INFO KORONAVIRUS: Davčne možnosti, ki so podjetjem na voljo za blažitev posledic koronavirusa

Izbrani nasveti

10. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS: Davčne možnosti, ki so podjetjem na voljo za blažitev posledic koronavirusa

INFO KORONAVIRUS: Davčne možnosti, ki so podjetjem na voljo za blažitev posledic koronavirusa

Davčna zakonodaja že zdaj omogoča določene ugodnosti za podjetja, če imajo ta težave pri plačevanju davčnih obveznosti.  Po obstoječi zakonodaji imajo podjetja naslednje možnosti:

  1. Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev v primeru hujše gospodarske škode.

Furs v tem primeru ugotavlja kriterije za nastanek hujše gospodarske škode. Primer: zavezanec je trajneje nelikviden ali je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni mogel vplivati in mu zato grozi hujša gospodarska škoda, z odlogom oz. obročnim plačilom davka pa bi škodo lahko preprečil. Obrazec je objavljen na spletni strani. Več informacij, vključno s seznamom listin, ki jih je treba predložiti, je na strani Furs.

  1. Obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oziroma 24-mesečni odlog plačila).

Ne ugotavljajo se kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode, predložiti pa je potrebno ustrezen instrument zavarovanja ali dovoliti vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register. Obrazec je objavljen na spletni strani. Več informacij, vključno s seznamom listin, ki jih je treba predložiti, je na strani Furs. Odlog in obročno plačilo sta mogoča na primer za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, inšpekcijske odločbe. NE VELJA pa za akontacije davka, davčni odtegljaj ali prispevke za socialno varnost.

  1. Obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov).

Velja samo za srednja in velika podjetja. Ne ugotavljajo se kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode. Predložiti je potrebno pravnomočni sklep o potrjenem sporazumu o finančnem prestrukturiranju ali sklep o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi. Več informacij je na strani Furs.

  1. Zahteva za spremembo višine mesečnega ali trimesečnega obroka akontacije davka (zaradi znižanja davčne osnove v tekočem letu glede na preteklo obdobje zaradi nižjega pričakovanega poslovnega rezultata tekočega leta).

Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davčne obveznosti kot vlogo, ki jo vloži preko eDavkov kot Lastni dokument. Kot prilogo k vlogi mora zavezanec priložiti davčni obračun za tekoče obdobje do vložitve vloge, v katerem izkaže dejanske prihodke in odhodke do oddaje vloge in poda oceno višine davčne osnove za tekoče leto. Tej oceni mora priložiti tudi opis konkretnih razlogov za takšno predvideno znižanje davčne osnove in priložiti podatke, ki dokazujejo, da bo davčna osnova za tekoče obdobje nižja, kot je bila njegova davčna osnova v preteklem letu (npr. podatke o preklicanih ali zmanjšanih naročilih, konkretne podatke o zmanjšanju rezervacij nočitev v primerljivem obdobju ipd.). Takšno vlogo kot lastni dokument davčni zavezanec vloži preko eDavkov. Vlogi mora priložiti:

  • davčni obračun za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge, v katerem davčni zavezanec navede dejanske podatke za tekoče davčno leto do dneva vložitve zahteve za znižanje akontacije,
  • bilanco stanja za tekoče davčno obdobje do vložitve zahteve,
  • izkaz poslovnega izida za tekoče davčno obdobje do vložitve zahteve,
  • oceno davčne osnove za tekoče davčno leto,
  • podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove oziroma dokazujejo obrazložitev razlogov (utemeljitev konkretnih razlogov za zmanjšanje davčne osnove, ki izvirajo iz spremembe poslovanja zaradi spremenjenih okoliščin — na primer zmanjšanje obsega poslovanja in posledično nižje pričakovane davčne osnove zaradi omejitev, povezanih s koronavirusom, pri čemer je potrebno navesti konkretne podatke o znižanju, npr. rezervacij nočitev, upada naročil, zmanjšanja proizvodnje ipd., vključno z navedbo konkretnih transakcij in poslovnih partnerjev).

Za telefonska vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov je vzpostavljen enoten klicni center za celoten Furs na številki 08 200 1003.

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.