INFO KORONAVIRUS: (državna pomoč gospodarstvu) Državna dokapitalizacija podjetij izjemoma mogoča do 30. junija 2021

Izbrani nasveti

01. Junij 2020

INFO KORONAVIRUS: (državna pomoč gospodarstvu) Državna dokapitalizacija podjetij izjemoma mogoča do 30. junija 2021

Objavljamo prispevek pravnice Ane Stanič iz londonske pravne pisarne E&A Law Limited o možnostih začasnih ukrepov državne pomoči v obliki dokapitalizacije za slovenska podjetja. Avtorica: Ana Stanič, E&A Law Limited

Evropska komisija je 19. marca 2020 sprejela nov začasni okvir za ukrepe državne pomoči za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa covid-19, ki temelji na členu 107 (3) (b) Pogodbe o delovanju Evropske unije. 3. aprila 2020 so bile sprejete spremembe začasnega okvira, ki omogočajo državam članicam, da izvedejo ukrepe za pospeševanje raziskav, testiranja in proizvodnje izdelkov, povezanih s koronavirusom, za zaščito delovnih mest in nadaljnjo podporo gospodarstvu zaradi izbruha koronavirusa. Spremenjeni začasni okvir dopolnjuje številne druge možnosti, ki so že na voljo državam članicam za ublažitev socialno-ekonomskih učinkov izbruha koronavirusa v skladu s pravili Evropske unije o državni pomoči. Več o ukrepih državne pomoči na tej povezavi na spletni strani Vlade RS. 

Kaj prinaša ureditev državnih pomoči

Z amandmajem Evropske komisije z dne 8. maja 2020 začasnega okvira ukrepov državne pomoči (ZO) so slovenska podjetja dobila možnost, da predložijo vladi sektorske ali posamezne ukrepe državne pomoči v obliki dokapitalizacije pod naslednjimi pogoji:

 • brez posega države bi podjetje prenehalo poslovati ali bi se soočilo z resnimi težavami pri ohranjanju svojega poslovanja, ker se je na primer poslabšalo razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom;
 • dokapitalizacija je v skupnem interesu, ker bo na primer (i) preprečila socialne stiske in nedelovanje trga zaradi velike izgube delovnih mest, (ii) izstop inovativnega podjetja, (iii) izstop sistemsko pomembnega podjetja, tveganja prekinitve zagotavljanja pomembne storitve ali podobnih primerov;
 • podjetje ne more pridobiti financiranja na trgih po ugodnih pogojih, obenem pa horizontalni ukrepi, ki jih je vlada do zdaj sprejela za kritje likvidnostnih potreb, ne zadostujejo za zagotovitev sposobnosti preživetja;
 • ne gre za podjetje, ki je bilo 31. decembra 2019 že podjetje v težavah;
 • dokapitalizacija ne sme presegati minimuma, ki je potreben za zagotovitev sposobnosti preživetja podjetja, in ne sme presegati ponovne vzpostavitve kapitalske structure, kot je bila dne 31. december 2019;
 • država mora prejeti ustrezno nadomestilo za naložbo v podjetje tako, da podjetje vzpodbudi, da izplača ukrep državne dokapitalizacije, ko bodo to dopuščale razmere na trgu;
 • kapitalski vložek države ne presega povrečne cene delnice podjetja v 15. dneh pred vložitvijo zahteve;
 • podjetje mora imeti možnost, da kadar koli odkupi lastniške deleže po odkupni ceni, ki bi morala biti enaka the higher of (i) nominalni naložba države, povečana za letne obresti za nadomestilo, ki je za 200 bazičnih točk višje od navedenega v tabeli, opredeljeni v točki 66 ZO ali (ii) tržni ceni v trenutku odkupa;
 • v primeru dokapitalizacije v višini nad 250 milijonov evrov podjetju s pomembno tržno močjo vsaj na enem od upoštevnih trgov, na katerem posluje, morajo države članice predlagati dodatne ukrepe za ohranitev učinkovite konkurence na navedenih trgih;
 • dokapitalizacije zaradi covid-19 podjetje ne sme oglaševati v komercialne namene;
 • dokler ni odplačanih vsaj 75 % dokapitalizacije, velika podjetja ne morejo pridobiti več kot 10-odstotnega deleža v konkurentih ali drugih subjektih, ki izvajajo isto dejavnost, vključno z dejavnostmi višje in nižje v verigi, razen v izjemnih okoliščinah in z dodatno odobritvijo Evropske komisije;
 • državna pomoč se ne sme uporabljati za navzkrižno subvencioniranje gospodarskih dejavnosti integriranih podjetij, ki so bila 31. decembra 2019 že podjetja v ekonomskih težavah. V integriranih podjetjih se vzpostavi jasno ločevanje računov, s čimer se zagotovi, da ukrep dokapitalizacije ne koristi tem dejavnostim;
 • dokler dokapitalizacija ni v celoti odplačana, podjetje ne more izplačati dividend niti neobvezujočih kuponskih plačil niti ponovno odkupiti delnic, razen v razmerju do države;
 • dokler ni odplačanih vsaj 75 % dokapitalizacije, prejemki vsakega od članov uprave podjetja ne smejo presegati fiksnega dela njihovih prejemkov na dan 31. decembra 2019. Bonusi, drugi variabilni ali primerljivi elementi prejemkov se ne izplačajo v nobenem primeru;
 • podjetja, ki so bila dokapitalizirana v višini več kot 25 % lastniškega kapitala, morajo dokazati verodostojno strategijo izstopa države v skladu s pogoji, določenimi v točki 3.11.7; in
 • velika podjetja, ki so dokapitalizirana, morajo poročati o tem, kako prejeta pomoč podpira njihove dejavnosti v skladu s cilji EU in nacionalnimi obveznostmi, povezanimi z zeleno in digitalno preobrazbo, vključno s ciljem EU o podnebni nevtralnosti do leta 2050.
Prednost državne pomoči v obliki dokapitalizacije je, da lahko presega zgornjo mejo, ki je postavljena v ZO za druge vrste državne pomoči, od 800.000 evrov za podjetja, ki niso v sektorjih kmetijstva, ribištva in akvakulture, 120.000 evrov za podjetja v sektorjih ribištva in akvakulture ter 100.000 evrov za podjetja v sektorju kmetijstva. Spomniti velja, da lahko dokapitalizacijo pod drugačnimi pogoji, kot so določeni v ZO ter državne pomoči za na primer povračilo škode, ki je podjetju nastala po izbruhu covid-2019 (na primer Adidas je dobil več kot 3 milijarde evrov državne pomoči, turistični operater TUI pa 1,8 milijarde evrov pomoči), podjetja predlagajo vladi in jih ta lahko priglasi Evropski komisiji v skladu s členi 107(2)(b) in (3)(b) Pogodbe o Evropski Uniji. Državne pomoči pod de minimis zneskom od 200.000 evrov (določeni sektorji imajo nižje de minimis zneske) ni treba priglasiti Evropski komisiji.

 

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano