INFO KORONAVIRUS: (protikorona paket 2): Kaj za podjetja prinaša likvidnostni zakon za blažitev posledic koronavirusa?

Izbrani nasveti

22. April 2020

INFO KORONAVIRUS: (protikorona paket 2): Kaj za podjetja prinaša likvidnostni zakon za blažitev posledic koronavirusa?

Objavljamo poudarke likvidnostnega zakona za boj proti posledicam covid-19 oziroma protikorona paketa 2, ki ga je v torek, 28. aprila 2020, sprejel Državni zbor RS in je začel veljati 1. maja. Zakon ima za cilj zagotovitev dodatne likvidnosti podjetjem in drugim delom gospodarstva za omilitev posledic epidemije koronavirusa (covid-19) (Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 - ZDLGPE). Obseg jamstev države, ki jih prinaša predlog protikorona paketa 2, je dve milijardi evrov. 

Državni zbor RS je v torek, 28. aprila 2020, potrdil Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) (t.i. protikorona paket 2). Zakon je začel veljati 1. maja (po objavi v Uradnem listu RS).  Čistopis Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) oziroma protikorona paketa 2 najdete na tej povezavi.

 

O PROTIKORONA PAKETU 2

Vrednost protikorona paketa 2: Dve milijardi

Po pojasnilih vlade je obseg jamstvene sheme, ki jo prinaša protikorona paket 2, ta trenutek določen na dve milijardi evrov. Sredstva so namenjena nadomeščanju likvidnosti, ki je bila v gospodarstvu v lanskem letu in je podpirala gospodarsko dejavnost. Obseg v višini dveh milijard je določen na podlagi ocene o višini posojil, ki dospevajo v letu 2020. Obstaja možnost, da se ukrep naknadno razširi, če bi ugotovili, da za to obstaja potreba, so ob predstavitvi protikorona paketa 2 pojasnili na vladi.

KAJ PRINAŠA PROTIKORONA PAKET 2

Za upravičence na podlagi protikorona paketa 2 velja:

  • da je najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca, za izpolnitev katerega skladno s protikorona paket 2 odgovarja Republika Slovenija, znaša do 10 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019 in
  • da višina poroštva za posamezen kredit znaša: - 70 % glavnice kredita, ki je bil dan podjetju, ki se skladno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med velika podjetja; - 80 % glavnice kredita, ki je bil dan podjetju, ki se skladno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med mikro, majhna ali srednja podjetja.

Predlog zakona ureja poroštvo Republike Slovenije, dano bankam ali hranilnicam, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnicam banke države članice, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije.

Kdo šteje za kreditojemalca

Za kreditojemalca se šteje vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, in ki se uvršča med mikro, majhna, srednja ali velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: kreditojemalec). Vendar pa se za kreditojemalca po protikorona paketu 2 ne šteje kreditna in druga finančna institucija, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja bančništvo, zavarovalništvo ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Za katere kredite pride v poštev poroštvo

Poroštvo bo dano za kredite, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: - kredit je odobren po 12.3.2020 in najkasneje do 31.12.2020; - namenjen je izključno financiranju osnovne dejavnosti kreditojemalca, in sicer financiranju novih ali dokončanju že začetih naložb (investicij), financiranju obratnega kapitala ali financiranju poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene v obdobju od 12. marca 2020 do uveljavitve tega zakona in izpolnjujejo pogoje po tem zakonu; - ročnost kredita ne presega petih let; - kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini. Najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca, za izpolnitev katerega skladno s protikorona paket 2 odgovarja Republika Slovenija, znaša do 10 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019. V primeru, da je kreditojemalcu odobren odlog plačila obveznosti za na novo sklenjene kreditne pogodbe v skladu z zakonom, ki ureja interventni ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, se v najvišji dovoljeni skupni znesek obveznosti posameznega kreditojemalca iz prejšnjega odstavka všteva znesek njegovih odloženih obveznosti.

Pogoji, ki jih morajo za prevzem poroštva izpolnjevati kreditojemalci

Republika Slovenija bo prevzela poroštveno obveznost po tem zakonu za kreditojemalca v primeru: - da kreditojemalec 31. decembra 2019 ni štel za podjetje v težavah po pogojih, kot so opredeljeni v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU; - da se po 31. decembru 2019 kreditojemalec z likvidnostnimi težavami sooča zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami COVID-19 na območju Republike Slovenije; - da se kreditojemalec na dan 12. marca 2020 ne šteje za neplačnika, pri čemer kreditojemalec na dan 12. marca 2020 nima pomembnih zamud pri poravnavanju obveznosti do banke, kot so opredeljene v smernicah Evropskega bančnega organa; - da gre za kreditojemalca, ki ne posluje in ni registriran v državi iz Seznama Evropske unije z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, in nima lastnika iz takšne države; - da ima kreditojemalec na dan vložitve vloge poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali da je na dan vložitve vloge za kredit v situaciji, ko mu je v 11/37 skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh, in - da je kreditojemalec vključen v sistem obveznega večstranskega pobota po zakonu, ki ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline.

Višina poroštva za posamezen kredit znaša

- 70 % glavnice kredita, ki je bil dan podjetju, ki se skladno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med velika podjetja; - 80 % glavnice kredita, ki je bil dan podjetju, ki se skladno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med mikro, majhna ali srednja podjetja.

Letna premija za poroštvo Republike Slovenije bremeni kreditojemalca in se določi na naslednji način:

a) če se kreditojemalec skladno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med mikro, mala in srednja podjetja: - za prvo leto 25 bazičnih točk; - za drugo in tretje leto 50 bazičnih točk; - za četrto in peto leto 100 bazičnih točk; b) če se kreditojemalec skladno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med velika podjetja: - za prvo leto 50 bazičnih točk; - za drugo in tretje leto 100 bazičnih točk; - za četrto in peto leto 200 bazičnih točk. Bazična točka pomeni 1/100 odstotne točke višine neodplačane glavnice kredita v relevantnem trenutku.

Prepovedi, ki jih morajo upoštevati kreditojemalci, ki pridejo v poštev za ukrepe

Za kreditojemalca, ki mu je banka odobrila kredit, ki je deležen ukrepov po protikorona paketu 2, veljajo za čas od vložitve vloge za kredit do prenehanja pravice banke do uveljavljanja pravice do poroštva: - prepoved izplačila dobička, - nagrad za poslovno uspešnost članom poslovodstva, - nakupa lastnih delnic ali lastniških deležev ter - izplačevanja drugih finančnih obveznosti do nadrejenih oziroma povezanih družb ali lastnikov. Banka opozorilo o prepovedi izplačil v skladu s prejšnjim stavkom za primer odobrenega poroštva vključi v kreditno pogodbo.

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano