INFO KORONAVIRUS: (pomoč v času koronavirusa) SID banka je za podjetja pripravila dodatne možnosti financiranja. Preverite, katere.

Izbrani nasveti

06. April 2020

INFO KORONAVIRUS: (pomoč v času koronavirusa) SID banka je za podjetja pripravila dodatne možnosti financiranja. Preverite, katere.

INFO KORONAVIRUS: (pomoč v času koronavirusa) SID banka je za podjetja pripravila dodatne možnosti financiranja. Preverite, katere.

(obvestilo SID banke z dne 4. aprila 2020) SID banka je spremenila oziroma dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte za pomoč podjetjem v času koronavirusa. Nekateri finančni produkti so v fazi razvoja. Navajamo jih v nadaljevanju.

SID banka že ponuja neposredno financiranje za olajšanje poslovanja v času epidemije (COVID-19), ki MSP in velikim podjetjem nudi kratkoročne kredite iz lastnih sredstev banke za namen likvidnostnega financiranja podjetij, ki se soočajo s posledicami koronavirusa. Produkt je na voljo v okvirni kvoti 50 milijonov evrov. Več o kreditu.
V okviru obstoječega posojilnega sklada bo SID banka omogočila tudi kredit MSP 9, kjer bo mogoče financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev in/ali obratnega kapitala poslovanja. Trgu namerava SID banka iz tega naslova ponuditi 50 milijonov evrov, in sicer s prerazporeditvijo iz obstoječega posojilnega sklada za financiranje poslovanje in kapitalskega utrjevanja, brez dosedanje maksimalne kapitaliziranosti podjetij za MSP.
S spremembami v okviru posojilnega sklada trajnostni turizem želijo pri SID banki MSP in velikim podjetjem poleg naložbenih namenov iz strategije turizma (naložbe v namestitvene zmogljivosti, športno in zabaviščno infrastrukturo, žičnice, marine in turistična letovišča) ponuditi tudi obratni kapital, ki ga bodo razširili tudi na dejavnost gostinstva. Produkt bo na voljo v kvoti 100 milijonov evrov, ki jo bodo pri SID banki prilagodili navedenim potrebam zaradi širjenja koronavirusa. Več o kreditu.
Za namene posrednega financiranja banke in hranilnice že razpolagajo s skupaj 600 milijoni evrov sredstev SID banke. Prilagoditve so se že izvedle v smeri opustitve nekaterih dosedanjih omejitev vira SID banke, in sicer je že omogočeno višje, tudi do 100 % financiranje stroškov projekta oz. poslovanja MSP in velikih podjetij, kredit pa se lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje (k temu so že pristopile oz. predvidoma bodo Abanka, Addiko Bank, Gorenjska banka, NKBM in Sberbank). Pri tistih bankah, ki ne bodo pristopile k podpisu aneksa, pa v vsakem primeru lahko financirajo še naprej iz obstoječih linij, vendar brez teh dveh sprostitev. Banke sicer skladno z njihovo interno politiko, poleg odobravanja novih kreditov po prilagojenih pogojih, lahko odobravajo tudi odloge plačila oziroma podaljšujejo ročnosti. Viri preko poslovnih bank nimajo omejitev glede minimalnih zneskov, prav tako ni omejitev glede števila zaposlenih, možno je financiranje vseh gospodarskih družb, tudi s.p.-jev in samozaposlenih. Več informacij o programih.
Iz virov SID banke že financirajo potrebe zdravstvenih zavodov in ustanov za nakup zaščitne opreme, materiala ali naročila storitev zaradi epidemije COVID-19 ter omogočajo garancije za dobave zaščitnega materiala in zdravstvene opreme. Skupna višina teh razpoložljivih sredstev je 50 milijonov evrov. Kontakt.
Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja bo SID banka dopolnila ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz predvsem v smislu omogočanja daljše ročnosti instrumenta, pri čemer pa ne bo zahtevala dodatnih varščin za nove posle. Poleg storitvenih garancij bo bankam in izvoznikom zavarovala tudi plačilne garancije. Povečala je maksimalni možni odstotek zavarovalnega kritja za izvoznike za poslovne terjatve s 85 % na 95 %. Pri zavarovanju poslov velja prenovljena politika slovenske komponente, znižana je zahtevana komponente s 40 % na 20 %, pri določenih zavarovanjih pa je ta kvantitativna zahteva odpravljena v celoti. SID banka bo proučila tudi možnosti kritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig ter možnosti zagotovitve zavarovanja po principu uvoz za izvoz. Kontakt.
SID banka omogoča sklenitev kreditnih zavarovanj za dane avanse za dobavo respiratorjev, mask in druge zaščitne opreme. Kontakt.
SID banka nudi prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancijev okviru Sklada skladov EKP, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje MSP (samostojnih podjetnikov, MSP, zadrug in zavodov) ter pri financiranju velikih podjetij za financiranje projektov, ki so namenjeni povečanju raznovrstnosti proizvodnje podjetja v nove proizvode ali storitve. Podjetja bodo na ta način lahko izboljšala svoj dostop do virov financiranja - tudi z ugodnejšimi pogoji zadolževanja, saj bo v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, ta primarno zagotovila kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta. Javna poziva za finančne institucije sta objavljena na spletni strani SID banke.
Za podjetja, ki so že stranke SID banke in bodo predložila dokazila o škodi (npr. upad ali odpoved naročil po določenem datumu, ostala verodostojna dokazila ipd.), bo SID banka prilagodila tudi presojo izpolnjevanja finančnih zavez, zavarovanj in moratorijev.
Obstoječi produkti v obliki posojil v sektorju turizem in potrpežljivih posojil (brez napovedanih sprememb) so že na voljo in so dostopni na spletni strani SID banke.
DODATNO POJASNILO SID BANKE: Glede na verjetno upočasnjevanje gospodarske rasti je v nadaljnjih mesecih, glede na potek dogodkov, možen razvoj ozrioma aktivacija tudi posebne protikrizne oziroma proticiklične intervencije SID banke.

 

 

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano