Arhiv razpisov

 • Razvojna posojila s fiksno obrestno mero 0,01 % za podjetja na obmejnih in problemskih območjih

  Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. 
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski regionalno razvojni sklad
  Rok za odddajo
  01/01/1970
  Višina sofinanciranja
  do 75% vrednosti investicije
  Predmet javnega razpisa

  Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.

  • Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini  do največ 75 % upravičene vrednosti  projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede na velikost podjetja.
  • Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 1.000.000,00 EUR.
  • Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 35.000,00 EUR.

  Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu za ugodna razvojna posojila na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji je lahko največ 1.000.000,00 EUR.

  Skupno 11.529.735,99 EUR, od tega:  
  7.249.735,99 EUR za obmejna problemska območja
  2.160.000,00 EUR za problemsko območje Pokolpja
  2.120.000,00 EUR za problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje
  Upravičenci

  Upravičenci so mala, srednje velika in velika podjetja iz spodnjih območij:

  Upravičena podjetja po tem razpisu so iz sledečih območij:

  • obmejna problemska območja (Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale)
  • problemsko območje občin Pokolpja (Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič, Črnomelj).
  • problemsko območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje.
  Upravičeni stroški

  Nakup poslovnih zgradb / drugih poslovnih poslovnih prostorov, gradnja poslovnih zgradb / drugih poslovnih prostorov, adaptacija, neopredmetena sredstva, nova oprema, rabljena oprema, novi delovni stroji, rabljeni delovni stroji.

  Rok za prijavo

  Roki za oddajo vlog: 19.7.2019, 30.8.2019, 15.10.2019, 29.11.2019.

 • Naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

  Spodbudujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski okoljski javni sklad
  Rok za odddajo
  28/02/2018
  Višina sofinanciranja
  do 20 % nepovratnih sredstev + brezobrestni kredit
  Predmet javnega razpisa

  Spodbudujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

  Upravičenci

  Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

  Upravičeni stroški

  Naložba v enega ali več ukrepov, ki bodo pripomogli k energetski sanaciji objekta:

  • toplotna izolacija ( sten, tal, stropa),
  • zamenjava oken,
  • vgradnja toplotne črpalke, kurilne naprave na lesno biomaso,
  •  zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
  • vgradnja sprejemnikov sončne energije,
  • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
  • vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
  • optimizacija sistema ogrevanja,
  • naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo,
  • gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
  • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
  • vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
  • uvedba sistema upravljanja z energijo,
  • ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
  • naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.
  Rok za prijavo

  Sofinanciranje je na voljo do porabe sredstev.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Nepovratna sredstva za izvedbo pilotnih demonstracijskih projektov

  Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije
  Rok za odddajo
  20/11/2018
  Višina sofinanciranja
  od 25 % do 45 % upravičenih stroškov
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

  Kaj je pilotni projekt?
  »Pilotni projekt« uporablja tehniko ali metodo, ki se ni uporabljala ali testirala prej ali drugje po svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah.

  Kaj je demonstraijski projekt?
  »Demonstracijski projekt« uporablja, preizkuša, ocenjuje in razširja/diseminira ukrepe/metodologije, ki so do neke mere nove ali neznane v specifičnem kontekstu projekta (geografski, okoljski, socialno-ekonomski …) in bi jih bilo možno uporabiti širše, drugje v podobnih okoliščinah.

  Konzorcij se lahko prijavi samo z obema sklopoma ali samo z drugim sklopom, ne more se pa prijaviti samo s prvim sklopom.

  Upravičenci

  Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ne glede na velikost podjetja.

  Pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10 % subvencije, v kolikor je v projektu jasno in nedvoumno izkazano, da predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njih izvedba projekta ne bi bila mogoča.

  Minimalno 1.000.000 eur in maksimalno 5.000.000 eur.

  Prvi sklop:

  • velika podjetja: do 25 %
  • srednje velika podjetja: do 35 %
  • mikro in mala podjetja: do 45 %

   

  Drugi sklop:

  • velika podjetja: do 25 % – Vzhod, do 10% – Zahod
  • srednje velika podjetja: do 35 % – Vzhod, do 20% – Zahod
  • mikro in mala podjetja: do 45 % – Vzhod, do 30% – Zahod
  Upravičeni stroški

  Prvi sklop:

  • stroški plač,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (razvoj ter svetovalne storitve),
  • posredni stroški (15 % glede na stroške plač).

   

  Drugi sklop:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (stroj ter oprema),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (licence ter patenti),
  • stroški plač: stroški novo zaposlenega osebja (tehnični sodelavci),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (transport, montaža in zagon),
  • posredni stroški (15 % glede na stroške plač).
  Rok za prijavo

  20. 11. 2018

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

   

   

 • Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
  Rok za odddajo
  13/12/2018
  Višina sofinanciranja
  od 20 % do 45 %
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju
  predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji
  stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les
  ipd.

  Upravičenci

  Mala in srednje velika podjetja, sp.-ji in zadruge, registrirane pred 1. 1. 2016, imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka:

  • C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C31.03 – proizvodnja žimnic).
  Upravičeni stroški
  • Nakup nove strojne opreme in novih strojev,
  • nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije (do največ 50.000,00 EUR),
  • storitev zunanjih izvajalcev (stroški transporta, montaže in zagona),
  • plače in povračilo stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na projektu, za polni delovni čas (vrednost enote urne postavke 10,09 EUR).

  *DDV ni upravičen strošek. Transportna sredstva niso upravičen strošek.

  Rok za prijavo

  16. 7. 2018 in 22. 10. 2018

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Razpis za razvoj novih produktov v lesarstvu

  Odprt je razpis za razvoj novih in izboljšanih produktov ter storitev v lesarstvu.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Rok za odddajo
  20/02/2019
  Višina sofinanciranja
  do 0,5 mio €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat bo nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

  Cilji razpisa

  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
  • spodbujanje operacij podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).
  Upravičenci

  Mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki se kot pravna, sp-ji ali zadruge in socialna podjetja, ustanovljena pred 1. 1. 2016 in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva,
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

  Dodatni pogoji za prijavo

  • ustvarjen promet iz dejavnosti C16 in C31 v letih 2016 in 2017,
  • bonitetna ocena vsaj D2 (GVIN),
  • delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev oziroma skupni pasivi v enem od zadnjih dveh let (2016 ali 2017) nad 25 %,
  • najmanj 2 zaposleni osebi po delovnih urah na dan 31. 12. 2017.
  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški so:

  • nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb,
  • nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja (do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije),
  • plače novo zaposlenih (po enotni urni postavki 10,09 €).

  Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

  Višina sofinanciranja

  • vsaj 50.000 € ter največ 0,5 mio €

  oziroma

  • vzhodna kohezijska regija: srednja podjetja 35 %, mikro in mala podjetja 45 %
  • zahodna kohezijska regija: srednja podjetja 20 %, mikro in mala podjetja 30 %
  Rok za prijavo

  20. 2. 2019
  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Ugodni krediti SID banke

  SID banka razpisuje ugodne kredite za financiranje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja, za financiranje naložb v trajnostno rast slovenskega turizma in za financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  SID banka
  Rok za odddajo
  28/02/2019
  Višina sofinanciranja
  odvisno od kreditne sheme
  Predmet javnega razpisa

  SID banka razpisuje ugodne kredite za financiranje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja, za financiranje naložb v trajnostno rast slovenskega turizma in za financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo.

  Upravičenci

  Mikro, mala in srednja podjetja, ki poslujejo vsaj 2 leti in imajo v zadnjem poslovnem letu vsaj 2 zaposlena.

  Drugi pogoji za prijavitelje so odvisni od posamezne kreditne sheme.

  Upravičeni stroški

  Kapitalsko utrjevanje MSP 6 (do 5.000.000 € kredita)

  • krepitev kapitala in poslovanja
  • naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
  • zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo

  Kapitalsko utrjevanje MSP 7 (do 5.000.000 € kredita)

  • kritje stroškov materiala
  • kritje stroškov storitev
  • kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • kritje celotnih stroškov dela

  Financiranje MSP 8 (do 5.000.000 € kredita)

  • nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
  • stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • celotne stroške dela

  Financiranje naložb v gospodarstvu (do 10.000.000 € kredita)

  • opredmetena osnovna sredstva
  • neopredmetena sredstva

  Financiranje naložb v turizem (do 20.000.000 € kredita)

  • namestitvene zmogljivosti
  • športno infrastrukturo
  • zabaviščno infrastrukturo
  • kulturno infrastrukturo
  • žičnice, marine
  • turistična letovišča

  Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo (do 5.000.000 € kredita)

  • gradnjo novih obratov za predelavo lesa
  • tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa
  • razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa
  • razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo
  • povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave
  • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave
  Rok za prijavo

  Sofinanciranje je na voljo do porabe sredstev.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si

 • Davčne olajšave za aktivnosti raziskav in razvoja

  Znižanje davčne osnove za dejavnost raziskav in razvoja v podjetju.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Rok za odddajo
  31/03/2019
  Višina sofinanciranja
  odvisno od projektov podjetja
  Predmet javnega razpisa

  Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj.

  Upravičenci

  Podjetja, ki v okviru svojega poslovanja izvajajo raziskovalno-razvojno dejavnost.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški morajo nujno biti povezani z raziskovalno-razvojnim projektom v podjetju, in sicer:

  • delo zaposlenih,
  • storitve zunanjih izvajalcev (raziskovalna dejavnost),
  • oprema.

  Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo v enem računovodskem letu.

