJUČNO S PREPREČEVANJEM IN NADZOROVANJEM ONESNAŽEVANJA se deli na naslednja podpodročja:

a) bolj učinkovita uporaba naravnih virov, vključno s trajnostnim virom biomase in drugih surovin, v proizvodnji, tudi z:
- zmanjšanjem uporabe primarnih surovin ali povečanjem uporabe stranskih proizvodov in sekundarnih surovin, vključno z visokokakovostnim recikliranjem odpadkov ali
- ukrepi za učinkovito rabo virov (razen za energetsko učinkovitost);

b) povečana trajnost, podaljšana uporaba izdelkov, popravljivost, nadgradljivost, možnost spremembe namena, možnost ponovne uporabe proizvodov;

c) povečana možnost recikliranja izdelkov, vključno z možnostjo recikliranja posameznih materialov, ki jih vsebujejo ti izdelki, med drugim z nadomestitvijo ali zmanjšano uporabo materialov, ki jih ni mogoče reciklirati;

d) bistveno zmanjšana vsebnost nevarnih snovi in nadomestitev zelo problematičnih snovi v materialih in proizvodih skozi njihovo celotno življenjsko dobo, tudi z zamenjavo takšnih snovi z varnejšimi alternativami in zagotavljanjem sledljivosti;

e) preprečevanje ali zmanjšanje nastajanja odpadkov;

f) ponovna uporaba in recikliranje, pri čemer se zagotovi, da se predelani materiali reciklirajo kot visokokakovostne sekundarne surovine v proizvodnji, s čimer se prepreči zmanjšanje kakovosti materiala pri recikliranju;

g) preprečevanje ali zmanjševanje emisij onesnaževal, razen toplogrednih plinov, v zrak, vodo ali tla, vključno z varovanjem okolja pred škodljivimi učinki odvajanja komunalne in industrijske odpadne vode;

h) čiščenje onesnaževanja, vključno s čiščenjem onesnaževal iz komunalnih in industrijskih odpadnih voda.

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

UPRAVIČENI STROŠKI

Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na raziskovalno razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI projekta.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt.

Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI projekt. 

Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. 

POGOJI ZA PRIJAVO

- Čas trajanja izvedbe RRI projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev

- RRI projekt mora izvajati konzorcij najmanj dveh in največ treh konzorcijskih partnerjev

- Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati najmanj 50.000,00 EUR ter največ 300.000,00 EUR

- Konzorcijski partner mora imeti delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh koledarskih let, glede na datum oddaje vloge, nad 30 %.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

- velika podjetja: do 25 % vrednosti upravičenih stroškov,

- srednje velika podjetja: do 35 % vrednosti upravičenih stroškov,

- mikro in mala podjetja: do 45 % vrednosti upravičenih stroškov.

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner srednje veliko podjetje ali malo podjetje ali mikro podjetje, pri tem pa noben posamezen partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk.

V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja: - velika podjetja: do 40 % vrednosti upravičenih stroškov, - srednje velika podjetja: do 50 % vrednosti upravičenih stroškov, - mikro in mala podjetja: do 60 % vrednosti upravičenih stroškov.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano