Razpis kategorija

P7C-2 2021 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

31. 12. 2021

Datum: 31. 12. 2021 12:16 - 25. 01. 2022

Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: - brezobrestnem kreditu, - brez stroškov odobravanja in vodenja, - nižjih zavarovalnih zahtevah, - ročnosti kredita, - možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
 •  »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij,
 • ohranitev delovnih mest.

Roki za oddajo vlog: 25.01.2022, 25.02.2022, 25.03.2022.

UPRAVIČENCI

Kredit lahko pridobijo podjetja:

 •  ki imajo status mikro, malega ali srednje velikega podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji,
 •  ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) 
 • ki imajo glavno dejavnost po SKD:
 • I55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;
 • I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
 • I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov;
 • I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač;
 • N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
 • N82.3. Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
 • R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
 • N49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

UPRAVIČENI STROŠKI

Med upravičene stroške se upoštevajo:

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

c) stroški materiala in trgovskega blaga,

d) stroški storitev,

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

KREDITNI POGOJI

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

 • Ročnost kredita:  2, 3, 4 ali 5 let. 
 • Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev
 • Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri.
 • Zavarovanje kredita:
  a) za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
 • b) za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).
 • brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil. Kreditojemalec nosi stroške notarja za sklenitev kreditne pogodbe nad 25.000 € v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Menite da je članek koristen?

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.