Arhiv razpisov

 • Razvojna posojila s fiksno obrestno mero 0,01 % za podjetja na obmejnih in problemskih območjih

  Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. 
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski regionalno razvojni sklad
  Rok za odddajo
  01/01/1970
  Višina sofinanciranja
  do 75% vrednosti investicije
  Predmet javnega razpisa

  Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.

  • Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini  do največ 75 % upravičene vrednosti  projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede na velikost podjetja.
  • Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 1.000.000,00 EUR.
  • Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 35.000,00 EUR.

  Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu za ugodna razvojna posojila na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji je lahko največ 1.000.000,00 EUR.

  Skupno 11.529.735,99 EUR, od tega:  
  7.249.735,99 EUR za obmejna problemska območja
  2.160.000,00 EUR za problemsko območje Pokolpja
  2.120.000,00 EUR za problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje
  Upravičenci

  Upravičenci so mala, srednje velika in velika podjetja iz spodnjih območij:

  Upravičena podjetja po tem razpisu so iz sledečih območij:

  • obmejna problemska območja (Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale)
  • problemsko območje občin Pokolpja (Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič, Črnomelj).
  • problemsko območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje.
  Upravičeni stroški

  Nakup poslovnih zgradb / drugih poslovnih poslovnih prostorov, gradnja poslovnih zgradb / drugih poslovnih prostorov, adaptacija, neopredmetena sredstva, nova oprema, rabljena oprema, novi delovni stroji, rabljeni delovni stroji.

  Rok za prijavo

  Roki za oddajo vlog: 19.7.2019, 30.8.2019, 15.10.2019, 29.11.2019.

 • Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019-2023) (ZAPRT)

  Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  01/01/1970
  Višina sofinanciranja
  60 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

  Cilji javnega razpisa so: – izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom; – izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih, – povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

  Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 124 operacij oz. podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3%.

  Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov.

  Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR. Višina upravičenih stroškov operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR. 

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 12.400.000,00 EUR za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

  Upravičenci

  Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

  Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija. Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev javnega razpisa v kolikor bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register, pri čemer mora biti poslovna enota / podružnica vpisana najmanj 6 mesecev pred dnevom oddaje vloge na javni razpis.

  Upravičeni stroški

  – stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije) oboje skupno do največ 25% vrednosti upravičenih stroškov.

  – stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja in ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije).

  – stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji. Upravičenec lahko uveljavlja strošek enega zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije (zaposleni, ki razišče notranje procese, ugotavlja, katere procese je potrebno delno ali v celoti spremeniti ter preuči in predlaga nove procese in tehnologije ter skrbi za načrtovano uvedbo potrebnih sprememb) ter stroške zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije (zaposleni, ki skladno z navodili izvajajo naloge na področju digitalne transformacije);

  – posredni stroški, ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene.

  Rok za prijavo

  Rok za oddajo vlog v letu 2020 je 1.9.2020.

 • Naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

  Spodbudujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski okoljski javni sklad
  Rok za odddajo
  28/02/2018
  Višina sofinanciranja
  do 20 % nepovratnih sredstev + brezobrestni kredit
  Predmet javnega razpisa

  Spodbudujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

  Upravičenci

  Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

  Upravičeni stroški

  Naložba v enega ali več ukrepov, ki bodo pripomogli k energetski sanaciji objekta:

  • toplotna izolacija ( sten, tal, stropa),
  • zamenjava oken,
  • vgradnja toplotne črpalke, kurilne naprave na lesno biomaso,
  •  zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
  • vgradnja sprejemnikov sončne energije,
  • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
  • vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
  • optimizacija sistema ogrevanja,
  • naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo,
  • gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
  • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
  • vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
  • uvedba sistema upravljanja z energijo,
  • ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
  • naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.
  Rok za prijavo

  Sofinanciranje je na voljo do porabe sredstev.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Nepovratna sredstva za izvedbo pilotnih demonstracijskih projektov

  Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije
  Rok za odddajo
  20/11/2018
  Višina sofinanciranja
  od 25 % do 45 % upravičenih stroškov
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

  Kaj je pilotni projekt?
  »Pilotni projekt« uporablja tehniko ali metodo, ki se ni uporabljala ali testirala prej ali drugje po svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah.

  Kaj je demonstraijski projekt?
  »Demonstracijski projekt« uporablja, preizkuša, ocenjuje in razširja/diseminira ukrepe/metodologije, ki so do neke mere nove ali neznane v specifičnem kontekstu projekta (geografski, okoljski, socialno-ekonomski …) in bi jih bilo možno uporabiti širše, drugje v podobnih okoliščinah.

  Konzorcij se lahko prijavi samo z obema sklopoma ali samo z drugim sklopom, ne more se pa prijaviti samo s prvim sklopom.

  Upravičenci

  Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ne glede na velikost podjetja.

  Pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10 % subvencije, v kolikor je v projektu jasno in nedvoumno izkazano, da predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njih izvedba projekta ne bi bila mogoča.

  Minimalno 1.000.000 eur in maksimalno 5.000.000 eur.

  Prvi sklop:

  • velika podjetja: do 25 %
  • srednje velika podjetja: do 35 %
  • mikro in mala podjetja: do 45 %

   

  Drugi sklop:

  • velika podjetja: do 25 % – Vzhod, do 10% – Zahod
  • srednje velika podjetja: do 35 % – Vzhod, do 20% – Zahod
  • mikro in mala podjetja: do 45 % – Vzhod, do 30% – Zahod
  Upravičeni stroški

  Prvi sklop:

  • stroški plač,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (razvoj ter svetovalne storitve),
  • posredni stroški (15 % glede na stroške plač).

   

  Drugi sklop:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (stroj ter oprema),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (licence ter patenti),
  • stroški plač: stroški novo zaposlenega osebja (tehnični sodelavci),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (transport, montaža in zagon),
  • posredni stroški (15 % glede na stroške plač).
  Rok za prijavo

  20. 11. 2018

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

   

   

 • Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
  Rok za odddajo
  13/12/2018
  Višina sofinanciranja
  od 20 % do 45 %
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju
  predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji
  stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les
  ipd.

  Upravičenci

  Mala in srednje velika podjetja, sp.-ji in zadruge, registrirane pred 1. 1. 2016, imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka:

  • C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C31.03 – proizvodnja žimnic).
  Upravičeni stroški
  • Nakup nove strojne opreme in novih strojev,
  • nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije (do največ 50.000,00 EUR),
  • storitev zunanjih izvajalcev (stroški transporta, montaže in zagona),
  • plače in povračilo stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na projektu, za polni delovni čas (vrednost enote urne postavke 10,09 EUR).

  *DDV ni upravičen strošek. Transportna sredstva niso upravičen strošek.

  Rok za prijavo

  16. 7. 2018 in 22. 10. 2018

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Razpis za razvoj novih produktov v lesarstvu

  Odprt je razpis za razvoj novih in izboljšanih produktov ter storitev v lesarstvu.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Rok za odddajo
  20/02/2019
  Višina sofinanciranja
  do 0,5 mio €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat bo nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

  Cilji razpisa

  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
  • spodbujanje operacij podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).
  Upravičenci

  Mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki se kot pravna, sp-ji ali zadruge in socialna podjetja, ustanovljena pred 1. 1. 2016 in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva,
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

  Dodatni pogoji za prijavo

  • ustvarjen promet iz dejavnosti C16 in C31 v letih 2016 in 2017,
  • bonitetna ocena vsaj D2 (GVIN),
  • delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev oziroma skupni pasivi v enem od zadnjih dveh let (2016 ali 2017) nad 25 %,
  • najmanj 2 zaposleni osebi po delovnih urah na dan 31. 12. 2017.
  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški so:

  • nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb,
  • nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja (do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije),
  • plače novo zaposlenih (po enotni urni postavki 10,09 €).

  Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

  Višina sofinanciranja

  • vsaj 50.000 € ter največ 0,5 mio €

  oziroma

  • vzhodna kohezijska regija: srednja podjetja 35 %, mikro in mala podjetja 45 %
  • zahodna kohezijska regija: srednja podjetja 20 %, mikro in mala podjetja 30 %
  Rok za prijavo

  20. 2. 2019
  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Ugodni krediti SID banke

  SID banka razpisuje ugodne kredite za financiranje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja, za financiranje naložb v trajnostno rast slovenskega turizma in za financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  SID banka
  Rok za odddajo
  28/02/2019
  Višina sofinanciranja
  odvisno od kreditne sheme
  Predmet javnega razpisa

  SID banka razpisuje ugodne kredite za financiranje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja, za financiranje naložb v trajnostno rast slovenskega turizma in za financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo.

  Upravičenci

  Mikro, mala in srednja podjetja, ki poslujejo vsaj 2 leti in imajo v zadnjem poslovnem letu vsaj 2 zaposlena.

  Drugi pogoji za prijavitelje so odvisni od posamezne kreditne sheme.

  Upravičeni stroški

  Kapitalsko utrjevanje MSP 6 (do 5.000.000 € kredita)

  • krepitev kapitala in poslovanja
  • naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
  • zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo

  Kapitalsko utrjevanje MSP 7 (do 5.000.000 € kredita)

  • kritje stroškov materiala
  • kritje stroškov storitev
  • kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • kritje celotnih stroškov dela

  Financiranje MSP 8 (do 5.000.000 € kredita)

  • nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
  • stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • celotne stroške dela

  Financiranje naložb v gospodarstvu (do 10.000.000 € kredita)

  • opredmetena osnovna sredstva
  • neopredmetena sredstva

  Financiranje naložb v turizem (do 20.000.000 € kredita)

  • namestitvene zmogljivosti
  • športno infrastrukturo
  • zabaviščno infrastrukturo
  • kulturno infrastrukturo
  • žičnice, marine
  • turistična letovišča

  Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo (do 5.000.000 € kredita)

  • gradnjo novih obratov za predelavo lesa
  • tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa
  • razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa
  • razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo
  • povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave
  • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave
  Rok za prijavo

  Sofinanciranje je na voljo do porabe sredstev.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si

 • Davčne olajšave za aktivnosti raziskav in razvoja

  Znižanje davčne osnove za dejavnost raziskav in razvoja v podjetju.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Rok za odddajo
  31/03/2019
  Višina sofinanciranja
  odvisno od projektov podjetja
  Predmet javnega razpisa

  Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj.

  Upravičenci

  Podjetja, ki v okviru svojega poslovanja izvajajo raziskovalno-razvojno dejavnost.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški morajo nujno biti povezani z raziskovalno-razvojnim projektom v podjetju, in sicer:

  • delo zaposlenih,
  • storitve zunanjih izvajalcev (raziskovalna dejavnost),
  • oprema.

  Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo v enem računovodskem letu.

  Rok za prijavo

  Rok za oddajo dokumentov je 31. 3. 2019.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa 2018

  Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  23/04/2019
  Višina sofinanciranja
  do 500.000,00 €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

  Upravičenci

  Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki so opredeljeni kot mikro ali malo podjetje in imajo registrirano dejavnost s šifro:

  • A02.200 – sečnja,
  • C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
  • C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
  Upravičeni stroški
  • nakupa novih strojev in opreme,
  • splošni stroški (podrobneje opredeljeni v dokumentaciji – višina upravičenih splošnih stroškov lahko znaša do največ 10 % upravičenih stroškov naložbe).
  Rok za prijavo

  Rok: 23.4.2019

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

  Predmet razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za infrastrukturo
  Rok za odddajo
  26/04/2019
  Višina sofinanciranja
  20 %, vendar ne več kot 200 eur na 1 kW instalirane nazivne električne moči.
  Predmet javnega razpisa

  Predmet razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

  Namen sofinanciranja je:

  a) nakup in vgradnja fotonapetostnih modulov,

  b) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitev na elektroenergetsko omrežje,

  c) izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti.

  Upravičenci

  Prijavitelji so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški:

  a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,

  b) nakup in vgradnja hranilnika energije,

  c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,

  d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,

  e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,

  f) stroški informiranja in komuniciranja,

  g) stroški storitev zunanjih izvajalcev.

  Rok za prijavo

  Roki za oddajo vlog:

  26.4.2019, 26.7.2019, 28.2.2020, 25.9.2020.

 • Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

  Namen javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Mgrt, Spirit
  Rok za odddajo
  15/05/2019
  Višina sofinanciranja
  75 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.

  Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini.

  Višina sofinanciranja:

  – 75 %  če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija

  – 70 % če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija

  Upravičenci

  UPRAVIČENCI so MSP-ji;

  • Ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ ali
  • Širiti obstoječe dejavnosti na tuje trge
  Upravičeni stroški

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Za uveljavljanje upravičenih stroškov operacije se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto.

  Formula za izračun višine standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo je:

  Višina standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo v EUR (SSE) = (5.313,06 € + 65,2 * m2) / m2 / Y

  Rok za prijavo

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

  15.5.2019 za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do 4.9.2019

  5.9.2019 za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do 3.9.2020

 • Nepovratna sredstva za podporo v naložbe ter razvoj kmetijskih izdelkov

  Predmet javnega razpisa je podpora v naložbo, trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  30/07/2019
  Višina sofinanciranja
  do 5.000.000,00 eur
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je podpora v naložbo, trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

  Upravičenci
  1. Samostojni podjetnik posameznik,
  2. zadruga
  3. zavod ali
  4. gospodarska družba.

  Upravičenec iz prejšnjega odstava je lahko:

  • MSP (malo ali srednje veliko podjetje),
  • veliko podjetje, ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov.
  Upravičeni stroški

  Seznam upravičenih stroškov si lahko ogledate tukaj.

  Za naložbe je stopnja javne podpore 30 odstotkov upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

  • 5 % za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,
  • 5 % za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,
  • 5 % za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,
  • 10 % za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih.

  Največja možna stopnja sofinanciranja je:

  • 45 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec mikro ali malo podjetje;
  • 35 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec srednje veliko podjetje;
  • 25 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec veliko podjetj.

  Višina sredstev glede na velikost podjetja:

  • Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.
  • Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko pridobijo največ 1.500.000 eurov javne podpore.
  • Upravičenci, ki so mala podjetja, lahko pridobijo največ 3.000.000 eurov podpore.
  • Upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja, lahko pridobijo največ 5.000.000 eurov podpore.
  Rok za prijavo

  Rok za oddajo je 30.7.2019 – podaljšan rok!

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • E-poslovanje 2019 - 2022

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajne videe in krepitev kompetenc – usposabljanja.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  01/10/2019
  Višina sofinanciranja
  do 70 % upravičenih stroškov oz. največ 30.000 €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

  • Elektronsko izmenjavo med partnerji.
  • Digitalizacijo nastopov na sejmih.
  • Spletne strani za tuje trge.
  • Spletne trgovine.
  • Produktno-prodajne videe.
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost)
  Upravičenci

  Mikro, mala in srednja podjetja.

  Upravičeni stroški

  Stroški zunanjih izvajalcev.

  Rok za prijavo

  5. 11. 2018

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • P7R 2018 Mikrokrediti na problemskih območjih

  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  01/10/2019
  Višina sofinanciranja
  25.000 €
  Predmet javnega razpisa

  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.

  Upravičenci

  Upravičeni prijavitelji so mikro in mala podjetja, ki:

  • imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
  • so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,
  • imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

  Problemska območja

  • občina Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
  Upravičeni stroški

  So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva.

  Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov
  • nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,
  • nakup materiala in trgovskega blaga,
  • nakup storitev,
  • plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) – največ do 50 % zneska kredita.

  *Za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

  *Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih območjih

  Kreditni pogoji

  • višina kredita: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 €
  • kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €.
  • obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %
  • ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.
  • moratorij kredita: do 6 mesecev
  • način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.
  • minimalno zavarovanje kredita:

  – 5 menic podjetja in

  – 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

  • črpanje kredita je v enkratnem znesku.
  Rok za prijavo

  Roki za prijavo: 1. 2. 2019, 1. 3. 2019, 1. 4. 2019, 1. 5. 2019, 1. 6. 2019, 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago je 2.800.000 EUR. Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 50 % upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 250.000 EUR.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  05/10/2019
  Višina sofinanciranja
  50 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

  Cilj javnega razpisa je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

  Upravičenci

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

  • ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 MSP in
  • želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali
  • nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

  Posebni pogoji:

  1.    Prijavitelj/partnersko podjetje je na dan 31. 12. 2018, zaposlovalo vsaj tri (3) osebe.

  2.    Podjetje prijavitelja/partnersko podjetje mora biti ustanovljeno in delovati vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register).

  3.    Prijavitelj/partnersko podjetje ne krši pravila omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.

  4.    Partnerstva morajo biti sestavljena iz najmanj treh partnerjev.

  Upravičeni stroški

  Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški v okviru operacije in sicer:

  • Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
  • Stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo,
  • Stroški nastopa na sejmu,
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil),
  • Stroški informiranja in komuniciranja (oglaševanja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov),
  • Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač v posameznem obdobju poročanja.
  Rok za prijavo

  Rok za oddajo vloge: 5.10.2019

 • Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  24/10/2019
  Višina sofinanciranja
  50 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

  Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

  Upravičenci

  Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški:

  Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov), pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.

  Primeri izboljšave poslovih procesov: optimizacija poslovnih procesov, prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,….

  Dodeljena sredstva za sofinanciranje ne smejo biti nižja od 10.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.

  Rok za prijavo

  Rok za oddajo vlog je 24.10.2019.

 • Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI 2019

  Cilj programa ASI je opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc starejših zaposlenih in delovne aktivnosti ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javni štipendijski sklad
  Rok za odddajo
  30/10/2019
  Višina sofinanciranja
  500 eur / svetovalni dan
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega povabila za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019 (v nadaljevanju JP ASI 2019) je spodbuditi podjetja (v nadaljevanju ponudniki) k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

  Cilji javnega povabila so: – podpora podjetjem/ponudnikom pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih; – krepitev kompetenc starejših zaposlenih; – večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti.

  Upravičenci

  Finančne spodbude so namenjene podjetjem vseh velikosti in panog, kot tudi samozaposlenim. Ciljna skupina, ki jo naslavlja javno povabilo, so podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 45 let, zlasti starejše od 50 let. Zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje, morajo biti na dan objave JP ASI 2019, tj. 26. 7. 2019, stari 45 let ali več.

  Upravičeni stroški

  Sklop A

  Upravičen strošek v okviru sklopa A je strošek svetovanja zunanjih izvajalcev za pripravo strategije, ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto A v višini 500,00 EUR/svetovalni dan, skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE A – svetovalni dan zunanjih svetovalcev.

  Sklop B

  Upravičeni stroški v okviru sklopa B so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto B v višini 30 EUR/uro/zaposlenega, skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE B – ura usposabljanja na osebo in niso delno ali v celoti financirani iz drugih javnih sredstev, tj. iz drugega državnega, lokalnega vira ali vira Evropske unije.

  V okviru sklopa B se krijejo stroški za aktivnosti: – aktivnost B2: udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene; – aktivnost B3: usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja).

  Rok za prijavo

  Ponudbo lahko ponudniki vložijo od 26. 8. 2019 od vključno 8.00 ure do najpozneje 30. 10. 2019 do vključno 23.59 ure.

 • Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6 - TRL 9

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Rok za odddajo
  18/11/2019
  Višina sofinanciranja
  do 300.000,00 €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

  Upravičenci

  Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v področja, kot jih opredeljuje Slovenska strategija pametne specializacije.

  Upravičenci do nepovratnih sredstev so podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja, ki:

  • imajo delež kapitala v virih sredstev v enem od zadnjih dveh koledarskih let nad 30 %,
  • mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge,
  • mora zaposlovati vsaj 3 osebe na dan 31. 12. 2018.

  Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji.

  Do sredstev niso upravičeni:

  • javni zavodi,
  • podjetja, ki imajo registrirano dejavnost v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in v sektorju premogovništva.

  Konzorciji (največ tri podjetja)

  Konzorcij izbere podjetje, ki nastopa kot prijavitelj vloge.

  Upravičeni stroški
  • stroški plač,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav,
  • stroški znanja in patentov,
  • posredni stroški.

  Višina sofinanciranja

  • velika podjetja: do 25 %,
  • srednje velika podjetja: do 35 %,
  • mikro in mala podjetja: do 45 %.

  Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000 EUR ter največ 300.000 EUR.

  Rok za prijavo

  18.11.2019

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

   

   

 • P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021

  Podjetja, ki so locirana na problemskih območjih, lahko v okviru razpisa P2R prejmejo 40.000 eur za zagon podjetja. Rok za oddajo vloge je 16.3.2020.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  16/03/2020
  Višina sofinanciranja
  100 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

  Upravičenci

  Upravičenci po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež podjetja, kjer se bo izvajala tudi aktivnost operacije v celoti, na enem izmed naslednjih problemskih območij:

  – območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

  – območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,

  – občine obmejnih problemskih območij v Republiki Sloveniji (Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale),

  ki so bila registrirana od 1. 1. 2019 do 16. 3. 2020.

  Upravičeni stroški

  Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 40.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v dveh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo in sicer:

  – prva faza 15.000 EUR za dosežene mejnike do 30. 10. 2020 in

  – druga faza 25.000 EUR za dosežene mejnike do 30. 10. 2021.

  Intenzivnost pomoči znaša do 100 %.

  Obdobje upravičenih javnih izdatkov je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

  Rok za prijavo

  Rok za oddajo vlog je 16. 3. 2020.

 • Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 8.369.659,68 EUR. Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči: Srednje velika podjetja: največ 35 %, Mala podjetja: največ 45 %. Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 250.000,00 EUR do največ 2.500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  06/04/2020
  Višina sofinanciranja
  45 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

  Cilji javnega razpisa so:

  • spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdno-lesne verige;
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;
  • spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo;
  • spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.
  Upravičenci

  Upravičenci so mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, in so iz kohezijske regije vzhodna Slovenija. Mikro podjetja (do 10 zaposlenih) niso upravičena za prijavo.

  Prijavitelj mora imeti registrirano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi subjekta znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu do vključno 31. 12. 2017(upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).

  Upravičeni stroški
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev).
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 50.000,00 EUR),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona).
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji, za polni delovni čas (zgolj nova zaposlitev povezana z izvedbo operacije).
  Rok za prijavo

  Roki za predložitev vlog so 29. 8. 2019, 23. 10. 2019, 15. 1. 2020 in 6. 4. 2020.

 • Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019-2022

  Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za infrastrukturo
  Rok za odddajo
  07/05/2020
  Višina sofinanciranja
  do 55 %
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji.

  Upravičeni nameni so:

  1. izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;

  2. širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;

  3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

  Upravičenci

  Upravičenci:

  Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

  Upravičeni stroški:

  a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del; b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme; c) postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli; d) stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (v nadaljevanju: SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema; e) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3% od upravičenih stroškov operacije.

  Upravičeni stroški

  Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.

  Če gre za mikro sistem DO OVE ali za razširitev obstoječega omrežja DO OVE, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV).

  Višina sofinanciranja:

  – 35% za velika podjetja

  – 45% za srednja podjetja

  – 55% za mala podjetja in mikro podjetja.

  Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša okvirno 20.000.000,00 EUR.

  Rok za prijavo

  Roki za oddajo vlog so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: maju in septembru 2020.

 • P7R Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih

  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  01/07/2020
  Višina sofinanciranja
  100 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

  Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest
  • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.
  Upravičenci

  Do mikrokredita so upravičeni MSP:

  • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju z visoko brezposelnostjo/obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
  • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
  • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno   odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu
  • ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo  ali so na obmejnem območju v Republiki Sloveniji:
   • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
   • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
   • obmejna problemska območja: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

  Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

  Upravičeni stroški

  Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov11),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  • strošek materiala in trgovskega blaga,
  • strošek storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroške prehrane med delom) – največ do 50% mikrokredita

  Pogoji kredita

  Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

  Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri. Obrestno obdobje za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.

  Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

  Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.

  Minimalno zavarovanje kredita:

  • 5 menic podjetja in
  • 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).
  Rok za prijavo

  Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog: 01.07.2020, 01.09.2020 in 01.10.2020.

  *Priporočamo oddajo vloge na prvi rok, saj se pričakuje veliko prijav.

 • Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

  Javni razpis je namenjen financiranju trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  SPIRIT
  Rok za odddajo
  30/09/2020
  Višina sofinanciranja
  100% sklop A, 50% sklop B
  Predmet javnega razpisa

  Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja.

  Cilji javnega razpisa se bodo dosegli z naslednjimi aktivnostmi:

  • vključitev vsaj 60 malih in srednje velikih podjetij v proces trajnostne poslovne strateške transformacije, v katerem bodo pripravila trajnostne poslovne strategije in nove poslovne modele ter predloge izvedbenih projektov za uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij
  • finančna podpora vsaj 60 izvedbenih projektov podjetij, ki bodo pomembno prispevali k uresničevanju trajnostnih poslovnih strategij podjetij

   

  Regija izvajanja

  Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

  • Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
  • Kohezijska regija zahodna Slovenija.
  Upravičenci

  Na javnem razpisu lahko sodelujejo mala in srednje velika podjetja (d.o.o., s.p. ali z.o.o.) z najmanj 20 in največ 249 zaposlenimi, ki so pripravljena na celovit in intenziven proces, v katerem skupaj s strokovnjaki pripravijo nove trajnostne poslovne/korporacijske strategije, trajnostne poslovne modele in izvedbene projekte.

  Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem javnem razpisu.

  Do sofinanciranja izvedbenih projektov v Sklopu B bodo upravičeni tudi prijavitelji, ki so že sodelovali in uspešno zaključili pilotni program Akademije TPSMP v obdobju 2016-2017, ki jo je izvajala agencija. Ti prijavitelji niso upravičeni do vključitve v Sklop A v okviru tega javnega razpisa.

  Upravičeni stroški

  Sklop A:

  Izvajanje aktivnosti v okviru sklopa A je v organizaciji agencije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih storitev. Prejemniki sredstev prejeto pomoč do največ 24.250,00 EUR upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije.

  Agencija ne krije stroškov dela in potnih stroškov zaposlenih pri prejemnikih sredstev, ki sodelujejo v Akademiji TPSMP oz Sklopu A. Te stroške krijejo prejemniki sredstev sami.

  Sklop B:

  V okviru izvajanja Sklopa B prijavitelji/prejemniki sredstev prejmejo finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev (subvencije) za izvedbo predlaganih projektov.

  Več informacij tukaj.

  Rok za prijavo

  Predvidenih je 5 rokov za oddajo vlog za sklop A:

  • rok: 19.07.2019 (potekel)
  • rok: 29.11.2019 (potekel)
  • rok: 05.06.2020 (potekel)
  • rok: 30.09.2020
  • rok: 23.04.2021

   

  Prijavitelj, ki je bil vključen in je uspešno zaključil pilotno Akademijo 2016-2017, lahko odda vlogo/predlog  oz. predlagani izvedbeni projekt za Sklop B na prvi, drugi ali tretji razpisani rok v okviru tega javnega razpisa. Ob pravočasni oddaji predloga izvedbenega projekta in ob izpolnjevanju vseh dodatnih posebnih pogojev za vključitev v Sklop B, se bo s prijaviteljem sklenila pogodba o vključitvi v Sklop B in se bo predlog izvedbenega projekta vključil v postopek ocenjevanja.

  V primeru povečanja sredstev bodo v okviru spremembe javnega razpisa v Uradnem listu lahko določeni tudi dodatni roki za oddajo vlog.

 • Podukrep 8.6: Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

  Predmet razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  30/09/2020
  Višina sofinanciranja
  do 40%
  Predmet javnega razpisa

  Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

  V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.

  Upravičenci

  Upravičenci do podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

  V primeru kolektivne naložbe je upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa:

  • skupina proizvajalcev s področja gozdarstva ali
  • skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci dopolnilne dejavnosti na isti kmetiji.
  Upravičeni stroški
  Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljal upravičenci, so stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

  Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.500.000 EUR, od tega:

  • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) skupno 2.500.000 EUR, in sicer za:
   • enostavne naložbe skupno 1.500.000 EUR,
   • zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR;
  • gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike ter skupine proizvajalcev s področja gozdarstva (sklop B) skupno 2.000.000 EUR, in sicer za:
   • enostavne naložbe skupno 500.000 EUR,
   • zahtevne naložbe skupno 1.500.000 EUR.
  Rok za prijavo

  Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

  Najnižji znesek javne podpore znaša 3.500 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore.

  Članu skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije odobrena podpora v višini 500.000 evrov javne podpore, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki so mu bila odobrena iz naslova individualnih in kolektivnih naložb v okviru te operacije.

 • Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

  Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  05/10/2020
  Višina sofinanciranja
  100%, oz. 200.000 EUR
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. S podporo se omogoči ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z 10-49 zaposlenimi, ki so še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19 pa jim je bilo poslovanje predvsem zaradi omejitev fizičnega in materialnega poslovanja v obmejnem območju (zaprtost mej in omejevanje prehodov) še dodatno oteženo.

  Namen javnega razpisa je prav tako omogočiti polno delovanje te ciljne skupine podjetij in ohranitev delovnih mest v podjetjih. Na tak način bo podjetjem omogočen ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih. Zasledujeta se obstoj in delovanje podprtih podjetij in uspešna vključitev v tržne procese in ponovno komercializacijo proizvodov, procesov in storitev.

  Cilji javnega razpisa so:

  − zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih,

  − polno delovanje podjetij,

  − ohranjanje delovnih mest

  Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja ( 10 – 49 zaposlenih ) s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C SKD 2008 klasifikacije) in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.

  Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

  − Obmejna problemska območja kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo občine: Apače, Bistrica ob Sotli, Brežice, Cankova, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Dobrovnik/Dobronak, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš/Hodos, Ilirska Bistrica, Kobilje, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kungota, Kuzma, Lendava/Lendva, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Velika Polana, Videm, Vuzenica, Zavrč, Žetale.

  − Obmejna problemska območja kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič, Vipava.

  Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež.

  Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije / Sodni register.

  Sprememba kohezijske regije in/ali problemskega območja izvajanja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odstop od nadaljnega postopka obravnave vloge oz. razveljavitev sklepa o sofinanciranju ali odpoved pogodbe o sofinanciranju.

  Prijavitelji morajo biti na obmejnem problemskem območju registrirani pred 1.1.2018.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  1. Stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na enoto (glede na opravljeno delo se lahko uveljavlja celoten ali sorazmerni del standardnega stroška na enoto)
  2. Investicije v opremo in druga opredmetena ter neopredmetena osnovna sredstva
  3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
  4. DDV je upravičen strošek, v primeru, da je nepovračljiv.

  Posredni stroški se izplačajo v obliki 15% pavšala glede na stroške plač.

  Stroški in izdatki upravičenca bodo upravičeni od 13.3.2020 do 31.12.2020.

  Rok za prijavo

  Rok za prijavo je 5.10.2020.

 • EIC Accelerator Pilot (ex SME Instrument Faza 2)

  Cilj programa za MSP je predvsem pomagati inovativnim podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Evropska komisija
  Rok za odddajo
  07/10/2020
  Višina sofinanciranja
  0,5 mio € do 2,5 mio €, tudi več v primeru lastniškega vstopa EIC Sklada
  Predmet javnega razpisa

  EIC Accelerator Pilot (Instrument za MSP) podpira mala in srednje velika podjetja z visokim tveganjem pri razvoju in trženju novih izdelkov, storitev in poslovnih modelov, ki bi lahko spodbudili gospodarsko rast. EIC Accelerator Pilot (Instrument za MSP) je namenjen inovatorjem s prelomnimi koncepti, ki bi lahko oblikovali nove trge ali vplivali na obstoječe v Evropi in po svetu. Konkurenca za podporo v okviru EIC Accelerator pilota (Instrument za MSP) je huda. Izbrana podjetja prejmejo tudi še poslovno usposabljanje za nadaljnji razvoj svoje inovacijske ideje in mentorstvo za vodstvo podjetja. Pomagajo jim pri povezovanju z drugimi upravičenci EIC Accelerator pilota (SME Instrument), z drugimi podjetji vseh velikosti ter s potencialnimi soinvestitorji in vlagatelji po vsej Evropi. Kot upravičenec v okviru predmetnega razpisa boste pridobili prepoznavnost in povečali svoje možnosti za uspeh na evropskem in mednarodnem trgu. EIC Accelerator Pilot (Instrument za MSP) je zelo selektiven. Po končnem datumu 5. junija 2019 je mogoče financirati le prelomne koncepte v zadnji fazi pred vstopom na trg. Projekti, ki bodo financirani, predstavljajo najvišje tveganje in so najbolj prepričljivi. Projektne vloge bodo ocenjevali mednarodno renomirani strokovnjaki na področju tehnologij, poslovanja in financ.

  Faza 2 vam pomaga razviti poslovni koncept v tržno pripravljen izdelek, storitev ali proces, usklajen s strategijo rasti vašega podjetja. Projektne aktivnosti lahko na primer vključujejo razvoj izdelkov / storitev, preskuse, oblikovanje prototipov, potrjevanje, predstavitev in testiranje v realnih okoliščinah ter replikacijo rešitve na različne trge. Če se projektne aktivnosti nanašajo predvsem na tehnološko inovacijo, je za primarno tehnološko inovacijo potrebna stopnja tehnološkega razvoja (TRL) 6 ali višje, ali enakovredno netehnološkim inovacijam. Aktivnosti, ki so bistvenega pomena za vaš inovacijski projekt, lahko izvedejo tudi zunanji strokovnjaki (podizvajalci).

  Faza 2 ponuja podporo MSP, ki potrebujejo zadnjo vzpodbudo pred masovno proizvodnjo in vstopom na trg; MSP, ki želijo še naprej razvijati svojo rešitev, pa bo ponujeno tudi kombinirano financiranje (kombinacija nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala). Vaš predlog mora temeljiti na strateškem poslovnem načrtu, ki je bil razvit v okviru SME Instrument Faza 1, ali na drug način. V vašem projektnem predlogu je treba določiti pričakovani rezultat projekta in merila za uspeh ter pričakovane vplive na vaše podjetje v kakovostnem in količinskem smislu (npr. Na promet, zaposlovanje, velikost trga, upravljanje IP, prodajo, donosnost naložbe, dobičkonosnost in zlasti stopnjo dejavnika tveganja / zmanjševanja tveganja, ki je povezan s sofinanciranjem v okviru EIC Accelerator pilota).

  Pozorni morate biti na zaščito in lastništvo intelektualne lastnine ter predložiti prepričljive dokaze ali ukrepe za zagotovitev možnosti komercializacije rešitve (t.i. „freedom to operate“). Prav boste morali v projektni vlogi obravnavati regulativne in standardizacijske težave.

  Upravičenci

  Profitni MSP – mala in srednje velika podjetja, vključno z mladimi podjetji in start-up podjetji iz katerega koli sektorja. Sedež podjetja mora biti v državi članici EU ali pridruženi državi Horizon 2020.

  Po presečnem datumu 5. junija 2019 bodo možne zgolj posamične* prijave profitnih  MSP s sedežem v državi članici EU ali pridruženi državi Horizon 2020.

  Pilot EIC Accelerator je shema, ki omogoča zgolj samostojne prijave (mono-beneficiary scheme). Ta pristop se uporablja tako, da si bo utrl pot do celovitega EIC Acceleratorja v okviru programa Obzorje Evropa (kjer se predlaga, da se usmeri na posamezne podjetnike).

  Upravičeni stroški

  Stroški osebja, materialni stroški, potni in namestitveni stroški, stroški zunanjih izvajalcev* in stroški opreme (sorazmerni delež amortizacije opreme)

  * Aktivnosti, ki so bistvenega pomena za vaš inovacijski projekt, lahko izvedejo tudi zunanji izvajalci. Sklepanje pogodb s podizvajalci je sprejemljivo v obsegu, potrebnem za izvajanje predlaganih aktivnosti. Zunanji izvajalci lahko predstavljajo bistveni del izvajanja projekta, vendar ne smejo biti nesorazmerni v primerjavi z vsemi predvidenimi upravičenimi stroški. Zunanje izvajalce je treba izbrati po načelih „najboljše razmerje med ceno in kakovostjo“.

  1. Samo nepovratna sredstva (stopnja sofinanciranja 70%) med 0,5 in 2,5 milijona EUR.
  2. Pri možnosti kombiniranega financiranja je komponenta nepovratnih sredstev omejena na 2,5 milijona EUR v kombinaciji s kapitalsko komponento do 15 milijonov EUR. Pri prijavi lahko zahtevate večji ali manjši znesek, vendar morate le-tega ustrezno utemeljiti. Projektni predlogi, vključujejo aktivnosti do TRL 8, bodo financirani skozi nepovratna sredstva, ali po shemi kombiniranega financiranja. Aktivnosti blizu trga (tj. TRL 9 ali višje), se bodo financirale zgolj preko udeležbe v lastniškem kapitalu, vse dokler končni rezultat projekta ne vstopi na trg in se monetizira.
  Rok za prijavo

  19. 5. 2020 in 7. 10. 2020.;

  možne so ponovne oddaje projektnih predlogov na se posamezne roke odpiranja!

  Projekti v povprečju trajajo od 12 do 24 mesecev, v izjemnih in upravičenih primerih pa je trajanje projekta lahko tudi daljše.

 • P7C 2020 COVID - krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 - samo TURIZEM

  Skupno razpisanih 25 mio EUR kreditov je namenjenih za podporo okoli 750 mikro, malih in srednje velikih podjetij s področja turizma, ki so locirana izven problemskih in obmejnih problemsih območij, imajo vsaj 5 zaposlenih in so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  09/10/2020
  Višina sofinanciranja
  brezobrestni kredit
  Predmet javnega razpisa

  Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

  Cilji javnega razpisa so:

  • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
   • brezobrestnem kreditu,
   • brez stroškov odobravanja in vodenja,
   • nižjih zavarovalnih zahtevah,
   • ročnosti kredita,
   • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
  • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
   • »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij,
   • ohranitev delovnih mest.
  Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo podjetja MSP (imeti mora vse spodnje pogoje):

  1.  ki opravljajo glavno dejavnost:

  ➢ I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov:

  ➢ I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;

  ➢ I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;

  ➢ I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;

  ➢ N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;

  ➢ N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

  ➢ R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

  ➢ N49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)

  2. ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas

  3. ima sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar ima sedež podjetja ali obrata izven problemskih območjih (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območjih

  4. imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8.

  Upravičeni stroški

  Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  • stroški materiala in trgovskega blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

  Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR.

  Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

  Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.

  Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

  Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri5 . Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita.

  Zavarovanje kredita:

  ➢ za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;

  ➢ za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

  Stroški: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov.

  Rok za prijavo

  Roka za prijavo sta še 10.9.2020 in 09.10.2020.

 • Brezobrestni krediti B1 - za podjetja v problemskih občinah

  Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  09/10/2020
  Višina sofinanciranja
  brezobrestni kredit
  Predmet javnega razpisa

  Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil za podjetja na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

  • ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
  • zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.
  Upravičenci

  Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot,

  – pravna oseba, o družba z neomejeno odgovornostjo, o komanditna družba, o družba z omejeno odgovornostjo, o delniška družba, o komanditna delniška družba, o evropska delniška družba, o gospodarsko interesno združenje, o evropsko gospodarsko interesno združenje,

  – fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

  Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot, – zadruga, – zadružna zveza.

  Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, malo ali srednje veliko podjetje) ter izvajati projekt in imeti registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju.

  Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1.1.2018.

  Upravičeno območje projektov po podprogramu B1:

  – Problemsko območje (obmejno in občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje)

  – Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 2. 2020, so:

  • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
  • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
  • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov
  • Nova oprema
  • Rabljena oprema
  • Novi delovni stroji
  • Rabljeni delovni stroji

  Neopredmetena sredstva

  • Administrativni stroški
  • Stroški materiala
  • Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
  • Stroški transportnih storitev
  • Stroški sejmov, reklame in reprezentance
  • Stroški plač in povračil v zvezi z delom
  • Drugi operativni stroški.

  Pogoji kredita

  • Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe.

  • Skupna doba vračanja: do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev in ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

  • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.

  • Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00 EUR, max. 50.000,00 EUR.

  Rok za prijavo

  Roka za prijavo sta 24.08 in 09.10.2020.

 • Ukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

  15 mio eur za podporo naložbam v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  21/10/2020
  Višina sofinanciranja
  do 50% nepovratnih sredstev
  Predmet javnega razpisa

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja prvi javni razpis, katerega namen je podpreti spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju, in sicer v višini 15 milijonov evrov.

  Namen razpisa 6.4. je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

  Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, nosilci dopolnilne dejavnosti in samostojni podjetnik posameznik. Lokacija naložbe pa se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

  Upravičeni stroški

  V okviru razpisa so na voljo nepovratna sredstva. Predvidena stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravilo državnih pomoči po pravilu »de minimis«, kar pomeni 200.000 € v obdobju treh let.

  Najnižji znesek javne podpore bo znašal 5.000 evrov na vlogo.

  Rok za prijavo

  Vloge na javni razpis se lahko oddajo od 24. julija 2020 do vključno 21. oktobra 2020 do 23.59 ure.

 • Fast track to Innovation

  The Fast Track to Innovation je osrednji del EIC pilota, ki cilja na radikalno nove, prebojne produkte, storitve, procese ali poslovne modele, ki omogočajo vstop na nove trge.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Evropska komisija
  Rok za odddajo
  27/10/2020
  Višina sofinanciranja
  do 3 mio €
  Predmet javnega razpisa

  Cilj razpisa je podpreti projekte, ki razvijajo inovacije od demonstracijske stopnje do vstopa na trg. Inovacija, ki jo prijavitelj oz. konzorcij prijavlja, mora biti že v fazi prototipa – tehnologija, ki je predmet projekta, mora že biti testirana v ustreznem okolju.

  Upravičenci

  Prijavijo se lahko konzorciji podjetji ali raziskovalnih organizacij, ki so sestavljeni najmanj iz treh organizacij iz treh različnih držav ter največ iz petih organizacij. Vsaj 60% projektnega proračuna mora biti namenjeno industrijskim partnerjem, ali pa mora biti sestava konzorcija sledeča: vsaj 2 industrijska partnerja v konzorciju s tremi partnerji, ali trije industrijski partnerji v konzorciju s petimi partnerji.

  Upravičeni stroški
  Osnovni pogoj za prijavo na razpis je torej inovacija, ki je že v fazi prototipa, saj so upravičeni stroški projekta vezani na aktivnosti pilotiranje, obširnejše testiranje, validacija sistemov v realnih delovnih pogojih, validacija poslovnih modelov, pred-normativne raziskave  in definicijo standardnih okolij.
  Pomemben element pri inovacije je velikost trga in njena možnost uporabe v širšem smislu.
  Stroški: plače, zunanje storitve, AM opreme, vodenje projekta, diseminacija projekta, testiranja, patenti,…
  Rok za prijavo

  Roki za oddajo vloge: 21. 2. 2019, 23. 5. 2019, 22. 10. 2019, 19. 2. 2020, 9. 6. 2020, 27. 10. 2020.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

  Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  31/10/2020
  Višina sofinanciranja
  200 eur / zaposlenega, oz. od 1.000,00 EUR do 9.999,00 EUR / podjetje
  Predmet javnega razpisa

  Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme.

  Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

  Upravičenci

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

  Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih.

  Upravičeni stroški

  Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.

  Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti:

  • zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos
  • zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo – največ do 1 EUR na posamezni kos
  • zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos
  • razkužila – največ do 20 EUR na liter
  • termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.

  Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.

  Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020.

  Rok za prijavo

  Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020.

 • Ukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

  20 mio eur za podporo naložbam v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  15/12/2020
  Višina sofinanciranja
  do 50% nepovratnih sredstev
  Predmet javnega razpisa

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja javni razpis, ki je namenjen nadaljnjemu izboljšanju konkurenčnosti živilsko-predelovalne panoge, modernizaciji opreme in objektov ter njihovi večji okoljski in energetski učinkovitosti. Pričakuje se, da bodo s tem tudi ustvarjeni pogoji za rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Na kmetijah pa se z naložbami pričakuje predvsem dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom in njihovo uspešnejše trženje.

  Zaradi izjemnih dogodkov, kot je epidemija s COVID-19, so do podpore upravičeni stroški naložb v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so nastali po 12. marcu 2020.

  Upravičenci

  Vlagatelj do podpore je lahko pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in je:

  • nosilec kmetije,
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,
  • samostojni podjetnik posameznik,
  • zadruga,
  • zavod,
  • gospodarska družba.
  Upravičeni stroški

  Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:

  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
  • ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
  • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
  • nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

  Do podpore so poleg prej navedenih naložb upravičene še naložbe:

  • v predelavo kmetijskih proizvodov za nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin
  • za trženje kmetijskih proizvodov za ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme, namenske aparate za prodajo ter opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.
  Rok za prijavo

  Vloge na javni razpis se lahko oddajo do vključno 26. oktobra 2020.