INFO KORONAVIRUS: (čakanje na delo) Kako in do kdaj oddati vloge za povračilo nadomestila plače?

Izbrani nasveti

15. April 2020

INFO KORONAVIRUS: (čakanje na delo) Kako in do kdaj oddati vloge za povračilo nadomestila plače?

Navajamo vse ključne informacije v zvezi s povračilom izplačanih plač za delavce, napotene na čakanje, ali delavce, ki ne opravljajo dela zaradi višje sile: kako, kdaj in kje oddate vlogo.   Po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; Uradni list št. 49/2020) lahko vloge za začasno čakanje na delo ter zaradi višje sile oddate na portalu za delodajalce (https://www.zadelodajalce.si/), od 11. aprila dalje. Vaša vloga se bo štela za pravočasno za delavce, ki ste jih napotili na čakanje na delo ali delavce, ki ne opravljajo dela zaradi višje sile od 13. marca 2020 dalje, če jo boste oddali v osmih dneh od uveljavitve ZIUZEOP, to je najkasneje do 18. aprila 2020. V kolikor pa delavce še niste napotili na čakanje na delo pa morate oddati vlogo v roku osmih dni od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 31. maja 2020. K vlogi, v primeru da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, je po 4. odstavku 29. členu ZIUZEOP potrebno priložiti izjavo, da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami in zaradi tega prejemajo nadomestilo plače. Priložiti je potrebno tudi dokazila delavcev o upravičeni odsotnosti zaradi višje sile, ki je posledica varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami.

VLOGE PO STAREM ZAKONU (ZIUPPP)

Vloge za povračilo izplačila nadomestila plač za delavce, napotene na začasno čakanje na delo, ki ste jih morebiti oddali po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP; Uradni list št. 36/2020) in pred uveljavitvijo ZIUZEOP, bodo obravnavali po ZIUZEOP, ki v 107. členu določa, da se bodo vloge po ZIUPPP obravnavale po ZIUZEOP. Novi zakon, ZIUZEOP, ki je začel veljati 11. 4. 2020, prinaša nekoliko drugačne pogoje za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo (poslovni razlogi). Vloge, ki ste jih poslali po starejšem zakonu (ZIUPPP) se bodo upoštevale, vendar pa jih bo treba dopolniti v skladu z novimi zakonskimi določili. Po 29. členu novega zakona (ZIUZEOP) je vsaka od prejetih vlog nepopolna, zato boste pozvani k njeni dopolnitvi. Poziv bo poslan na vaš elektronski naslov, ki ste ga navedli v oddani vlogi.  Dopolnitev vloge, za katero boste imeli na voljo 8 dni od prejema poziva, bo vključevala:

 1. potrditev nove izjave, ki je v skladu z določili novega zakona,
 2. posredovanje kopij odredb o čakanju na delo, ki so bile vročene zaposlenim pri delodajalcu vlagatelju (izključno v obliki pdf),
 3. ureditev seznama zaposlenih na začasnem čakanju na delo.

POJASNILA ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM INTERVENTNEGA ZAKONA

Navajamo pojasnila, ki so jih objavili na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v povezavi z izvajanjem ZIUZEOP.

 1. Ali lahko uveljavljamo povračilo nadomestila plače tudi za delavce v odpovednem roku?

Povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo ni predvideno za delavce v odpovednem roku, saj je namen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; Uradni list št. 49/2020) ohranitev delovnih mest zaradi posledic epidemije.

 1. Ali lahko računovodski servis odda vlogo za moje podjetje?

Če vaše podjetje še ni registrirano na našem portalu za delodajalce, se najprej registrirajte na https://www.zadelodajalce.si/. Če registracije ne opravite, ne vi ne vaš računovodja ne bosta mogla oddati vloge za povračilo. Če želite, da nekdo, npr. vaš računovodja, za vas ureja vloge na našem portalu, ga lahko že ob registraciji svojega podjetja navedete kot uporabnika (registracija z eNaslovom) ter mu sporočite podatke o svojem pooblastilu. Ko bo registracija opravljena, boste lahko hitro oddali vlogo, da bo čim prej v obravnavi pri naših strokovnih delavcih. Registracija je preprosta, opravite jo v nekaj korakih. Pri registraciji poslovnega subjekta na portalu in oddaji elektronskih vlog na podlagi interventnega zakona vam zagotavljamo tehnično podporo po telefonu: 041 692 283 ali 041 640 947. Če prejmete sistemsko sporočilo, da je vaše podjetje že registrirano, in ne veste, kdo je uporabnik, ali če želite pooblastiti drugega uporabnika v vašem podjetju, sta vam na voljo dve telefonski številki: 030 486 083 ali 030 486 085.

 1. Vlogo sem že oddal, vendar sem naredil napako? Kaj lahko storim?

Od že oddane vloge lahko odstopite in vložite novo vlogo po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; Uradni list št. 49/2020). Vaša vloga se bo štela za pravočasno za delavce, ki ste jih napotili na čakanje na delo od 13. marca 2020 dalje, če jo boste oddali v osmih dneh od uveljavitve tega zakona, to je najkasneje do 18. aprila 2020. Povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem, ki dela ne morejo opravljati zaradi karantene, odrejene z odločbo ministrstva za zdravje, pa lahko uveljavljate po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP; Uradni list št. 36/2020). Vlogo oddajte na našem portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo se registrirajte: https://www.zadelodajalce.si/.

 1. Ali je višja sila, če sem prejel odlok o zaprtju lokala ali gre za poslovni razlog?

Po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; Uradni list št. 49/2020) je delodajalec upravičen do povračila izplačanih nadomestil plače napotenih delavcev na začasno čakanje na delo in delavcev, odsotnih z dela zaradi višje sile ob izpolnjevanju zakonskih pogojev. Skladno s 25. čl. ZIUZEOP se za višjo silo šteje nezmožnost prihoda delavcev na delo zaradi:

 • obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali
 • nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali
 • zaprtja meja s sosednjimi državami.

Po 4. odstavku 29. členu ZIUZEOP mora delodajalec k vlogi za višjo silo priložiti izjavo, da delavci dela ne opravljajo dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami in zaradi tega prejemajo nadomestilo plače. Priložiti mora tudi dokazila delavcev o upravičeni odsotnosti zaradi višje sile, ki je posledica varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami.

 1. Kdaj lahko oddam vlogo za povračilo iz razloga karantene?

Vlogo lahko vložite v osmih (8) dneh od začetka trajanja karantene po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP; Uradni list št. 36/2020). Pri datumu napotitve delavca upoštevajte datum, s katerim je bila delavcu z odločbo ministra za zdravje odrejena obvezna karantena. Obvezna priloga k vlogi je kopija odločbe ministrstva za zdravje o odrejeni karanteni. Lahko pa namesto vloge po ZIUPPP vložite vlogo za povračilo izplačanih nadomestil plač iz razloga višje sile po 25. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; Uradni list št. 49/2020) Vlogo lahko oddate na portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo se registrirajte: https://www.zadelodajalce.si/.

 1. Ali lahko oddam vlogo za povračilo iz razloga karantene tudi za delavce, ki so tuji državljane?

Da, lahko. Po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP; Uradni list št. 36/2020) je v tem primeru obvezna priloga kopija odločbe slovenskega ministrstva za zdravje. V kolikor vam delavec ne more posredovati te odločbe, lahko za tega delavca uveljavljate povračilo izplačanih nadomestil plače zaradi višje sile, ki je posledica zaprtja mej s sosednjimi državami po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; Uradni list št. 49/2020 Vaša vloga se bo štela za pravočasno za delavce, ki dela ne opravljajo zaradi višje sile od 13. marca 2020 dalje, če jo boste oddali v osmih dneh od uveljavitve tega zakona, to je najkasneje do 18. aprila 2020. Vlogo lahko oddate na portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo se registrirajte: https://www.zadelodajalce.si/.

 1. Ali lahko uveljavljam povračilo nadomestila plače za delavce na bolniški?

Da, vendar se po 27. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; Uradni list št. 49/2020) za čas bolniške nadomestilo plače delavcu za čakanje na delo ne izplačuje. Tako ne boste mogli uveljaviti povračila za dneve bolniške odsotnosti.

