Arhiv razpisov

 • Razvojna posojila s fiksno obrestno mero 0,01 % za podjetja na obmejnih in problemskih območjih

  Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. 
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski regionalno razvojni sklad
  Rok za odddajo
  01/01/1970
  Višina sofinanciranja
  do 75% vrednosti investicije
  Predmet javnega razpisa

  Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.

  • Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini  do največ 75 % upravičene vrednosti  projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede na velikost podjetja.
  • Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 1.000.000,00 EUR.
  • Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 35.000,00 EUR.

  Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu za ugodna razvojna posojila na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji je lahko največ 1.000.000,00 EUR.

  Skupno 11.529.735,99 EUR, od tega:  
  7.249.735,99 EUR za obmejna problemska območja
  2.160.000,00 EUR za problemsko območje Pokolpja
  2.120.000,00 EUR za problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje
  Upravičenci

  Upravičenci so mala, srednje velika in velika podjetja iz spodnjih območij:

  Upravičena podjetja po tem razpisu so iz sledečih območij:

  • obmejna problemska območja (Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale)
  • problemsko območje občin Pokolpja (Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič, Črnomelj).
  • problemsko območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje.
  Upravičeni stroški

  Nakup poslovnih zgradb / drugih poslovnih poslovnih prostorov, gradnja poslovnih zgradb / drugih poslovnih prostorov, adaptacija, neopredmetena sredstva, nova oprema, rabljena oprema, novi delovni stroji, rabljeni delovni stroji.

  Rok za prijavo

  Roki za oddajo vlog: 19.7.2019, 30.8.2019, 15.10.2019, 29.11.2019.

 • Naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

  Spodbudujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski okoljski javni sklad
  Rok za odddajo
  28/02/2018
  Višina sofinanciranja
  do 20 % nepovratnih sredstev + brezobrestni kredit
  Predmet javnega razpisa

  Spodbudujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

  Upravičenci

  Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

  Upravičeni stroški

  Naložba v enega ali več ukrepov, ki bodo pripomogli k energetski sanaciji objekta:

  • toplotna izolacija ( sten, tal, stropa),
  • zamenjava oken,
  • vgradnja toplotne črpalke, kurilne naprave na lesno biomaso,
  •  zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
  • vgradnja sprejemnikov sončne energije,
  • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
  • vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
  • optimizacija sistema ogrevanja,
  • naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo,
  • gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
  • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
  • vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
  • uvedba sistema upravljanja z energijo,
  • ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
  • naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.
  Rok za prijavo

  Sofinanciranje je na voljo do porabe sredstev.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Nepovratna sredstva za izvedbo pilotnih demonstracijskih projektov

  Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije
  Rok za odddajo
  20/11/2018
  Višina sofinanciranja
  od 25 % do 45 % upravičenih stroškov
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

  Kaj je pilotni projekt?
  »Pilotni projekt« uporablja tehniko ali metodo, ki se ni uporabljala ali testirala prej ali drugje po svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah.

  Kaj je demonstraijski projekt?
  »Demonstracijski projekt« uporablja, preizkuša, ocenjuje in razširja/diseminira ukrepe/metodologije, ki so do neke mere nove ali neznane v specifičnem kontekstu projekta (geografski, okoljski, socialno-ekonomski …) in bi jih bilo možno uporabiti širše, drugje v podobnih okoliščinah.

  Konzorcij se lahko prijavi samo z obema sklopoma ali samo z drugim sklopom, ne more se pa prijaviti samo s prvim sklopom.

  Upravičenci

  Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ne glede na velikost podjetja.

  Pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10 % subvencije, v kolikor je v projektu jasno in nedvoumno izkazano, da predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njih izvedba projekta ne bi bila mogoča.

  Minimalno 1.000.000 eur in maksimalno 5.000.000 eur.

  Prvi sklop:

  • velika podjetja: do 25 %
  • srednje velika podjetja: do 35 %
  • mikro in mala podjetja: do 45 %

   

  Drugi sklop:

  • velika podjetja: do 25 % – Vzhod, do 10% – Zahod
  • srednje velika podjetja: do 35 % – Vzhod, do 20% – Zahod
  • mikro in mala podjetja: do 45 % – Vzhod, do 30% – Zahod
  Upravičeni stroški

  Prvi sklop:

  • stroški plač,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (razvoj ter svetovalne storitve),
  • posredni stroški (15 % glede na stroške plač).

   

  Drugi sklop:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (stroj ter oprema),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (licence ter patenti),
  • stroški plač: stroški novo zaposlenega osebja (tehnični sodelavci),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (transport, montaža in zagon),
  • posredni stroški (15 % glede na stroške plač).
  Rok za prijavo

  20. 11. 2018

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

   

   

 • Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
  Rok za odddajo
  13/12/2018
  Višina sofinanciranja
  od 20 % do 45 %
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju
  predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji
  stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les
  ipd.

  Upravičenci

  Mala in srednje velika podjetja, sp.-ji in zadruge, registrirane pred 1. 1. 2016, imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka:

  • C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C31.03 – proizvodnja žimnic).
  Upravičeni stroški
  • Nakup nove strojne opreme in novih strojev,
  • nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije (do največ 50.000,00 EUR),
  • storitev zunanjih izvajalcev (stroški transporta, montaže in zagona),
  • plače in povračilo stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na projektu, za polni delovni čas (vrednost enote urne postavke 10,09 EUR).

  *DDV ni upravičen strošek. Transportna sredstva niso upravičen strošek.

  Rok za prijavo

  16. 7. 2018 in 22. 10. 2018

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Razpis za razvoj novih produktov v lesarstvu

  Odprt je razpis za razvoj novih in izboljšanih produktov ter storitev v lesarstvu.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Rok za odddajo
  20/02/2019
  Višina sofinanciranja
  do 0,5 mio €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat bo nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

  Cilji razpisa

  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
  • spodbujanje operacij podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).
  Upravičenci

  Mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki se kot pravna, sp-ji ali zadruge in socialna podjetja, ustanovljena pred 1. 1. 2016 in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva,
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

  Dodatni pogoji za prijavo

  • ustvarjen promet iz dejavnosti C16 in C31 v letih 2016 in 2017,
  • bonitetna ocena vsaj D2 (GVIN),
  • delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev oziroma skupni pasivi v enem od zadnjih dveh let (2016 ali 2017) nad 25 %,
  • najmanj 2 zaposleni osebi po delovnih urah na dan 31. 12. 2017.
  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški so:

  • nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb,
  • nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja (do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije),
  • plače novo zaposlenih (po enotni urni postavki 10,09 €).

  Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

  Višina sofinanciranja

  • vsaj 50.000 € ter največ 0,5 mio €

  oziroma

  • vzhodna kohezijska regija: srednja podjetja 35 %, mikro in mala podjetja 45 %
  • zahodna kohezijska regija: srednja podjetja 20 %, mikro in mala podjetja 30 %
  Rok za prijavo

  20. 2. 2019
  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Ugodni krediti SID banke

  SID banka razpisuje ugodne kredite za financiranje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja, za financiranje naložb v trajnostno rast slovenskega turizma in za financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  SID banka
  Rok za odddajo
  28/02/2019
  Višina sofinanciranja
  odvisno od kreditne sheme
  Predmet javnega razpisa

  SID banka razpisuje ugodne kredite za financiranje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja, za financiranje naložb v trajnostno rast slovenskega turizma in za financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo.

  Upravičenci

  Mikro, mala in srednja podjetja, ki poslujejo vsaj 2 leti in imajo v zadnjem poslovnem letu vsaj 2 zaposlena.

  Drugi pogoji za prijavitelje so odvisni od posamezne kreditne sheme.

  Upravičeni stroški

  Kapitalsko utrjevanje MSP 6 (do 5.000.000 € kredita)

  • krepitev kapitala in poslovanja
  • naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
  • zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo

  Kapitalsko utrjevanje MSP 7 (do 5.000.000 € kredita)

  • kritje stroškov materiala
  • kritje stroškov storitev
  • kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • kritje celotnih stroškov dela

  Financiranje MSP 8 (do 5.000.000 € kredita)

  • nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
  • stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • celotne stroške dela

  Financiranje naložb v gospodarstvu (do 10.000.000 € kredita)

  • opredmetena osnovna sredstva
  • neopredmetena sredstva

  Financiranje naložb v turizem (do 20.000.000 € kredita)

  • namestitvene zmogljivosti
  • športno infrastrukturo
  • zabaviščno infrastrukturo
  • kulturno infrastrukturo
  • žičnice, marine
  • turistična letovišča

  Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo (do 5.000.000 € kredita)

  • gradnjo novih obratov za predelavo lesa
  • tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa
  • razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa
  • razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo
  • povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave
  • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave
  Rok za prijavo

  Sofinanciranje je na voljo do porabe sredstev.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si

 • Davčne olajšave za aktivnosti raziskav in razvoja

  Znižanje davčne osnove za dejavnost raziskav in razvoja v podjetju.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Rok za odddajo
  31/03/2019
  Višina sofinanciranja
  odvisno od projektov podjetja
  Predmet javnega razpisa

  Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj.

  Upravičenci

  Podjetja, ki v okviru svojega poslovanja izvajajo raziskovalno-razvojno dejavnost.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški morajo nujno biti povezani z raziskovalno-razvojnim projektom v podjetju, in sicer:

  • delo zaposlenih,
  • storitve zunanjih izvajalcev (raziskovalna dejavnost),
  • oprema.

  Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo v enem računovodskem letu.

  Rok za prijavo

  Rok za oddajo dokumentov je 31. 3. 2019.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Mikrokredit

  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  15/04/2019
  Višina sofinanciranja
  100 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

  Cilji javnega razpisa so:

  – ohranitev delovnih mest,

  – spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

  – spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

  Kreditni pogoji

  • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 €, najvišji 25.000 €,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  • ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let,
  • odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih,
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita,
  • obrestna mera je 0,8 % (fiksni del) + 6 mesečni EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
  • obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita,
  • minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja,
  • za zavarovanje kredita-ov se lahko predlaga tudi zastava premičnine, če je le-ta predmet projekta, ki bo financiran z mikrokreditom-ti,
  • črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev.
  • obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.
  Upravičenci

  UPRAVIČENCI:

  ​- mikro in mala podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas

  – Zagonsko podjetje oz. start up, ki je pravna oseba, ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje, posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let, ima najmanj enega zaposlenega ter ima potencial rasti.

  *Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja s področja nekaterih dejavnosti – podrobneje opredeljeno v razpisu.

   

  Upravičeni stroški

  UPRAVIČENI STROŠKI:

  • Naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),
  • stroški materiala in trgovskega blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) – največ do 50 % zneska kredita.
  • zaračunan pripadajoči DDV.

  *Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora. S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti ali poplačilu že obstoječih kreditov kreditojemalca.

  Rok za prijavo

  15.04., 25.04., 09.05., 23.05., 06.06., 20.06. in 04.07.2019

  *Priporočamo oddajo vloge na prvi rok, saj se pričakuje veliko prijav.

 • Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa 2018

  Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  23/04/2019
  Višina sofinanciranja
  do 500.000,00 €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

  Upravičenci

  Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki so opredeljeni kot mikro ali malo podjetje in imajo registrirano dejavnost s šifro:

  • A02.200 – sečnja,
  • C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
  • C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
  Upravičeni stroški
  • nakupa novih strojev in opreme,
  • splošni stroški (podrobneje opredeljeni v dokumentaciji – višina upravičenih splošnih stroškov lahko znaša do največ 10 % upravičenih stroškov naložbe).
  Rok za prijavo

  Rok: 23.4.2019

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

  Predmet razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za infrastrukturo
  Rok za odddajo
  26/04/2019
  Višina sofinanciranja
  20 %, vendar ne več kot 200 eur na 1 kW instalirane nazivne električne moči.
  Predmet javnega razpisa

  Predmet razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

  Namen sofinanciranja je:

  a) nakup in vgradnja fotonapetostnih modulov,

  b) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitev na elektroenergetsko omrežje,

  c) izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti.

  Upravičenci

  Prijavitelji so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški:

  a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,

  b) nakup in vgradnja hranilnika energije,

  c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,

  d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,

  e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,

  f) stroški informiranja in komuniciranja,

  g) stroški storitev zunanjih izvajalcev.

  Rok za prijavo

  Roki za oddajo vlog:

  26.4.2019, 26.7.2019, 28.2.2020, 25.9.2020.

 • Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

  Namen javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Mgrt, Spirit
  Rok za odddajo
  15/05/2019
  Višina sofinanciranja
  75 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.

  Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini.

  Višina sofinanciranja:

  – 75 %  če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija

  – 70 % če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija

  Upravičenci

  UPRAVIČENCI so MSP-ji;

  • Ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ ali
  • Širiti obstoječe dejavnosti na tuje trge
  Upravičeni stroški

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Za uveljavljanje upravičenih stroškov operacije se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto.

  Formula za izračun višine standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo je:

  Višina standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo v EUR (SSE) = (5.313,06 € + 65,2 * m2) / m2 / Y

  Rok za prijavo

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

  15.5.2019 za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do 4.9.2019

  5.9.2019 za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do 3.9.2020

 • Nepovratna sredstva za podporo v naložbe ter razvoj kmetijskih izdelkov

  Predmet javnega razpisa je podpora v naložbo, trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  30/07/2019
  Višina sofinanciranja
  do 5.000.000,00 eur
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je podpora v naložbo, trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

  Upravičenci
  1. Samostojni podjetnik posameznik,
  2. zadruga
  3. zavod ali
  4. gospodarska družba.

  Upravičenec iz prejšnjega odstava je lahko:

  • MSP (malo ali srednje veliko podjetje),
  • veliko podjetje, ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov.
  Upravičeni stroški

  Seznam upravičenih stroškov si lahko ogledate tukaj.

  Za naložbe je stopnja javne podpore 30 odstotkov upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

  • 5 % za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,
  • 5 % za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,
  • 5 % za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,
  • 10 % za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih.

  Največja možna stopnja sofinanciranja je:

  • 45 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec mikro ali malo podjetje;
  • 35 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec srednje veliko podjetje;
  • 25 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec veliko podjetj.

  Višina sredstev glede na velikost podjetja:

  • Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.
  • Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko pridobijo največ 1.500.000 eurov javne podpore.
  • Upravičenci, ki so mala podjetja, lahko pridobijo največ 3.000.000 eurov podpore.
  • Upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja, lahko pridobijo največ 5.000.000 eurov podpore.
  Rok za prijavo

  Rok za oddajo je 30.7.2019 – podaljšan rok!

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 8.369.659,68 EUR. Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči: Srednje velika podjetja: največ 35 %, Mala podjetja: največ 45 %. Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 250.000,00 EUR do največ 2.500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  29/08/2019
  Višina sofinanciranja
  45 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

  Cilji javnega razpisa so:

  • spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdno-lesne verige;
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;
  • spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo;
  • spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.
  Upravičenci

  Upravičenci so mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, in so iz kohezijske regije vzhodna Slovenija. Mikro podjetja (do 10 zaposlenih) niso upravičena za prijavo.

  Prijavitelj mora imeti registrirano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi subjekta znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu do vključno 31. 12. 2017(upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).

  Upravičeni stroški
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev).
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 50.000,00 EUR),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona).
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji, za polni delovni čas (zgolj nova zaposlitev povezana z izvedbo operacije).
  Rok za prijavo

  Roki za predložitev vlog so 29. 8. 2019, 23. 10. 2019, 15. 1. 2020 in 6. 4. 2020.

 • Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP) - I. faza

  Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Evropska komisija
  Rok za odddajo
  05/09/2019
  Višina sofinanciranja
  do 50.000,00 €
  Predmet javnega razpisa

  Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

  Upravičenci

  Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije.

  V prvi fazi projekta se na desetih straneh predstavi projekt. Če se bo komisiji vaša ideja zdela inovativna in bo izražala visok potencial rasti, vas bodo pozvali k izvedbi študije izvedljivosti za kar lahko dobite do 50.000,00 eur nepovratnih sredstev.

  Upravičeni stroški

  Ocena tveganj, raziskava trga, vključevanje uporabnikov, analiza zakonskih omejitev in standardov, upravljanje z intelektualno lastnino, iskanje partnerjev, ocena izvedljivosti.

  Rok za prijavo

  Zadnji rok za oddajo vloge: 5.9.2019

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite na info@tiko-pro.si.

 • Nepovratna sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov

  Pridobite lahko 70%, oziroma do 100.000 € nepovratnih sredstev za prodajno razstavni prostor v tujini.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  30/09/2019
  Višina sofinanciranja
  75 %
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

  Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

  Produkt ali storitev se uvršča v področje uporabe S4 (Strategija pametne specializacije).

  Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR. Subvencija se dodeljuje po načelu “de minimis”.

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00 EUR (vsako leto 1.1750.000,00 eur).

  Upravičenci

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

  • ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali
  • širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

  Mala in srednje velika podjetja s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

  Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

  Prijavitelj je zaposloval vsaj tri (3) osebe; pri čemer se upošteva povprečno število zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju. Kot zadnje obračunsko obdobje za prijave, oddane v letu n, šteje leto n-1.

  Upravičeni stroški

  Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti oba sklopa.

  Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora,  stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve  in stroški opreme

  Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;

  • priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
  • storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;
  • ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;
  • prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);
  • svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca
  • storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja – v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

  Stroški ne smejo nastati pred oddajo vloge in lahko trajajo 12 mesecev.

  Rok za prijavo

  1. rok: 30. 9. 2019,

  2. rok: 30. 9. 2020,

  3. rok: 30. 9. 2021,

  4. rok: 30. 9. 2022.

 • E-poslovanje 2019 - 2022

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajne videe in krepitev kompetenc – usposabljanja.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  01/10/2019
  Višina sofinanciranja
  do 70 % upravičenih stroškov oz. največ 30.000 €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

  • Elektronsko izmenjavo med partnerji.
  • Digitalizacijo nastopov na sejmih.
  • Spletne strani za tuje trge.
  • Spletne trgovine.
  • Produktno-prodajne videe.
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost)
  Upravičenci

  Mikro, mala in srednja podjetja.

  Upravičeni stroški

  Stroški zunanjih izvajalcev.

  Rok za prijavo

  5. 11. 2018

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • P7R 2018 Mikrokrediti na problemskih območjih

  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  01/10/2019
  Višina sofinanciranja
  25.000 €
  Predmet javnega razpisa

  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.

  Upravičenci

  Upravičeni prijavitelji so mikro in mala podjetja, ki:

  • imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
  • so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,
  • imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

  Problemska območja

  • občina Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
  Upravičeni stroški

  So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva.

  Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov
  • nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,
  • nakup materiala in trgovskega blaga,
  • nakup storitev,
  • plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) – največ do 50 % zneska kredita.

  *Za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

  *Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih območjih

  Kreditni pogoji

  • višina kredita: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 €
  • kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €.
  • obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %
  • ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.
  • moratorij kredita: do 6 mesecev
  • način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.
  • minimalno zavarovanje kredita:

  – 5 menic podjetja in

  – 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

  • črpanje kredita je v enkratnem znesku.
  Rok za prijavo

  Roki za prijavo: 1. 2. 2019, 1. 3. 2019, 1. 4. 2019, 1. 5. 2019, 1. 6. 2019, 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago je 2.800.000 EUR. Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 50 % upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 250.000 EUR.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  05/10/2019
  Višina sofinanciranja
  50 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

  Cilj javnega razpisa je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

  Upravičenci

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

  • ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 MSP in
  • želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali
  • nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

  Posebni pogoji:

  1.    Prijavitelj/partnersko podjetje je na dan 31. 12. 2018, zaposlovalo vsaj tri (3) osebe.

  2.    Podjetje prijavitelja/partnersko podjetje mora biti ustanovljeno in delovati vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register).

  3.    Prijavitelj/partnersko podjetje ne krši pravila omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.

  4.    Partnerstva morajo biti sestavljena iz najmanj treh partnerjev.

  Upravičeni stroški

  Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški v okviru operacije in sicer:

  • Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
  • Stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo,
  • Stroški nastopa na sejmu,
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil),
  • Stroški informiranja in komuniciranja (oglaševanja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov),
  • Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač v posameznem obdobju poročanja.
  Rok za prijavo

  Rok za oddajo vloge: 5.10.2019

 • Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  24/10/2019
  Višina sofinanciranja
  50 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

  Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

  Upravičenci

  Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški:

  Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov), pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.

  Primeri izboljšave poslovih procesov: optimizacija poslovnih procesov, prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,….

  Dodeljena sredstva za sofinanciranje ne smejo biti nižja od 10.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.

  Rok za prijavo

  Rok za oddajo vlog je 24.10.2019.

 • Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI 2019

  Cilj programa ASI je opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc starejših zaposlenih in delovne aktivnosti ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javni štipendijski sklad
  Rok za odddajo
  30/10/2019
  Višina sofinanciranja
  500 eur / svetovalni dan
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega povabila za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019 (v nadaljevanju JP ASI 2019) je spodbuditi podjetja (v nadaljevanju ponudniki) k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

  Cilji javnega povabila so: – podpora podjetjem/ponudnikom pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih; – krepitev kompetenc starejših zaposlenih; – večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti.

  Upravičenci

  Finančne spodbude so namenjene podjetjem vseh velikosti in panog, kot tudi samozaposlenim. Ciljna skupina, ki jo naslavlja javno povabilo, so podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 45 let, zlasti starejše od 50 let. Zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje, morajo biti na dan objave JP ASI 2019, tj. 26. 7. 2019, stari 45 let ali več.

  Upravičeni stroški

  Sklop A

  Upravičen strošek v okviru sklopa A je strošek svetovanja zunanjih izvajalcev za pripravo strategije, ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto A v višini 500,00 EUR/svetovalni dan, skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE A – svetovalni dan zunanjih svetovalcev.

  Sklop B

  Upravičeni stroški v okviru sklopa B so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto B v višini 30 EUR/uro/zaposlenega, skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE B – ura usposabljanja na osebo in niso delno ali v celoti financirani iz drugih javnih sredstev, tj. iz drugega državnega, lokalnega vira ali vira Evropske unije.

  V okviru sklopa B se krijejo stroški za aktivnosti: – aktivnost B2: udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene; – aktivnost B3: usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja).

  Rok za prijavo

  Ponudbo lahko ponudniki vložijo od 26. 8. 2019 od vključno 8.00 ure do najpozneje 30. 10. 2019 do vključno 23.59 ure.

 • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

  Namen je proučitev možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, cilj pa širitev oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  31/10/2019
  Višina sofinanciranja
  60 %
  Predmet javnega razpisa

  NAMEN IN CILJ RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

  Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 – 2023 znaša 1.000.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

  Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

  Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

  Upravičenci

  Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški so stroški izdelave tržne raziskave – stroški zunanjega izvajalca.

  Rok za prijavo

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 – 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

  Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31.10.2019, v letu 2020 31.10.2020, v letu 2021 31.10.2021, v letu 2022 31.10.2022 in v letu 2023 30.9.2023.

 • Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019-2022

  Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za infrastrukturo
  Rok za odddajo
  07/11/2019
  Višina sofinanciranja
  do 55 %
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji.

