Razpis kategorija

Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

18. 02. 2022

Datum: 18. 02. 2022 12:36 - 03. 04. 2023

Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. RRI projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe. Projektni cilj vsakega RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, zaradi:

  • prenosa raziskovalnih dosežkov za visoko konkurenčno gospodarstvo, višjo kakovost življenja in učinkovito reševanje družbenih izzivov, vključno z zelenim prehodom,
  • spodbuditve zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj ter sodelovanja gospodarstva in razvojnih institucij v podporo gospodarskemu okrevanju po pandemiji COVID-19, povečanja produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva, podpiranja rešitev, ki ne škodujejo bistveno okolju, komercializacije in hitrejšega vstopa z izdelki, procesi ali storitvami na trg,
  • podpiranja rešitev s področja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja in s področja blažitve podnebnih sprememb.

Področje PREHODA NA KROŽNO GOSPODARSTVO, VKLJUČNO S PREPREČEVANJEM IN NADZOROVANJEM ONESNAŽEVANJA se deli na naslednja podpodročja:

a) bolj učinkovita uporaba naravnih virov, vključno s trajnostnim virom biomase in drugih surovin, v proizvodnji, tudi z:
- zmanjšanjem uporabe primarnih surovin ali povečanjem uporabe stranskih proizvodov in sekundarnih surovin, vključno z visokokakovostnim recikliranjem odpadkov ali
- ukrepi za učinkovito rabo virov (razen za energetsko učinkovitost);

b) povečana trajnost, podaljšana uporaba izdelkov, popravljivost, nadgradljivost, možnost spremembe namena, možnost ponovne uporabe proizvodov;

c) povečana možnost recikliranja izdelkov, vključno z možnostjo recikliranja posameznih materialov, ki jih vsebujejo ti izdelki, med drugim z nadomestitvijo ali zmanjšano uporabo materialov, ki jih ni mogoče reciklirati;

d) bistveno zmanjšana vsebnost nevarnih snovi in nadomestitev zelo problematičnih snovi v materialih in proizvodih skozi njihovo celotno življenjsko dobo, tudi z zamenjavo takšnih snovi z varnejšimi alternativami in zagotavljanjem sledljivosti;

e) preprečevanje ali zmanjšanje nastajanja odpadkov;

f) ponovna uporaba in recikliranje, pri čemer se zagotovi, da se predelani materiali reciklirajo kot visokokakovostne sekundarne surovine v proizvodnji, s čimer se prepreči zmanjšanje kakovosti materiala pri recikliranju;

g) preprečevanje ali zmanjševanje emisij onesnaževal, razen toplogrednih plinov, v zrak, vodo ali tla, vključno z varovanjem okolja pred škodljivimi učinki odvajanja komunalne in industrijske odpadne vode;

h) čiščenje onesnaževanja, vključno s čiščenjem onesnaževal iz komunalnih in industrijskih odpadnih voda.

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

UPRAVIČENI STROŠKI

Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na raziskovalno razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI projekta.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt.

Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI projekt. 

Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. 

POGOJI ZA PRIJAVO

- Čas trajanja izvedbe RRI projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev

- RRI projekt mora izvajati konzorcij najmanj dveh in največ treh konzorcijskih partnerjev

- Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati najmanj 50.000,00 EUR ter največ 300.000,00 EUR

- Konzorcijski partner mora imeti delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh koledarskih let, glede na datum oddaje vloge, nad 30 %.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

 − velika podjetja: do 25 % vrednosti upravičenih stroškov,

− srednje velika podjetja: do 35 % vrednosti upravičenih stroškov,

− mikro in mala podjetja: do 45 % vrednosti upravičenih stroškov.

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner srednje veliko podjetje ali malo podjetje ali mikro podjetje, pri tem pa noben posamezen partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk.

V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja: − velika podjetja: do 40 % vrednosti upravičenih stroškov, − srednje velika podjetja: do 50 % vrednosti upravičenih stroškov, − mikro in mala podjetja: do 60 % vrednosti upravičenih stroškov.

Menite da je članek koristen?

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.