 1. Ali je lahko oseba dva dni na teden dela, tri dni pa je na čakanju?

Šteje se, da se čakanje "ne prekine", če pride delavec na zahtevo delodajalca na delo do sedem zaporednih dni v tekočem mesecu. Čakanje na delo se prekine, če se na zahtevo delodajalca vrne na delo za več kot sedem zaporednih dni v tekočem mesecu ali ga delodajalec pozove na delo drugič v tekočem mesecu. Ob ponovni napotitvi delavca na čakanje boste morali oddati novo vlogo.

 1. Ali lahko oseba dela za 2 uri, preostalih 6 ur je na čakanju?

Zakon v tem primeru ne omogoča povračila nadomestila plače.

 1. Kakšna je višina povračila nadomestila plače?

Po 28.čl. Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; Uradni list št. 49/2020) se s strani Republike Slovenije povrne izplačano nadomestilo plače v višini, ki ne presega višine povprečne plače za leto 2019 v RS, preračunane na mesec in zmanjšano za prispevke zavarovanca. Delodajalec, ki je neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oz. proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 nižji od 70%, lahko uveljavlja povračilo nadomestila plače le v višini deleža, ki je enak deležu njegovih prihodkov iz nejavnih sredstev.

 1. Kdaj lahko pričakujem prvo izplačilo?

Po 9. odstavku 29. čl. Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; Uradni list št. 49/2020) se povračilo plače delodajalcu izplačuje mesečno in sicer 10. dan v mesecu za pretekli mesec. V primeru, da boste pravočasno vložili popolno vlogo, nato prejeli sklep zavoda o povračilu izplačanih nadomestil plače ter pravočasno vložili zahtevek za izplačane plače za marec in april, lahko prvo nakazilo pričakujete 10.maja. Primer: Dne 10. maja 2020 bo ZRSZ lahko povrnil izplačano nadomestilo plače, ki se nanaša na marec 2020 (in ga je delodajalec skladno z delovnopravno, plačno in davčno zakonodajo dolžan izplačati aprila 2020), 10. junija 2020 pa bo ZRSZ lahko povrnil sredstva, ki se nanašajo na nadomestilo plače za april, izplačano s strani delodajalca v maju 2020.

 1. Na kateri dan mora imeti delodajalec poravnane vse obveznosti pri FURS?

Po 29. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; Uradni list št. 49/2020) morate imeti poravnane obveznosti na dan vložitve vloge. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje te obveznosti, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge. Prav tako do povračila ni upravičen delodajalec, če je nad njim uveden postopek stečaja.

 1. Ali lahko uveljavljamo povračilo izplačanega nadomestila plače za direktorja podjetja?

Da, v kolikor je direktor vključen v obvezna socialna zavarovanja kot zaposlena oseba po zavarovalni podlagi 001.

 1. Kam moramo javljati spremembe - delavec pride na delo?

Prosimo, da ZRSZ o tem obvestite na e-naslov gpzrsz@ess.gov.si. O morebitnih spremembah obveščanja vas bomo obvestili. Ob uveljavitvi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; Uradni list št. 49/2020) bomo objavili natančne informacije o načinu obveščanja oziroma oddaje dokumentacije. Prosimo, spremljajte dejanski datum uveljavitve zakona ZIUZEOP.

 1. Ne vemo, koliko dela bomo imeli naslednji mesec. Ali lahko oddamo vlogo za delavce na čakanju za vsak mesec?

Da, če boste želeli uveljaviti pravico odo povračila izplačila nadomestila plače za dodatne oz. druge delavce je potrebno oddati novo vloge za te delavce. Zahtevki bodo mesečni, datumi in vsebina zahtevkov bo obrazložena v sklepu o pravici do povračila.

 1. Ali morajo delavci najprej porabiti lanski letni dopust in jih lahko šele po tem damo na čakanje? Kaj če med čakanjem uveljavljajo lanskoletni dopust?

Zavod RS za zaposlovanje ni pristojen za posredovanje informacij v zvezi z izvedbo postopkov napotitve delavcev na začasno čakanje. Predlagamo, da se za več informacij obrnete na delodajalske organizacije. Po 4. odstavku 24. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; Uradni list št. 49/2020) ima delavec pravico do nadomestila plače v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, če dopust koristi med čakanjem na delo. Gre za dogovor z delavcem, ne prisilni dopust.    

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano