Razpisi

  Razpisi po izboru podjetja Tiko Pro d.o.o.. Za več informacij pišite na: info@tiko-pro.si

 • Še 5 dni

  Nepovratna sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov

  Pridobite lahko 70%, oziroma do 100.000 € nepovratnih sredstev za prodajno razstavni prostor v tujini.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  30/09/2020
  Višina sofinanciranja
  75 %
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

  Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

  Produkt ali storitev se uvršča v področje uporabe S4 (Strategija pametne specializacije).

  Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR. Subvencija se dodeljuje po načelu “de minimis”.

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00 EUR (vsako leto 1.1750.000,00 eur).

  Upravičenci

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

  • ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali
  • širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

  Mala in srednje velika podjetja s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

  Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

  Prijavitelj je zaposloval vsaj tri (3) osebe; pri čemer se upošteva povprečno število zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju. Kot zadnje obračunsko obdobje za prijave, oddane v letu n, šteje leto n-1.

  Upravičeni stroški

  Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti oba sklopa.

  Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora,  stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve  in stroški opreme

  Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;

  • priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
  • storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;
  • ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;
  • prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);
  • svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca
  • storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja – v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

  Stroški ne smejo nastati pred oddajo vloge in lahko trajajo 12 mesecev.

  Rok za prijavo

  1. rok: 30. 9. 2019,

  2. rok: 30. 9. 2020,

  3. rok: 30. 9. 2021,

  4. rok: 30. 9. 2022.

 • Še 5 dni

  Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

  Javni razpis je namenjen financiranju trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  SPIRIT
  Rok za odddajo
  30/09/2020
  Višina sofinanciranja
  100% sklop A, 50% sklop B
  Predmet javnega razpisa

  Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja.

  Cilji javnega razpisa se bodo dosegli z naslednjimi aktivnostmi:

  • vključitev vsaj 60 malih in srednje velikih podjetij v proces trajnostne poslovne strateške transformacije, v katerem bodo pripravila trajnostne poslovne strategije in nove poslovne modele ter predloge izvedbenih projektov za uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij
  • finančna podpora vsaj 60 izvedbenih projektov podjetij, ki bodo pomembno prispevali k uresničevanju trajnostnih poslovnih strategij podjetij

   

  Regija izvajanja

  Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

  • Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
  • Kohezijska regija zahodna Slovenija.
  Upravičenci

  Na javnem razpisu lahko sodelujejo mala in srednje velika podjetja (d.o.o., s.p. ali z.o.o.) z najmanj 20 in največ 249 zaposlenimi, ki so pripravljena na celovit in intenziven proces, v katerem skupaj s strokovnjaki pripravijo nove trajnostne poslovne/korporacijske strategije, trajnostne poslovne modele in izvedbene projekte.

  Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem javnem razpisu.

  Do sofinanciranja izvedbenih projektov v Sklopu B bodo upravičeni tudi prijavitelji, ki so že sodelovali in uspešno zaključili pilotni program Akademije TPSMP v obdobju 2016-2017, ki jo je izvajala agencija. Ti prijavitelji niso upravičeni do vključitve v Sklop A v okviru tega javnega razpisa.

  Upravičeni stroški

  Sklop A:

  Izvajanje aktivnosti v okviru sklopa A je v organizaciji agencije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih storitev. Prejemniki sredstev prejeto pomoč do največ 24.250,00 EUR upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije.

  Agencija ne krije stroškov dela in potnih stroškov zaposlenih pri prejemnikih sredstev, ki sodelujejo v Akademiji TPSMP oz Sklopu A. Te stroške krijejo prejemniki sredstev sami.

  Sklop B:

  V okviru izvajanja Sklopa B prijavitelji/prejemniki sredstev prejmejo finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev (subvencije) za izvedbo predlaganih projektov.

  Več informacij tukaj.

  Rok za prijavo

  Predvidenih je 5 rokov za oddajo vlog za sklop A:

  • rok: 19.07.2019 (potekel)
  • rok: 29.11.2019 (potekel)
  • rok: 05.06.2020 (potekel)
  • rok: 30.09.2020
  • rok: 23.04.2021

   

  Prijavitelj, ki je bil vključen in je uspešno zaključil pilotno Akademijo 2016-2017, lahko odda vlogo/predlog  oz. predlagani izvedbeni projekt za Sklop B na prvi, drugi ali tretji razpisani rok v okviru tega javnega razpisa. Ob pravočasni oddaji predloga izvedbenega projekta in ob izpolnjevanju vseh dodatnih posebnih pogojev za vključitev v Sklop B, se bo s prijaviteljem sklenila pogodba o vključitvi v Sklop B in se bo predlog izvedbenega projekta vključil v postopek ocenjevanja.

  V primeru povečanja sredstev bodo v okviru spremembe javnega razpisa v Uradnem listu lahko določeni tudi dodatni roki za oddajo vlog.

 • Še 5 dni

  Podukrep 8.6: Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

  Predmet razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  30/09/2020
  Višina sofinanciranja
  do 40%
  Predmet javnega razpisa

  Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

  V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.

  Upravičenci

  Upravičenci do podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

  V primeru kolektivne naložbe je upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa:

  • skupina proizvajalcev s področja gozdarstva ali
  • skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci dopolnilne dejavnosti na isti kmetiji.
  Upravičeni stroški
  Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljal upravičenci, so stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

  Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.500.000 EUR, od tega:

  • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) skupno 2.500.000 EUR, in sicer za:
   • enostavne naložbe skupno 1.500.000 EUR,
   • zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR;
  • gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike ter skupine proizvajalcev s področja gozdarstva (sklop B) skupno 2.000.000 EUR, in sicer za:
   • enostavne naložbe skupno 500.000 EUR,
   • zahtevne naložbe skupno 1.500.000 EUR.
  Rok za prijavo

  Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

  Najnižji znesek javne podpore znaša 3.500 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore.

  Članu skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije odobrena podpora v višini 500.000 evrov javne podpore, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki so mu bila odobrena iz naslova individualnih in kolektivnih naložb v okviru te operacije.

 • Še 6 dni

  Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022

  Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  01/10/2020
  Višina sofinanciranja
  70 %
  Predmet javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:
  • Elektronsko izmenjavo med partnerji.
  • Digitalizacijo nastopov na sejmih.
  • Spletne strani za tuje trge.
  • Spletne trgovine.
  • Produktno-prodajne videe.
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost)
  Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Strategije pametne specializacije.
  Upravičenci
  • Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.
  • Mikro, mala in srednja podjetja.
  Posebni pogoji za prijavo
  • Zaposleni vsaj 2 osebi na dan 1. 9. 2020 (tretje odpiranje), 1. 9. 2021 (četrto odpiranje).
  • Podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred oddajo vloge na razpis.
  • Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira na ta razpis, ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis).
  • Prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem.
  *Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za nadgradnjo ali vzpostavitev elektronskega poslovanja, se na razpis ne morejo ponovno prijaviti.

  Do nepovratnih sredstev niso upravičena podjetja, ki imajo registrirano dejavnost:

  • Ribištva in akvakulture.
  • Primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.
  • Predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v razpisu).
  Upravičeni stroški
  • Stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni možna).
  • Nakup oz najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov).

  DDV ni upravičen strošek.

  Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto.

  Do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 eur oz. največ 30.000 eur.
  *Razpis se šteje o shemi »De minimis«
  Rok za prijavo

  1. 10. 2020, 1. 10. 2021.

 • Še 10 dni

  Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

  Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  05/10/2020
  Višina sofinanciranja
  100%, oz. 200.000 EUR
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. S podporo se omogoči ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z 10-49 zaposlenimi, ki so še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19 pa jim je bilo poslovanje predvsem zaradi omejitev fizičnega in materialnega poslovanja v obmejnem območju (zaprtost mej in omejevanje prehodov) še dodatno oteženo.

  Namen javnega razpisa je prav tako omogočiti polno delovanje te ciljne skupine podjetij in ohranitev delovnih mest v podjetjih. Na tak način bo podjetjem omogočen ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih. Zasledujeta se obstoj in delovanje podprtih podjetij in uspešna vključitev v tržne procese in ponovno komercializacijo proizvodov, procesov in storitev.

  Cilji javnega razpisa so:

  − zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih,

  − polno delovanje podjetij,

  − ohranjanje delovnih mest

  Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja ( 10 – 49 zaposlenih ) s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C SKD 2008 klasifikacije) in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.

  Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

  − Obmejna problemska območja kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo občine: Apače, Bistrica ob Sotli, Brežice, Cankova, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Dobrovnik/Dobronak, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš/Hodos, Ilirska Bistrica, Kobilje, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kungota, Kuzma, Lendava/Lendva, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Velika Polana, Videm, Vuzenica, Zavrč, Žetale.

  − Obmejna problemska območja kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič, Vipava.

  Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež.

  Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije / Sodni register.

  Sprememba kohezijske regije in/ali problemskega območja izvajanja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odstop od nadaljnega postopka obravnave vloge oz. razveljavitev sklepa o sofinanciranju ali odpoved pogodbe o sofinanciranju.

  Prijavitelji morajo biti na obmejnem problemskem območju registrirani pred 1.1.2018.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  1. Stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na enoto (glede na opravljeno delo se lahko uveljavlja celoten ali sorazmerni del standardnega stroška na enoto)
  2. Investicije v opremo in druga opredmetena ter neopredmetena osnovna sredstva
  3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
  4. DDV je upravičen strošek, v primeru, da je nepovračljiv.

  Posredni stroški se izplačajo v obliki 15% pavšala glede na stroške plač.

  Stroški in izdatki upravičenca bodo upravičeni od 13.3.2020 do 31.12.2020.

  Rok za prijavo

  Rok za prijavo je 5.10.2020.

 • Še 12 dni

  EIC Accelerator Pilot (ex SME Instrument Faza 2)

  Cilj programa za MSP je predvsem pomagati inovativnim podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Evropska komisija
  Rok za odddajo
  07/10/2020
  Višina sofinanciranja
  0,5 mio € do 2,5 mio €, tudi več v primeru lastniškega vstopa EIC Sklada
  Predmet javnega razpisa

  EIC Accelerator Pilot (Instrument za MSP) podpira mala in srednje velika podjetja z visokim tveganjem pri razvoju in trženju novih izdelkov, storitev in poslovnih modelov, ki bi lahko spodbudili gospodarsko rast. EIC Accelerator Pilot (Instrument za MSP) je namenjen inovatorjem s prelomnimi koncepti, ki bi lahko oblikovali nove trge ali vplivali na obstoječe v Evropi in po svetu. Konkurenca za podporo v okviru EIC Accelerator pilota (Instrument za MSP) je huda. Izbrana podjetja prejmejo tudi še poslovno usposabljanje za nadaljnji razvoj svoje inovacijske ideje in mentorstvo za vodstvo podjetja. Pomagajo jim pri povezovanju z drugimi upravičenci EIC Accelerator pilota (SME Instrument), z drugimi podjetji vseh velikosti ter s potencialnimi soinvestitorji in vlagatelji po vsej Evropi. Kot upravičenec v okviru predmetnega razpisa boste pridobili prepoznavnost in povečali svoje možnosti za uspeh na evropskem in mednarodnem trgu. EIC Accelerator Pilot (Instrument za MSP) je zelo selektiven. Po končnem datumu 5. junija 2019 je mogoče financirati le prelomne koncepte v zadnji fazi pred vstopom na trg. Projekti, ki bodo financirani, predstavljajo najvišje tveganje in so najbolj prepričljivi. Projektne vloge bodo ocenjevali mednarodno renomirani strokovnjaki na področju tehnologij, poslovanja in financ.

  Faza 2 vam pomaga razviti poslovni koncept v tržno pripravljen izdelek, storitev ali proces, usklajen s strategijo rasti vašega podjetja. Projektne aktivnosti lahko na primer vključujejo razvoj izdelkov / storitev, preskuse, oblikovanje prototipov, potrjevanje, predstavitev in testiranje v realnih okoliščinah ter replikacijo rešitve na različne trge. Če se projektne aktivnosti nanašajo predvsem na tehnološko inovacijo, je za primarno tehnološko inovacijo potrebna stopnja tehnološkega razvoja (TRL) 6 ali višje, ali enakovredno netehnološkim inovacijam. Aktivnosti, ki so bistvenega pomena za vaš inovacijski projekt, lahko izvedejo tudi zunanji strokovnjaki (podizvajalci).

  Faza 2 ponuja podporo MSP, ki potrebujejo zadnjo vzpodbudo pred masovno proizvodnjo in vstopom na trg; MSP, ki želijo še naprej razvijati svojo rešitev, pa bo ponujeno tudi kombinirano financiranje (kombinacija nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala). Vaš predlog mora temeljiti na strateškem poslovnem načrtu, ki je bil razvit v okviru SME Instrument Faza 1, ali na drug način. V vašem projektnem predlogu je treba določiti pričakovani rezultat projekta in merila za uspeh ter pričakovane vplive na vaše podjetje v kakovostnem in količinskem smislu (npr. Na promet, zaposlovanje, velikost trga, upravljanje IP, prodajo, donosnost naložbe, dobičkonosnost in zlasti stopnjo dejavnika tveganja / zmanjševanja tveganja, ki je povezan s sofinanciranjem v okviru EIC Accelerator pilota).

  Pozorni morate biti na zaščito in lastništvo intelektualne lastnine ter predložiti prepričljive dokaze ali ukrepe za zagotovitev možnosti komercializacije rešitve (t.i. „freedom to operate“). Prav boste morali v projektni vlogi obravnavati regulativne in standardizacijske težave.

  Upravičenci

  Profitni MSP – mala in srednje velika podjetja, vključno z mladimi podjetji in start-up podjetji iz katerega koli sektorja. Sedež podjetja mora biti v državi članici EU ali pridruženi državi Horizon 2020.

  Po presečnem datumu 5. junija 2019 bodo možne zgolj posamične* prijave profitnih  MSP s sedežem v državi članici EU ali pridruženi državi Horizon 2020.

  Pilot EIC Accelerator je shema, ki omogoča zgolj samostojne prijave (mono-beneficiary scheme). Ta pristop se uporablja tako, da si bo utrl pot do celovitega EIC Acceleratorja v okviru programa Obzorje Evropa (kjer se predlaga, da se usmeri na posamezne podjetnike).

  Upravičeni stroški

  Stroški osebja, materialni stroški, potni in namestitveni stroški, stroški zunanjih izvajalcev* in stroški opreme (sorazmerni delež amortizacije opreme)

  * Aktivnosti, ki so bistvenega pomena za vaš inovacijski projekt, lahko izvedejo tudi zunanji izvajalci. Sklepanje pogodb s podizvajalci je sprejemljivo v obsegu, potrebnem za izvajanje predlaganih aktivnosti. Zunanji izvajalci lahko predstavljajo bistveni del izvajanja projekta, vendar ne smejo biti nesorazmerni v primerjavi z vsemi predvidenimi upravičenimi stroški. Zunanje izvajalce je treba izbrati po načelih „najboljše razmerje med ceno in kakovostjo“.

  1. Samo nepovratna sredstva (stopnja sofinanciranja 70%) med 0,5 in 2,5 milijona EUR.
  2. Pri možnosti kombiniranega financiranja je komponenta nepovratnih sredstev omejena na 2,5 milijona EUR v kombinaciji s kapitalsko komponento do 15 milijonov EUR. Pri prijavi lahko zahtevate večji ali manjši znesek, vendar morate le-tega ustrezno utemeljiti. Projektni predlogi, vključujejo aktivnosti do TRL 8, bodo financirani skozi nepovratna sredstva, ali po shemi kombiniranega financiranja. Aktivnosti blizu trga (tj. TRL 9 ali višje), se bodo financirale zgolj preko udeležbe v lastniškem kapitalu, vse dokler končni rezultat projekta ne vstopi na trg in se monetizira.
  Rok za prijavo

  19. 5. 2020 in 7. 10. 2020.;

  možne so ponovne oddaje projektnih predlogov na se posamezne roke odpiranja!

  Projekti v povprečju trajajo od 12 do 24 mesecev, v izjemnih in upravičenih primerih pa je trajanje projekta lahko tudi daljše.

 • Še 14 dni

  P7C 2020 COVID - krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 - samo TURIZEM

  Skupno razpisanih 25 mio EUR kreditov je namenjenih za podporo okoli 750 mikro, malih in srednje velikih podjetij s področja turizma, ki so locirana izven problemskih in obmejnih problemsih območij, imajo vsaj 5 zaposlenih in so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  09/10/2020
  Višina sofinanciranja
  brezobrestni kredit
  Predmet javnega razpisa

  Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

  Cilji javnega razpisa so:

  • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
   • brezobrestnem kreditu,
   • brez stroškov odobravanja in vodenja,
   • nižjih zavarovalnih zahtevah,
   • ročnosti kredita,
   • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
  • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
   • »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij,
   • ohranitev delovnih mest.
  Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo podjetja MSP (imeti mora vse spodnje pogoje):

  1.  ki opravljajo glavno dejavnost:

  ➢ I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov:

  ➢ I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;

  ➢ I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;

  ➢ I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;

  ➢ N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;

  ➢ N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

  ➢ R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

  ➢ N49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)

  2. ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas

  3. ima sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar ima sedež podjetja ali obrata izven problemskih območjih (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območjih

  4. imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8.

  Upravičeni stroški

  Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  • stroški materiala in trgovskega blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

  Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR.

  Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

  Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.

  Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

  Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri5 . Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita.

  Zavarovanje kredita:

  ➢ za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;

  ➢ za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

  Stroški: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov.

  Rok za prijavo

  Roka za prijavo sta še 10.9.2020 in 09.10.2020.

 • Še 14 dni

  Brezobrestni krediti B1 - za podjetja v problemskih občinah

  Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  09/10/2020
  Višina sofinanciranja
  brezobrestni kredit
  Predmet javnega razpisa

  Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil za podjetja na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

  • ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
  • zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.
  Upravičenci

  Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot,

  – pravna oseba, o družba z neomejeno odgovornostjo, o komanditna družba, o družba z omejeno odgovornostjo, o delniška družba, o komanditna delniška družba, o evropska delniška družba, o gospodarsko interesno združenje, o evropsko gospodarsko interesno združenje,

  – fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

  Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot, – zadruga, – zadružna zveza.

  Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, malo ali srednje veliko podjetje) ter izvajati projekt in imeti registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju.

  Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1.1.2018.

  Upravičeno območje projektov po podprogramu B1:

  – Problemsko območje (obmejno in občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje)

  – Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 2. 2020, so:

  • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
  • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
  • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov
  • Nova oprema
  • Rabljena oprema
  • Novi delovni stroji
  • Rabljeni delovni stroji

  Neopredmetena sredstva

  • Administrativni stroški
  • Stroški materiala
  • Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
  • Stroški transportnih storitev
  • Stroški sejmov, reklame in reprezentance
  • Stroški plač in povračil v zvezi z delom
  • Drugi operativni stroški.

  Pogoji kredita

  • Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe.

  • Skupna doba vračanja: do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev in ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

  • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.

  • Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00 EUR, max. 50.000,00 EUR.

  Rok za prijavo

  Roka za prijavo sta 24.08 in 09.10.2020.

 • Še 26 dni

  Ukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

  15 mio eur za podporo naložbam v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  21/10/2020
  Višina sofinanciranja
  do 50% nepovratnih sredstev
  Predmet javnega razpisa

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja prvi javni razpis, katerega namen je podpreti spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju, in sicer v višini 15 milijonov evrov.

  Namen razpisa 6.4. je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

  Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, nosilci dopolnilne dejavnosti in samostojni podjetnik posameznik. Lokacija naložbe pa se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

  Upravičeni stroški

  V okviru razpisa so na voljo nepovratna sredstva. Predvidena stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravilo državnih pomoči po pravilu »de minimis«, kar pomeni 200.000 € v obdobju treh let.

  Najnižji znesek javne podpore bo znašal 5.000 evrov na vlogo.

  Rok za prijavo

  Vloge na javni razpis se lahko oddajo od 24. julija 2020 do vključno 21. oktobra 2020 do 23.59 ure.

 • Še 31 dni

  Ukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

  20 mio eur za podporo naložbam v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  26/10/2020
  Višina sofinanciranja
  do 50% nepovratnih sredstev
  Predmet javnega razpisa

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja javni razpis, ki je namenjen nadaljnjemu izboljšanju konkurenčnosti živilsko-predelovalne panoge, modernizaciji opreme in objektov ter njihovi večji okoljski in energetski učinkovitosti. Pričakuje se, da bodo s tem tudi ustvarjeni pogoji za rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Na kmetijah pa se z naložbami pričakuje predvsem dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom in njihovo uspešnejše trženje.

  Zaradi izjemnih dogodkov, kot je epidemija s COVID-19, so do podpore upravičeni stroški naložb v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so nastali po 12. marcu 2020.

  Upravičenci

  Vlagatelj do podpore je lahko pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in je:

  • nosilec kmetije,
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,
  • samostojni podjetnik posameznik,
  • zadruga,
  • zavod,
  • gospodarska družba.
  Upravičeni stroški

  Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:

  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
  • ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
  • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
  • nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

  Do podpore so poleg prej navedenih naložb upravičene še naložbe:

  • v predelavo kmetijskih proizvodov za nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin
  • za trženje kmetijskih proizvodov za ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme, namenske aparate za prodajo ter opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.
  Rok za prijavo

  Vloge na javni razpis se lahko oddajo do vključno 26. oktobra 2020.

 • Še 32 dni

  Fast track to Innovation

  The Fast Track to Innovation je osrednji del EIC pilota, ki cilja na radikalno nove, prebojne produkte, storitve, procese ali poslovne modele, ki omogočajo vstop na nove trge.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Evropska komisija
  Rok za odddajo
  27/10/2020
  Višina sofinanciranja
  do 3 mio €
  Predmet javnega razpisa

  Cilj razpisa je podpreti projekte, ki razvijajo inovacije od demonstracijske stopnje do vstopa na trg. Inovacija, ki jo prijavitelj oz. konzorcij prijavlja, mora biti že v fazi prototipa – tehnologija, ki je predmet projekta, mora že biti testirana v ustreznem okolju.

  Upravičenci

  Prijavijo se lahko konzorciji podjetji ali raziskovalnih organizacij, ki so sestavljeni najmanj iz treh organizacij iz treh različnih držav ter največ iz petih organizacij. Vsaj 60% projektnega proračuna mora biti namenjeno industrijskim partnerjem, ali pa mora biti sestava konzorcija sledeča: vsaj 2 industrijska partnerja v konzorciju s tremi partnerji, ali trije industrijski partnerji v konzorciju s petimi partnerji.

  Upravičeni stroški
  Osnovni pogoj za prijavo na razpis je torej inovacija, ki je že v fazi prototipa, saj so upravičeni stroški projekta vezani na aktivnosti pilotiranje, obširnejše testiranje, validacija sistemov v realnih delovnih pogojih, validacija poslovnih modelov, pred-normativne raziskave  in definicijo standardnih okolij.
  Pomemben element pri inovacije je velikost trga in njena možnost uporabe v širšem smislu.
  Stroški: plače, zunanje storitve, AM opreme, vodenje projekta, diseminacija projekta, testiranja, patenti,…
  Rok za prijavo

  Roki za oddajo vloge: 21. 2. 2019, 23. 5. 2019, 22. 10. 2019, 19. 2. 2020, 9. 6. 2020, 27. 10. 2020.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Še 36 dni

  Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

  Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  31/10/2020
  Višina sofinanciranja
  200 eur / zaposlenega, oz. od 1.000,00 EUR do 9.999,00 EUR / podjetje
  Predmet javnega razpisa

  Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme.

  Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

  Upravičenci

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

  Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih.

  Upravičeni stroški

  Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.

  Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti:

  • zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos
  • zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo – največ do 1 EUR na posamezni kos
  • zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos
  • razkužila – največ do 20 EUR na liter
  • termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.

  Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.

  Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020.

  Rok za prijavo

  Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020.

 • Še 66 dni

  PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

  Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  MGRT
  Rok za odddajo
  30/11/2020
  Višina sofinanciranja
  75 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

  Cilji javnega razpisa so:

  a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,

  b) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma.

  Upravičenci

  Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

  Upravičeno območje v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je celotno območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

  Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

  Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

  1. 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
  2. 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
  3. 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
  4. 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
  5. 56.101 (restavracije in gostilne).
  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

  1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost, *
  2. stroški informiranja in komuniciranja,
  3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

  Minimalna načrtovana vrednost projekta: 50.000 eur. Maksimalna višina subvencije 200.000 eur (de minimis).

  *Operacija, ki je predmet prijave, mora obsegati enega ali več naslednjih ukrepov:

  • celovita energetska obnova stavb,
  • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
  • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
  • nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
  • nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave,
  • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
  • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
  • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
  • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, ….)
  • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, ….)
  Rok za prijavo

  Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:

  • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
  • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.
 • Še 355 dni

  Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

  Na voljo je 6.200.000,00 € za spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  15/09/2021
  Višina sofinanciranja
  do 45%
  Predmet javnega razpisa

  Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

  Cilji javnega razpisa so:

  • spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov in
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in
  • spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.
  Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

  Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

  Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021), (upošteva se datum registracije podjetja oz. datum priglasitve pri pristojnem organu).

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški so:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona).

  V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

  Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva.

  Rok za prijavo

  Roki za oddajo prijave na razpis so:

  • 2. 9. 2020
  • 11. 11. 2020
  • 15. 2. 2021
  • 15. 5. 2021
  • 15. 9. 2021.