  Upravičeni nameni so:

  1. izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;

  2. širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;

  3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

  Upravičenci

  Upravičenci:

  Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

  Upravičeni stroški:

  a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del; b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme; c) postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli; d) stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (v nadaljevanju: SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema; e) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3% od upravičenih stroškov operacije.

  Upravičeni stroški

  Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.

  Če gre za mikro sistem DO OVE ali za razširitev obstoječega omrežja DO OVE, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV).

  Višina sofinanciranja:

  – 35% za velika podjetja

  – 45% za srednja podjetja

  – 55% za mala podjetja in mikro podjetja.

  Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša okvirno 20.000.000,00 EUR.

  Rok za prijavo

  Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 7. 11. 2019.

  Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: januarju, maju in septembru 2020.

 • Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6 - TRL 9

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Rok za odddajo
  18/11/2019
  Višina sofinanciranja
  do 300.000,00 €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

  Upravičenci

  Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v področja, kot jih opredeljuje Slovenska strategija pametne specializacije.

  Upravičenci do nepovratnih sredstev so podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja, ki:

  • imajo delež kapitala v virih sredstev v enem od zadnjih dveh koledarskih let nad 30 %,
  • mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge,
  • mora zaposlovati vsaj 3 osebe na dan 31. 12. 2018.

  Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji.

  Do sredstev niso upravičeni:

  • javni zavodi,
  • podjetja, ki imajo registrirano dejavnost v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in v sektorju premogovništva.

  Konzorciji (največ tri podjetja)

  Konzorcij izbere podjetje, ki nastopa kot prijavitelj vloge.

  Upravičeni stroški
  • stroški plač,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav,
  • stroški znanja in patentov,
  • posredni stroški.

  Višina sofinanciranja

  • velika podjetja: do 25 %,
  • srednje velika podjetja: do 35 %,
  • mikro in mala podjetja: do 45 %.

  Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000 EUR ter največ 300.000 EUR.

  Rok za prijavo

  18.11.2019

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

   

   

 • Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019-2023)

  Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  18/11/2019
  Višina sofinanciranja
  60 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

  Cilji javnega razpisa so: – izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom; – izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih, – povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

  Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 124 operacij oz. podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3%.

  Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov.

  Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR. Višina upravičenih stroškov operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR. 

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 12.400.000,00 EUR za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

  Upravičenci

  Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

  Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija. Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev javnega razpisa v kolikor bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register, pri čemer mora biti poslovna enota / podružnica vpisana najmanj 6 mesecev pred dnevom oddaje vloge na javni razpis.

  Upravičeni stroški

  – stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije) oboje skupno do največ 25% vrednosti upravičenih stroškov.

  – stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja in ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije).

  – stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji. Upravičenec lahko uveljavlja strošek enega zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije (zaposleni, ki razišče notranje procese, ugotavlja, katere procese je potrebno delno ali v celoti spremeniti ter preuči in predlaga nove procese in tehnologije ter skrbi za načrtovano uvedbo potrebnih sprememb) ter stroške zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije (zaposleni, ki skladno z navodili izvajajo naloge na področju digitalne transformacije);

  – posredni stroški, ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene.

  Rok za prijavo

  Rok za oddajo vlog v letu 2019 je:

  18.11.2019 in 20.12.2019.

 • P7 2020 - MIKROKREDITI

  Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro in malim podjetjem.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  17/02/2020
  Višina sofinanciranja
  kredit 100% upravičenih stroškov
  Predmet javnega razpisa

  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

  Cilji javnega razpisa so: – ohranitev delovnih mest, – spodbujanje nastanka novih delovnih mest, – spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

  Skupni razpoložljivi znesek je v višini najmanj 10.000.000 EUR.

  Upravičenci

  Vlagatelj je organiziran kot samostojni podjetnik, gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ki ni v okviru izključenega sektorja/področja; ima status mikro ali malega podjetja; ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

  Upravičeni stroški

  Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.

  Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

  Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let.

  Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita.

  Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.

  Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

  Rok za prijavo

  ROK ZA ODDAJO VLOG

  17. 02. in 27. 02. 2020.