INFO KORONAVIRUS: Kaj ponuja SID banka za ublažitev finančnih posledic

Izbrani nasveti

10. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS: Kaj ponuja SID banka za ublažitev finančnih posledic

INFO KORONAVIRUS: Kaj ponuja SID banka za ublažitev finančnih posledic

SID banka je pripravila paket ukrepov v podporo ublažitve finančnih posledic širjenja virusa SARS-CoV2 na gospodarstvo. Ukrepi so osredotočeni na podjetja, ki se neposredno soočajo z negativnimi posledicami širjenja virusa SARS-CoV2, in na podjetja, ki potrebujejo likvidnost za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev. Pri tem bodo z vzpostavitvijo jasnih meril zagotovili, da sredstev ne bodo prejela podjetja, ki bi trenutno situacijo želela izkoristiti za reševanje morebitnih že nastalih težav, ki niso povezana s posledicami širjenja virusa SARS-CoV2. Za ublažitev posledic širjenja virusa SARS-CoV2 na gospodarstvo je SID banka pripravila hitre ukrepe v okviru programov neposrednega financiranja in financiranja v okviru posojilnih skladov ter programov, ki se izvajajo preko poslovnih bank in hranilnic. Upoštevaje urgentnost ukrepov, odločitve Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Vlade Republike Slovenije bodo ti ukrepi podjetjem na voljo v roku enega oziroma najpozneje v štirih tednih. Za podjetja, ki so že stranke SID banke in bodo predložila dokazila o škodi (npr. upad ali odpoved naročil po določenem datumu, ostala verodostojna dokazila ipd.), bodo prilagodili tudi presojo izpolnjevanja finančnih zavez, zavarovanj in moratorijev. SID banka že ponuja program neposrednega financiranja, ki MSP in velikim podjetjem nudi kratkoročne kredite iz lastnih sredstev banke po obstoječi shemi de minimis za namen likvidnostnega financiranja podjetij, ki se soočajo s posledicami koronavirusa. Produkt je na voljo v okvirni kvoti 50 milijonov evrov, sredstva bo mogoče koristiti 6 mesecev. Več o kreditu. V okviru posojilnih skladov, kjer v sodelovanju z MGRT nudijo neposredno financiranje podjetjem vseh gospodarskih sektorjev, bodo v SID banki razširili izvajanje programov v smeri opustitve maksimalne kapitaliziranosti podjetij. To bo omogočilo, da lahko mala in srednje velika podjetja ter s.p.-ji pridobijo ugoden kredit za namen financiranja opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter obratnega kapitala oz. poslovanja. Predvidena kvota programa bo 50 milijonov evrov, ki jo bo mogoče koristiti eno leto. Znesek posameznega kredita bo od 100.000 evrov do 5 milijonov evrov z ugodno obrestno mero, ki bo pomenila pomoč de minimis, dobo kreditiranja med 2 in 12 let ter možnost ustrezno potrebnih moratorijev na odplačilo glavnice. To bo podjetjem omogočilo zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi širitve virusa SARS-CoV2, kot tudi za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev povezanih z izvajanjem preventivnih in kurativnih ukrepov zaradi tega. Za sektor turizem bodo prilagodili oziroma razširili program financiranja naložb v turizmu na način, da bo poleg namenov, ki so skladni s strategijo turizma (financiranje naložb v namestitvene zmogljivosti, športno, zabaviščno, kulturno infrastrukturo ter žičnice, marine in turistična letovišča), začasno omogočeno tudi financiranje obratnega kapitala podjetij. Pri tem bodo proučili tudi možnost razširitve izvajanja programa na gostinsko dejavnost. Predvidena kvota razširjenega programa bo 100 milijonov evrov. Na področju instrumentov zavarovanja bodo predvsem za izvozna podjetja okrepili instrumente priprave na izvoz in zagotovitev kritja (zavarovanje in pozavarovanje) komercialnih tveganj vezano na posledice širjenja virusa SARS-CoV2 na gospodarstvo. Ob tem bodo proučili tudi možnost pokritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig ter zavarovanje vseh nekomercialnih tveganj. Za namene posrednega financiranja banke in hranilnice (preko vaših skrbnikov v Abanki, Addiko bank, Gorenjski banki, Hranilnici Lon, NKBM in Sberbank) že razpolagajo s skupaj 600 milijonov evrov sredstev SID banke. Predvidene prilagoditve so se že izvedle v smeri opustitve nekaterih dosedanjih omejitev vira SID banke, in sicer je že omogočeno višje, tudi do 100 % financiranje stroškov projekta oz. poslovanja MSP in velikih podjetij, kredit pa se lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje (k temu so že pristopile Addiko Bank, Gorenjska banka, NKBM, Sberbank). Pri tistih bankah (Abanka in Hranilnica Lon), ki ne bosta pristopili k podpisu aneksa, pa v vsakem primeru lahko financirajo še naprej iz obstoječih linij, vendar brez teh dveh sprostitev. Banke sicer skladno z njihovo interno politiko, poleg odobravanja novih kreditov po prilagojenih pogojih, lahko odobravajo tudi odloge plačila oziroma podaljšujejo ročnosti. Viri preko poslovnih bank nimajo omejitev glede minimalnih zneskov, prav tako ni omejitev glede števila zaposlenih, možno je financiranje vseh gospodarskih družb, tudi s.p.-jev in samozaposlenih. Več informacij o programih. V okviru Sklada skladov skupaj z MGRT in Službo vlade za razvoj in kohezijo proučili možnost vplačila dodatnih sredstev za namen povečanja finančnega instrumenta evropske kohezijske politike mikroposojil, ki se izvajajo preko Slovenskega podjetniškega sklada in Primorske hranilnice Vipava. Pripravljajo uvedbo portfeljskih garancij, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje MSP. Podjetja bodo na ta način lahko izboljšale svoj dostop do virov financiranja, tudi z ugodnejšimi pogoji zadolževanja, saj bo v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, le ta primarno zagotovila kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta. V primeru zaostrovanja razmer in nadaljnjega upočasnjevanja gospodarske rasti so predvideni nadaljnji ukrepi. Med drugim je mogoča aktivacija protikrizne oziroma proticiklične intervencije SID banke preko dodatnih skladov finančnega inženiringa in vzpostavitev dodatnih namenskih linij, ki bi bile namenjene financiranju zdravstvenih potreb. Predsednik uprave SID banke, Sibil Svilan, ob vsem naštetem dodaja, da slovenska podjetja že občutijo negativne posledice virusa SARS-CoV2, saj so že prizadete dobavne verige v avtomobilski, tekstilni in elektro industriji, zlasti pa so posledice vidne v turizmu in logistiki. Zaradi upočasnjene globalne ekonomije bo celoten obseg posledic krize jasen šele čez nekaj mesecev, največ težav pa se trenutno kaže v nižji proizvodnji oziroma ponudbi kot tudi v zmanjšanju določenega povpraševanja pri končnih kupcih in v dobaviteljskih verigah ter zlasti zmanjšanih investicijskih aktivnostih podjetij. Več informacij, povezanih z ukrepi za ublažitev finančnih posledic širjenja virusa:

  • Saša Podpeskar (direktorica oddelka za marketing in odnose z javnostmi) - po mailu: sasa.podpeskar@sid.si in po telefonu: 01 2007 264.
  • Na telefonskih številkah: 01 2007 514 in 01 2007 480.
  • Po mailu: financiranje@sid.si.

 

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano