Razpisi

  Razpisi po izboru podjetja Tiko Pro d.o.o.. Za več informacij pišite na: info@tiko-pro.si

 • Še 3 dni

  Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

  Predmet javnega razpisa je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  SPIRIT Javna agencija
  Rok za odddajo
  23/04/2021
  Višina sofinanciranja
  do 100.000 eur
  Predmet javnega razpisa

  Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja.

  Cilji javnega razpisa se bodo dosegli z naslednjimi aktivnostmi:

  • vključitev vsaj 60 malih in srednje velikih podjetij v proces trajnostne poslovne strateške transformacije, v katerem bodo pripravila trajnostne poslovne strategije in nove poslovne modele ter predloge izvedbenih projektov za uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij
  • finančna podpora vsaj 60 izvedbenih projektov podjetij, ki bodo pomembno prispevali k uresničevanju trajnostnih poslovnih strategij podjetij
  Upravičenci

  Na javnem razpisu lahko sodelujejo mala in srednje velika podjetja (d.o.o., s.p. ali z.o.o.) z najmanj 20 in največ 249 zaposlenimi, ki so pripravljena na celovit in intenziven proces, v katerem skupaj s strokovnjaki pripravijo nove trajnostne poslovne/korporacijske strategije, trajnostne poslovne modele in izvedbene projekte.

  Upravičeni stroški

  Predmet javnega razpisa zajema:

  • Sklop A: 100% financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP.
  • Sklop B: do 50% financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 100.000 EUR

  Sklopa A in B se bosta izvajala v predvidoma 5 ciklih/ponovitvah v skladu s predpisanimi roki za prijave.

  Rok za prijavo

  Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem javnem razpisu.

  Do sofinanciranja izvedbenih projektov v Sklopu B bodo upravičeni tudi prijavitelji, ki so že sodelovali in uspešno zaključili pilotni program Akademije TPSMP v obdobju 2016-2017, ki jo je izvajala agencija. Ti prijavitelji niso upravičeni do vključitve v Sklop A v okviru tega javnega razpisa.

 • Še 10 dni

  Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

  Nepovratna sredstva do 45 %, oz. do 600.000 eur za sofinanciranje začetnih investicij in ustavarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  MGRT
  Rok za odddajo
  30/04/2021
  Višina sofinanciranja
  do 45 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju občin Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

  Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma Zakona o zadrugah.

  Prijavijo se lahko podjetja, ki:

  a) na naslovu sedeža, podružnice ali poslovne enote na upravičenem območju izvajajo oziroma bodo izvajali aktivnosti projekta,

  b) so na dan oddaje vloge na javni razpis registrirani za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet projekta začetne investicije ter imajo vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  – nakup strojev in opreme,

  – nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,

  – gradbena-obrtniška

  -inštalacijska dela,

  – nakup objektov in zemljišč.

  Sofinanciralo se bo upravičene stroške, nastale od oddaje vloge na ta javni razpis, do najkasneje 29.10.2021 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2021, oziroma do 28.10.2022 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2022.

  • Sofinancirani stroški nakupa objektov ali zemljišč lahko znašajo največ 10% upravičenih sofinanciranih stroškov
  • Razen pri malih in srednje velikih podjetjih in pri nakupu poslovne enote oziroma sredstev poslovne enote morajo biti nabavljena osnovna sredstva nova.
  • Pri velikih podjetjih lahko upravičeni stroški nematerialnih naložb znašajo največ do 50 % upravičenih stroškov sofinanciranja.

  Višina nepovratnih sredstev je od najmanj 20.000 do največ 600.000 EUR.

  Maksimalna višina sofinanciranja je:

  • v občinah Vzhodne kohezijske regije
   • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
   • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
   • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.
  • v občinah Zahodne kohezijske regije
   • 30 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
   • 20 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
   • 10 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.
  Rok za prijavo

  Roka za oddajo sta: 30.4.2021 in 30.8.2021.

 • Še 24 dni

  Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

  Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. 
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  SPIRIT Javna agencija
  Rok za odddajo
  14/05/2021
  Višina sofinanciranja
  75 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.

  Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini.

  Upravičenci

  UPRAVIČENCI so MSP-ji;

  • Ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ ali
  • Širiti obstoječe dejavnosti na tuje trge
  Upravičeni stroški

  Za uveljavljanje upravičenih stroškov operacije se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto.

  Formula za izračun višine standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo je:

  Višina standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo v EUR (SSE) = (5.313,06 € + 65,2 * m2) / m2 / Y

  Rok za prijavo

  Višina sofinanciranja:

  – 75 %  če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija

  – 70 % če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija

 • Še 51 dni

  P7C 2021 Kredit do 100.000 eur brez obresti

  Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  10/06/2021
  Višina sofinanciranja
  kredit do 100.000 eur brez obresti
  Predmet javnega razpisa

  Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo.

  Cilji javnega razpisa so:

   poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP) 1 ,

   omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: – brezobrestnem kreditu, – brez stroškov odobravanja in vodenja, – nižjih zavarovalnih zahtevah, – ročnosti kredita, – možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

   omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),

   »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij.

  Upravičenci

  Upravičenci:

  Mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas ter S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 oz. 2020 z oceno vsaj SB8.

  Upravičeni stroški:

  Med upravičene stroške za prvi prijavni rok 22. 04. 2021 se upoštevajo stroški organizatorjev potovanj, za vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP.

  Med upravičene stroške za kredite odobrene v drugem prijavnem roku 20. 05. ali tretjem prijavnem roku 10. 06. 2021 se upoštevajo:

  a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

  b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

  c) stroški materiala in trgovskega blaga,

  d) stroški storitev,

  e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

  f) zaračunan pripadajoči DDV.

  Upravičeni stroški

  Najvišji znesek kredita znaša 100.000 EUR.

  Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

  Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 84 mesecev.

  Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

  Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 24 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita.

  Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestni kredit in je enaka efektivni obrestni meri.

  Zavarovanje kredita:

  – za kredite do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;

  – za kredite od 25.001 EUR do vključno 100.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).

  Rok za prijavo

  Javni razpis ima tri prijavne roke; 22. 04, 20. 05 in 10. 06.2021.

  Na prvi prijavni rok 22. 4. 2021 lahko kandidirajo samo podjetja, ki imajo dolg iz naslova vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP) in imajo registrirano glavno dejavnost po SKD (v nadaljevanju organizatorji potovanj):

  – N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,

  – N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in

  – N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

  Na prijavni rok 20. 05. in 10. 06. 2021 lahko kandidirajo vsa MSP podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ni izločena dejavnost ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.

 • Še 148 dni

  Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

  Na voljo so spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  15/09/2021
  Višina sofinanciranja
  do 45%
  Predmet javnega razpisa

  Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

  Cilji javnega razpisa so:

  • spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov in
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in
  • spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.
  Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

  Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

  Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021), (upošteva se datum registracije podjetja oz. datum priglasitve pri pristojnem organu).

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški so:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona).

  V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

  Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva.

  Rok za prijavo

  Roki za oddajo prijave na razpis so:

  • 15. 5. 2021
  • 15. 9. 2021.
 • Še 163 dni

  Nepovratna sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov

  Pridobite lahko 70%, oziroma do 100.000 € nepovratnih sredstev za prodajno razstavni prostor v tujini.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  30/09/2021
  Višina sofinanciranja
  75 %
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

  Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

  Produkt ali storitev se uvršča v področje uporabe S4 (Strategija pametne specializacije).

  Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR. Subvencija se dodeljuje po načelu “de minimis”.

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00 EUR (vsako leto 1.1750.000,00 eur).

  Upravičenci

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

  • ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali
  • širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

  Mala in srednje velika podjetja s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

  Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

  Prijavitelj je zaposloval vsaj tri (3) osebe; pri čemer se upošteva povprečno število zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju. Kot zadnje obračunsko obdobje za prijave, oddane v letu n, šteje leto n-1.

  Upravičeni stroški

  Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti oba sklopa.

  Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora,  stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve  in stroški opreme

  Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;

  • priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
  • storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;
  • ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;
  • prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);
  • svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca
  • storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja – v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

  Stroški ne smejo nastati pred oddajo vloge in lahko trajajo 12 mesecev.

  Rok za prijavo

  1. rok: 30. 9. 2019,

  2. rok: 30. 9. 2020,

  3. rok: 30. 9. 2021,

  4. rok: 30. 9. 2022.

 • Še 164 dni

  Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022

  Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  01/10/2021
  Višina sofinanciranja
  70 %
  Predmet javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:
  • Elektronsko izmenjavo med partnerji.
  • Digitalizacijo nastopov na sejmih.
  • Spletne strani za tuje trge.
  • Spletne trgovine.
  • Produktno-prodajne videe.
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost)
  Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Strategije pametne specializacije.
  Upravičenci
  • Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.
  • Mikro, mala in srednja podjetja.
  Posebni pogoji za prijavo
  • Zaposleni vsaj 2 osebi na dan 1. 9. 2020 (tretje odpiranje), 1. 9. 2021 (četrto odpiranje).
  • Podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred oddajo vloge na razpis.
  • Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira na ta razpis, ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis).
  • Prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem.
  *Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za nadgradnjo ali vzpostavitev elektronskega poslovanja, se na razpis ne morejo ponovno prijaviti.

  Do nepovratnih sredstev niso upravičena podjetja, ki imajo registrirano dejavnost:

  • Ribištva in akvakulture.
  • Primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.
  • Predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v razpisu).
  Upravičeni stroški
  • Stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni možna).
  • Nakup oz najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov).

  DDV ni upravičen strošek.

  Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto.

  Do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 eur oz. največ 30.000 eur.
  *Razpis se šteje o shemi »De minimis«
  Rok za prijavo

  1. 10. 2021.

 • Še 164 dni

  Mikrokredit P7R za podjetja iz problemskih občin

  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  01/10/2021
  Višina sofinanciranja
  kredit do 25.000 eur
  Predmet javnega razpisa

  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.

  Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.
  Upravičenci

  Upravičeni prijavitelji so mikro in mala podjetja, ki:

  • imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
  • so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,
  • imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

  Problemska območja

  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje
  • obmejne problemske občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na 4 Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.
  Upravičeni stroški

  So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva.

  Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov
  • nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,
  • nakup materiala in trgovskega blaga,
  • nakup storitev,
  • plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) – največ do 50 % zneska kredita.

  *Za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

  *Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih območjih

  Rok za prijavo
  • višina kredita: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 €
  • kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €
  • obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %
  • ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev
  • moratorij kredita: do 6 mesecev
  • način odplačevanja kredita: mesečno, obročno
  • minimalno zavarovanje kredita:

  – 5 menic podjetja in

  – 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

  • črpanje kredita je v enkratnem znesku.
 • Še 183 dni

  P1 plus 2021 - garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

  Garancija ter subvencija obrestne mere za kredite do 1.250.000 eur.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  20/10/2021
  Višina sofinanciranja
  do 80% garancije za kredite do 1,25 mio eur
  Predmet javnega razpisa

  Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej: – za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje, – za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja, – za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

  Cilji finančnega ukrepa: – omilitev posledic drugega vala epidemija COVID-19 na poslovanje MSP, – olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja, – spodbujati rast in razvoj MSP, – krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranj.

  Upravičenci

  UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe,
  • imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih,
  • letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR.
  • Podjetje: mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN3 vsaj D2
  • v bilanci stanja za leto 2019 oz. za leto 2020 izkazovati celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0%
  • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2019 oziroma za leto 2020 v pozitivni vrednosti do vključno 7,0
  Upravičeni stroški

  Prva stopnja: pozitivni bančni sklep poslovne banke za kredit

  Druga stopnja: Podjetje pridobi 60 – 80 % garancije za bančni kredit ter subvencijo obrestne mere na Podjetniškem skladu.

  Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + od 0,50 / 0,75 / 1,00 %

  Višina kredita:

  – za investicije do 1.250.000 EUR

  – za obratna sredstva do 200.000 EUR (za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja).

  Moratorij: do 24 mesecev

  Ročnost: za investicije do 10 let, za obratna sredstva do 5 let.

  Garancije so namenjene zagotavljanju rasti in razvoju MSP-jev preko novih naložb, posodabljanju tehnološke opreme in zagotavljanju obratnega kapitala, v povezavi z razvojnimi investicijami (plače, materialni stroški, stroški storitev, zalog). Namenjen je tudi investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v podjetništvu in obrtništvu.

  Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

  Rok za prijavo

  Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog:

  V letu 2021 20. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10.

  V kolikor bodo sredstva pošla pred zadnjim rokov za oddajo, se bo razpis zaprl.

 • Še 224 dni

  PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

  Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  MGRT
  Rok za odddajo
  30/11/2021
  Višina sofinanciranja
  75 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

  Cilji javnega razpisa so:

  a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,

  b) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma.

  Upravičenci

  Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

  Upravičeno območje v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je celotno območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

  Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

  Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

  1. 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
  2. 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
  3. 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
  4. 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
  5. 56.101 (restavracije in gostilne).
  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

  1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost, *
  2. stroški informiranja in komuniciranja,
  3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

  Minimalna načrtovana vrednost projekta: 50.000 eur. Maksimalna višina subvencije 200.000 eur (de minimis).

  *Operacija, ki je predmet prijave, mora obsegati enega ali več naslednjih ukrepov:

  • celovita energetska obnova stavb,
  • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
  • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
  • nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
  • nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave,
  • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
  • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
  • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
  • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, ….)
  • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, ….)
  Rok za prijavo

   

  • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.
 • Še 255 dni

  SID banka - Covid19 - Likvidnostni kredit

  Neposredno financiranje podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19 v obliki kredita v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje). Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  SID banka
  Rok za odddajo
  31/12/2021
  Višina sofinanciranja
  Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje).
  Predmet javnega razpisa

  V okviru kredita SID Banka zagotovi sredstva, ki jih lahko nameni kreditojemalec, na katerega poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev.

  Upravičenci

   

  • Družba z isto davčno številko posluje najmanj 2 leti in je imela v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.
  • Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji.
  • Družba ni v postopku zaradi insolventnosti.
  • Je podjetje po metodologiji SID banke uvrščeno najmanj v bonitetni razred B- (pogoj ne velja za kreditojemalca, ki uveljavi status MSP).
  Upravičeni stroški
  • Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje).
  • Ročnost kredita od 2 do 12 let.
  • Moratorij do 1/2 ročnosti kredita.
  • Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis).
  • Ostali pogoji financiranja se določijo skladno z internimi akti SID banke.
  • Sredstva je mogoče koristiti 6 mesecev.
  Rok za prijavo

  FINANCIRANJE TEHNOLOŠKO – RAZVOJNIH PROJEKTOV ( RRI 3 )

  • Za s.p., MSP in velika podjetja, zadruge
  • Kredit v višini od 100.000 € do 15.000.000 €.
  • Obrestna mera, nižja od tržnih (državna pomoč).
  • Moratorij na odplačilo glavnice najmanj 2 leti in največ ½ ročnosti kredita.
  • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

  Kredit lahko namenite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta če:

  • je njegov cilj nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev. Proizvod, proces ali storitev morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu;
  • se izvede na območju Republike Slovenije;
  • se izvede najkasneje v 4 (štirih) letih, šteto od začetka izvedbenih del do zaključka del;
  • je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi.

  NEPOSREDNO FINANCIRANJE PODJETIJ V ČASU IZBRUHA COVID-19 (SDMKV)

  • Za MSP in velika podjetja
  • Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (na MSP) oziroma do 12 milijonov (na veliko podjetje).
  • Ročnost kredita od 2 do 12 let.
  • Moratorij do ½ ročnosti kredita.
  • Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis).
  • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

  V okviru kredita se zagotovijo sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, lahko nameni za kritje:

  • nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
  • nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga;
  • stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020.
 • Še 255 dni

  JAVNI POZIV 82FS-PO20 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije

  Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. 
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Eko Sklad
  Rok za odddajo
  31/12/2021
  Višina sofinanciranja
  20 % nepovratnih sredstev, 80 % kredit
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

  Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero.

  Upravičenci

  Na javnem pozivu lahko sodelujejo: – lokalne skupnosti, razen za ukrep M, – pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, – pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

  Upravičeni stroški

  Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv:

  A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

  B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

  C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

  D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

  E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

  F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

  G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

  H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

  I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

  J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,

  K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

  L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,

  M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe,

  N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

  O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

  P- uvedba sistema upravljanja z energijo,

  R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,

  S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

  Rok za prijavo

  Nepovratna sredstva: do 20 % investicije. Max. 200.000 eur ( de minimis). 

  Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe.

  Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %.

  Višina posameznega kredita: od min. 25.000 EUR do max. 2.000.000 EUR.

  Rok za prijavo je do porabe sredstev.

 • Še 702 dni

  Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  23/03/2023
  Višina sofinanciranja
  60 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi
  ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo
  povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih
  kompetenc.

  Upravičenci

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
  pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
  samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

  Upravičeni stroški

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu
  usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih
  digitalizacije v katalogu strokovnjakov pri DIH Slovenije.

  Rok za prijavo

  Minimalna višina subvencije je 600,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Pri tem je potrebno
  upoštevati, da je mogoče za enega zaposlenega uveljavljati največ 600,00 EUR subvencije.

 • Še 702 dni

  Vavčer za prototipiranje

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  23/03/2023
  Višina sofinanciranja
  60 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam iz točke 4 tega javnega poziva zagotoviti možnost
  izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije
  poslovne ideje.

  Upravičenci

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
  pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
  samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

  Upravičeni stroški

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali
  digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).
  Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev.

  Rok za prijavo

  Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano
  vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

 • Še 702 dni

  Vavčer za kibernetsko varnost

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  23/03/2023
  Višina sofinanciranja
  60 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k
  zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana
  vrednost oz. prihodki od prodaje.

  Upravičenci

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
  pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
  samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

  Upravičeni stroški

  Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in
  tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak.
  Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.
  o Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in
  tehničnega poročila o odpravljenih napakah.
  Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

  Rok za prijavo

  Prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno aktivnost po tem javnem pozivu samo enkrat v celotnem
  obdobju (od 2019 do leta 2023) v skupni višini (za obe aktivnosti skupaj) največ do 9.999,99 EUR.

 • Še 710 dni

  Vavčer za digitalni marketing

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  31/03/2023
  Višina sofinanciranja
  60 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

  Upravičenci

  Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki. Zaposlena mora biti najmanj 1 oseba.

  Upravičeni stroški

  Stroški zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga:

  – Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.

  – Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

  – Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.000,00 EUR. o Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

  – Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne rezervacijske platforme je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

  Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

  Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenija) in je objavljen na spletni strani DIH Slovenija http://dihslovenia.si/katalogi/.

  Rok za prijavo

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

  Zadnji rok za oddajo vlog je 31.3.2023.

 • Še 710 dni

  Vavčer za pripravo digitalne strategije

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  31/03/2023
  Višina sofinanciranja
  60 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti: a) oceno stanja na področju digitalizacije, b) pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in – pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:

  • Izkušnja kupca (Customer eXperience),
  • Podatkovna strategija,
  • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
  • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
  • Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
  • Strategija razvoja digitalne kulture,
  • Kibernetska varnost,
  • Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).
  Upravičenci

  Upravičenci:

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

  Upravičeni stroški: 

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  Stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji). Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slovenija je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje (Obrazec št. 4 – Mnenje DIH Slovenija k pripravljeni digitalni strategiji).

  *V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje priprave strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo za prijavitelja izdelal digitalno strategijo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenija) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenija http://dihslovenia.si/katalogi/

  Upravičeni stroški

  Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 – 2023 znaša 2.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi.

  Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

  Rok za prijavo

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

  Zadnji rok za oddajo vlog je 31.3.2023.

 • Še 710 dni

  Vavčer za pridobitev certifikatov

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k pridobitvi novega certifikata oziroma osvojitev novih sistemov vodenja in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  31/03/2023
  Višina sofinanciranja
  60 %
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja
  certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi
  mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC
  in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS)

  Upravičenci

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
  pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
  samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

  Upravičeni stroški

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
  o Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
  o Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter
  validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih
  standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC,
  COSMOS). Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate
  izdane od 1. 1. 2019.

  Rok za prijavo

  Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

 • Še 710 dni

  Vavčer za patente, modele, znamke

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov:  priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,  prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,  prevoda prijave.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  31/03/2023
  Višina sofinanciranja
  60 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne k varstvu
  intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi
  konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

  Upravičenci

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
  pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
  samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

  Upravičeni stroški

  Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela,
  znamke, kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do
  registracije intelektualne lastnine.
   Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih
  patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo,
  registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in
  industrijsko uporabljiv).
   Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih ura.

  Rok za prijavo

  Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR.
  Maksimalna višina subvencije:
   je 5.000,00 EUR – brez vključenega popolnega preizkusa,
   je 9.999,99 EUR – z vključenimi popolnim preizkusom.