  Rok za prijavo

  Rok za oddajo dokumentov je 31. 3. 2019.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Mikrokredit

  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  15/04/2019
  Višina sofinanciranja
  100 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

  Cilji javnega razpisa so:

  – ohranitev delovnih mest,

  – spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

  – spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

  Kreditni pogoji

  • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 €, najvišji 25.000 €,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  • ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let,
  • odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih,
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita,
  • obrestna mera je 0,8 % (fiksni del) + 6 mesečni EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
  • obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita,
  • minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja,
  • za zavarovanje kredita-ov se lahko predlaga tudi zastava premičnine, če je le-ta predmet projekta, ki bo financiran z mikrokreditom-ti,
  • črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev.
  • obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.
  Upravičenci

  UPRAVIČENCI:

  ​- mikro in mala podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas

  – Zagonsko podjetje oz. start up, ki je pravna oseba, ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje, posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let, ima najmanj enega zaposlenega ter ima potencial rasti.

  *Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja s področja nekaterih dejavnosti – podrobneje opredeljeno v razpisu.

   

  Upravičeni stroški

  UPRAVIČENI STROŠKI:

  • Naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),
  • stroški materiala in trgovskega blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) – največ do 50 % zneska kredita.
  • zaračunan pripadajoči DDV.

  *Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora. S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti ali poplačilu že obstoječih kreditov kreditojemalca.

  Rok za prijavo

  15.04., 25.04., 09.05., 23.05., 06.06., 20.06. in 04.07.2019

  *Priporočamo oddajo vloge na prvi rok, saj se pričakuje veliko prijav.

 • Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa 2018

  Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  23/04/2019
  Višina sofinanciranja
  do 500.000,00 €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

  Upravičenci

  Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki so opredeljeni kot mikro ali malo podjetje in imajo registrirano dejavnost s šifro:

  • A02.200 – sečnja,
  • C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
  • C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
  Upravičeni stroški
  • nakupa novih strojev in opreme,
  • splošni stroški (podrobneje opredeljeni v dokumentaciji – višina upravičenih splošnih stroškov lahko znaša do največ 10 % upravičenih stroškov naložbe).
  Rok za prijavo

  Rok: 23.4.2019

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

  Predmet razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za infrastrukturo
  Rok za odddajo
  26/04/2019
  Višina sofinanciranja
  20 %, vendar ne več kot 200 eur na 1 kW instalirane nazivne električne moči.
  Predmet javnega razpisa

  Predmet razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

  Namen sofinanciranja je:

  a) nakup in vgradnja fotonapetostnih modulov,

  b) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitev na elektroenergetsko omrežje,

  c) izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti.

  Upravičenci

  Prijavitelji so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški:

  a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,

  b) nakup in vgradnja hranilnika energije,

  c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,

  d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,

  e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,

  f) stroški informiranja in komuniciranja,

  g) stroški storitev zunanjih izvajalcev.

  Rok za prijavo

  Roki za oddajo vlog:

  26.4.2019, 26.7.2019, 28.2.2020, 25.9.2020.

 • Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

  Namen javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Mgrt, Spirit
  Rok za odddajo
  15/05/2019
  Višina sofinanciranja
  75 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.

  Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini.

  Višina sofinanciranja:

  – 75 %  če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija

  – 70 % če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija

  Upravičenci

  UPRAVIČENCI so MSP-ji;

  • Ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ ali
  • Širiti obstoječe dejavnosti na tuje trge
  Upravičeni stroški

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Za uveljavljanje upravičenih stroškov operacije se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto.

  Formula za izračun višine standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo je:

  Višina standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo v EUR (SSE) = (5.313,06 € + 65,2 * m2) / m2 / Y

  Rok za prijavo

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

  15.5.2019 za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do 4.9.2019

  5.9.2019 za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do 3.9.2020

 • Nepovratna sredstva za podporo v naložbe ter razvoj kmetijskih izdelkov

  Predmet javnega razpisa je podpora v naložbo, trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  30/07/2019
  Višina sofinanciranja
  do 5.000.000,00 eur
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je podpora v naložbo, trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

  Upravičenci
  1. Samostojni podjetnik posameznik,
  2. zadruga
  3. zavod ali
  4. gospodarska družba.

  Upravičenec iz prejšnjega odstava je lahko:

  • MSP (malo ali srednje veliko podjetje),
  • veliko podjetje, ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov.
  Upravičeni stroški

  Seznam upravičenih stroškov si lahko ogledate tukaj.

  Za naložbe je stopnja javne podpore 30 odstotkov upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

  • 5 % za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,
  • 5 % za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,
  • 5 % za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,
  • 10 % za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih.

  Največja možna stopnja sofinanciranja je:

  • 45 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec mikro ali malo podjetje;
  • 35 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec srednje veliko podjetje;
  • 25 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec veliko podjetj.

  Višina sredstev glede na velikost podjetja:

  • Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.
  • Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko pridobijo največ 1.500.000 eurov javne podpore.
  • Upravičenci, ki so mala podjetja, lahko pridobijo največ 3.000.000 eurov podpore.
  • Upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja, lahko pridobijo največ 5.000.000 eurov podpore.
  Rok za prijavo

  Rok za oddajo je 30.7.2019 – podaljšan rok!

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.