(nepovratna sredstva) Ministrstvo napoveduje razpise v višini več kot 50 milijonov €

Izbrani nasveti

16. Julij 2020

(nepovratna sredstva) Ministrstvo napoveduje razpise v višini več kot 50 milijonov €

(nepovratna sredstva) Ministrstvo napoveduje razpise v višini več kot 50 milijonov €

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo napoveduje objavo novih razpisov in ukrepov v naslednjih mesecih in do konca letošnjega leta. Vrednost nepovratnih sredstev po teh razpisih bo več kot 50 milijonov evrov. Obetajo se tudi dodatna povratna sredstva v višini več kot 65 milijonov evrov. Seznam napovedanih razpisov so pripravili v podjetju Tiko pro (član SBC - Kluba slovenskih podjetnikov).

JAVNI POZIV COVID 19 SPODBUDE ZA INTERNACIONALIZACIJO
 • Namen: ohranitev stikov s potencialnimi tujimi kupci ter promocija izdelkov/storitev na področju internacionalizacije.
 • Upravičenci:MSP
 • Okvirna višina sredstev:0 ,8 mio EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov:od 1.2.2020 do 15.10.2020
 • Predvidena objava: julij 2020
SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP (P4D-C19 2019 -2023)
 • Namen: vlaganje v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.
 • Upravičenci: MSP
 • Okvirna višina sredstev: 15 mio EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov: od 12.3.2020 do 10.10.2020
 • Predvidena objava: julij 2020
JAVNI POZIV COVID 19 SOFINANCIRANJE IZPADA PRIHODKOV PODJETJEM V GOSTINSTVU IN TURIZMU
 • Namen: sofinanciranje izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije v majhnih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v nastanitvenih gostinskih obratih ter restavracijah in gostilnah.
 • Upravičenci: MSP na področju turizma
 • Okvirna višina sredstev: 13 mio  EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov: od 1.2.2020 do 15.10.2020
 • Predvidena objava: avgust 2020
JAVNI RAZPIS COVID 19 ZA PRILAGODITEV POSLOVANJA ZA MALA PODJETJA NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH
 • Namen: omogočiti malim podjetjem z obmejnih območij na področju predelovalne dejavnosti ponoven zagon poslovne dejavnost in ohranitev delovnih mest.
 • Upravičenci: MSP
 • Okvirna višina sredstev: 5 mio EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov: od 12.3.2020 do 15.10.2020
 • Predvidena objava: avgust 2020
JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA MSP ZA RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU 4.0
 • Namen: spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti.
 • Upravičenci: MSP
 • Okvirna višina sredstev: 6.200.000 EUR
 • Predviden datum objave: avgust 2020
JAVNI RAZPIS PLANINSKE KOČE
 • Namen: spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in za zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja.
 • Upravičenci: društva
 • Višina razpisanih sredstev: 000.000 EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov: datum oddaje vloge do 30.10.2020
 • Predviden datum objave: avgust 2020
JAVNI RAZPIS COVID 19 SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKTOV
 • Namen: zagotoviti likvidnostno pomoč MSP-jem, ki načrtujejo izvedbo razvojno naravnanih projektov po posameznih prednostnih področjih Strategije pametne specializacije v sodelovanju s SRIP-i.
 • Upravičenci: MSP
 • Okvirna višina sredstev: 5 mio EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov: od 12.3.2020 do 15.10.2020
 • Predvidena objava: september 2020

Novi načrtovani ukrepi za povratna sredstva

- V pripravi je nova operacija finančnih instrumentov COVID-19 FI v višini približno 65 mio EUR evropskih sredstev, od tega približno 5 mio EUR za RRI in približno 60 mio EUR za MSP. Skupaj s pričakovanim finančnim vzvodom bo gospodarstvu na voljo približno 97 mio EUR dodatnih povratnih sredstev za lajšanje posledic COVID-19. Predvideno črpanje prve tranše sredstev je avgust 2020. Ukrep se izvaja preko SID banke kot upravljavca sklada skladov in finančnih posrednikov. - V pripravi je sprememba posojilnega sklada PS1 za področji lesarstva in RRI, kjer bo na voljo 20 mio EUR za lesarstvo in 100 mio EUR za RRI naložbe (predvidena objava julij 2020). Posojila bodo na voljo pri SID banki. - Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID 19, sta v pripravi 2 finančna produkta za zagotovitev likvidnostnih kreditov za naložbe in obratni kapital v višini 5.000 — 50.000 EUR, ki jih bosta izvajala SPS in SRRS. - SPS bo za likvidnostne kredite razpisal 25 mio EUR, ki bodo namenjeni MSP skladno z ZPOP-1 (s.p., g.d., zadruge) na območjih, ki niso problemska in obmejna problemska. - SRRS bo za likvidnostne kredite razpisal 26,6 mio EUR za MSP (s.p., g.d., zadruge) na problemskih in obmejnih problemskih območjih.

Več informacij

Ana Kovačič, Tiko pro M:+386 70 910 127 E: ana@tiko-pro.si W: www.tiko-pro.si

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano