Razpisi

  Razpisi po izboru podjetja Tiko Pro d.o.o.. Za več informacij pišite na: info@tiko-pro.si

 • Še 232 dni

  Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

  Na voljo je 6.200.000,00 € za spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  15/09/2021
  Višina sofinanciranja
  do 45%
  Predmet javnega razpisa

  Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

  Cilji javnega razpisa so:

  • spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov in
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in
  • spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.
  Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

  Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

  Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021), (upošteva se datum registracije podjetja oz. datum priglasitve pri pristojnem organu).

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški so:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona).

  V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

  Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva.

  Rok za prijavo

  Roki za oddajo prijave na razpis so:

  • 2. 9. 2020
  • 11. 11. 2020
  • 15. 2. 2021
  • 15. 5. 2021
  • 15. 9. 2021.
 • Še 247 dni

  Nepovratna sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov

  Pridobite lahko 70%, oziroma do 100.000 € nepovratnih sredstev za prodajno razstavni prostor v tujini.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  30/09/2021
  Višina sofinanciranja
  75 %
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

  Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

  Produkt ali storitev se uvršča v področje uporabe S4 (Strategija pametne specializacije).

  Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR. Subvencija se dodeljuje po načelu “de minimis”.

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00 EUR (vsako leto 1.1750.000,00 eur).

  Upravičenci

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

  • ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali
  • širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

  Mala in srednje velika podjetja s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

  Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

  Prijavitelj je zaposloval vsaj tri (3) osebe; pri čemer se upošteva povprečno število zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju. Kot zadnje obračunsko obdobje za prijave, oddane v letu n, šteje leto n-1.

  Upravičeni stroški

  Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti oba sklopa.

  Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora,  stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve  in stroški opreme

  Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;

  • priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
  • storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;
  • ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;
  • prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);
  • svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca
  • storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja – v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

  Stroški ne smejo nastati pred oddajo vloge in lahko trajajo 12 mesecev.

  Rok za prijavo

  1. rok: 30. 9. 2019,

  2. rok: 30. 9. 2020,

  3. rok: 30. 9. 2021,

  4. rok: 30. 9. 2022.

 • Še 248 dni

  Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022

  Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  01/10/2021
  Višina sofinanciranja
  70 %
  Predmet javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:
  • Elektronsko izmenjavo med partnerji.
  • Digitalizacijo nastopov na sejmih.
  • Spletne strani za tuje trge.
  • Spletne trgovine.
  • Produktno-prodajne videe.
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost)
  Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Strategije pametne specializacije.
  Upravičenci
  • Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.
  • Mikro, mala in srednja podjetja.
  Posebni pogoji za prijavo
  • Zaposleni vsaj 2 osebi na dan 1. 9. 2020 (tretje odpiranje), 1. 9. 2021 (četrto odpiranje).
  • Podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred oddajo vloge na razpis.
  • Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira na ta razpis, ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis).
  • Prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem.
  *Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za nadgradnjo ali vzpostavitev elektronskega poslovanja, se na razpis ne morejo ponovno prijaviti.

  Do nepovratnih sredstev niso upravičena podjetja, ki imajo registrirano dejavnost:

  • Ribištva in akvakulture.
  • Primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.
  • Predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v razpisu).
  Upravičeni stroški
  • Stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni možna).
  • Nakup oz najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov).

  DDV ni upravičen strošek.

  Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto.

  Do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 eur oz. največ 30.000 eur.
  *Razpis se šteje o shemi »De minimis«
  Rok za prijavo

  1. 10. 2021.

 • Še 339 dni

  JAVNI POZIV 82FS-PO20 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije

  Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. 
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Eko Sklad
  Rok za odddajo
  31/12/2021
  Višina sofinanciranja
  20 % nepovratnih sredstev, 80 % kredit
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

  Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero.

  Upravičenci

  Na javnem pozivu lahko sodelujejo: – lokalne skupnosti, razen za ukrep M, – pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, – pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

  Upravičeni stroški

  Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv:

  A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

  B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

  C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

  D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

  E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

  F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

  G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

  H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

  I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

  J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,

  K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

  L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,

  M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe,

  N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

  O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

  P- uvedba sistema upravljanja z energijo,

  R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,

  S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

  Rok za prijavo

  Nepovratna sredstva: do 20 % investicije. Max. 200.000 eur ( de minimis). 

  Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe.

  Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %.

  Višina posameznega kredita: od min. 25.000 EUR do max. 2.000.000 EUR.

  Rok za prijavo je do porabe sredstev.