To so najnovejši ukrepi za pomoč gospodarstvu in prebivalcem zaradi dražjih energentov

Izbrani nasveti

31. Januar 2022

To so najnovejši ukrepi za pomoč gospodarstvu in prebivalcem zaradi dražjih energentov

To so najnovejši ukrepi za pomoč gospodarstvu in prebivalcem zaradi dražjih energentov Naštevamo ukrepe posebne pomoči, ki jih je vlada z zakonom uredila za pomoč gospodarsvu in kmetijstvu zaradi dviga cen energentov. Ukrepi začnejo veljati v prihodnjih dneh. 
Vlada je v soboto, 29. januarja, s posebnim zakonom uredila pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, zlasti pa energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela največjo škodo zaradi povišanja cen energentov. Vlada višje cene energentov naslavlja tudi z nižanjem trošarine za električno energijo in energente.

Vlada je sprejela nov zakon z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice na področju socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in davkov.

Dražitve energentov: 70 milijonov za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu

Vlada namenja 70 milijonov evrov za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu zaradi višjih cen energentov: 

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki ga bo v sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije poslala po nujnem postopku.

Vlada z zakonom ureja pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, zlasti pa energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela največjo škodo zaradi povišanja cen energentov. V ta namen zagotavlja 70 milijonov evrov.

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki:

 • v Sloveniji od 1. decembra 2021 opravljajo gospodarsko dejavnost,
 • imajo vsaj pet zaposlenih in so imele v strukturi poslovnih odhodkov v letu 2019 vsaj 5 % stroškov energije in hkrati vsaj 10.000 evrov stroškov za ta namen,
 • v kolikor te pravne in fizične osebe niso bile v omenjenem poslovnem letu v težavah,
 • jim bodo stroški za energijo v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom narasli za več kot 30 %,

bodo lahko preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije zaprosile za državno pomoč. Izjavo bo potrebno predložiti do konca marca, pomoč pa bo izplačana v enkratnem znesku do 20. aprila 2022.

Če bo upravičenec naknadno ugotovil, da je zahteval previsok znesek, bo o tem obvestil Finančno upravo Republike Slovenije do 31. januarja 2023 in vrnil sredstva, nad čemer bo nadzor izvajala Finančna uprava. Višina pomoči ne bo smela presegati 60 % nastale škode zaradi povišanja cen energentov.

Nižje trošarine za energente

Vlada višje cene energentov naslavlja tudi z nižanjem trošarine za električno energijo: 

Vlada je izdala uredbo, s katero se bodo za polovico nižji zneski trošarine za električno energijo uporabljali že od 1. februarja.

Vlada je izdala Uredbo o določitvi zneska trošarine za električno energijo, ki predstavlja del ukrepov za naslavljanje višjih cen energentov. V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina za električno energijo plačuje v absolutnem znesku, ki je določena za štiri stopnje, glede na letno količino odjema električne energije. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko države.

Vlada z uredbo znižuje trošarino za električno energijo:

 • s 3,05 evra na MWh na 1,525 evra na MWh za I., II. in III. stopnjo odjema električne energije ter
 • z 1,8 evra na MWh na 0,9 evra na MWh za IV. stopnjo odjema.

Uredba določa, da se znižani znesek trošarine za električno energijo uporablja od 1. februarja do 30. aprila 2022.

Vlada znižuje trošarine za energente: 

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente. Gre za enega od interventnih ukrepov za naslavljanje višjih cen energentov. Z uredbo znižujemo trošarine od neosvinčenega bencina, plinskega olja za gorivo za pogonski namen, plinskega olja za gorivo za ogrevanje in zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje.

Trošarina od energentov se skladno z Zakonom o trošarinah plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon).

Z izdano uredbo se tako trošarina:

 • za bencine zniža s 0,37701 evra/liter na 0,35901 evra/liter oziroma za 0,018 evra/liter;
 • za plinsko olje za pogon zniža z 0,38767 evra/liter na 0,330 evra/liter oziroma za 0,0576 evra/liter;
 • za plinsko olje za gorivo za ogrevanje zniža z 0,15750 evra/liter na 0,07875 evra/liter oziroma za 0,07875 evra/liter;
 • za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje zniža z 0,0184 evra za kubični meter na 0,0092 evra za kubični meter oziroma za 0,0092 evra za kubični meter.
Uredba začne veljati 1. februarja 2022 in velja do 30. aprila 2022.

Solidarnostni dodatek: pomoč ranljivim zaradi povišanja cen

Vlada sprejela predlog Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov: s predlogom zakona se sprejemajo ukrepi, ki bodo omilili posledice in vpliv zaradi visokih cen energentov na področju energetike, socialnega varstva in pravic iz javnih sredstev.

Zaradi izboljšanja socialne varnosti ranljivih skupin se določi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za namen odprave posledic povečanja cen energentov.

Upravičenci:

 • upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj,
 • upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
 • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021,
 • upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021,
 • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021,
 • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.

Do  solidarnostnega dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat.

Upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov. 

Enkraten solidarnostni dodatek se izplača najkasneje do 15. aprila 2022, sredstva pa se zagotovijo iz Sklada za podnebne spremembe.

Skupaj: približno 710.000 upravičencev (brez upoštevanja podvajanj)

Začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za gospodinjske odjemalce in za odjemalce na NN brez merjenja moči.

S tem zakonom se začasno določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije.

Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022.

Znižanje omrežnine za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost distribucijskega operaterja.

Tarifne postavke za distribucijskega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine se znižajo na nič.

Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022. 

Izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina

Etažni lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin za eno ali več večstanovanjskih stavb, pri čemer so gospodinjski odjemalci solastniki skupnih kotlovnic za eno ali več večstanovanjskih stavb, imajo pri nakupu plina za te skupne kurilnice vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji zemeljskega plina, kot jih imajo gospodinjski odjemalci zemeljskega plina, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo. Etažni lastniki pravic ne morejo uveljavljati individualno, temveč skupaj na skupnem odjemnem mestu.

Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2023.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.