Razpisi

  Razpisi po izboru podjetja Tiko Pro d.o.o.. Za več informacij pišite na: info@tiko-pro.si

 • Še 4 dni

  PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

  Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  MGRT
  Rok za odddajo
  30/11/2020
  Višina sofinanciranja
  75 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

  Cilji javnega razpisa so:

  a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,

  b) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma.

  Upravičenci

  Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

  Upravičeno območje v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je celotno območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

  Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

  Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

  1. 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
  2. 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
  3. 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
  4. 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
  5. 56.101 (restavracije in gostilne).
  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

  1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost, *
  2. stroški informiranja in komuniciranja,
  3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

  Minimalna načrtovana vrednost projekta: 50.000 eur. Maksimalna višina subvencije 200.000 eur (de minimis).

  *Operacija, ki je predmet prijave, mora obsegati enega ali več naslednjih ukrepov:

  • celovita energetska obnova stavb,
  • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
  • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
  • nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
  • nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave,
  • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
  • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
  • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
  • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, ….)
  • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, ….)
  Rok za prijavo

  Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:

  • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
  • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.
 • Še 5 dni

  Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

  Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  SPIRIT
  Rok za odddajo
  01/12/2020
  Višina sofinanciranja
  80%,
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19. Namen je omogočiti podjetjem in konzorcijem podjetij, da: – kljub kriznim razmeram ohranijo razvojno naravnanost in začnejo izvajati nove RRI in investicijske projekte, – uspešno zaključijo že začete RRI in investicijske projekte, katerih uspešen zaključek bi sicer preprečile krizne razmere.

  Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo (začetek ali nadaljevanje) vsaj 20 (dvajsetih) RRI ali investicijskih projektov, s čimer bi se ohranjala razvojna in investicijska naravnanost gospodarstva tudi v času kriznih razmer, ki so posledica izbruha epidemije COVID-19.

  Upravičenci

  Upravičenci so samostojna podjetja ali konzorciji podjetij, ki bodo izvajali industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj ali vzpostavili proizvodne kapacitete za proizvodnjo izdelkov na področju COVID19 in sicer v zvezi s cepivi, zdravili in zdravljenji, medicinskimi pripomočki ter bolnišnično in medicinsko opremo, razkužili ter zaščitnimi oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi postopki za učinkovito proizvodnjo potrebnih izdelkov.

  Kot upravičenec šteje mikro, mala, srednje velika ali velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba1 , samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.

  Upravičeni stroški

  Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, se bodo izvajali v dveh različnih sklopih:

  • SKLOP 1: Sofinanciranje RRI projektov, ki se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja in so povezani z obvladovanjem posledic COVID-19

  RRI projekt predstavlja celoto raziskovalno- razvojnih aktivnosti, katerih končni rezultati predstavljajo novo rešitev (produkt, proces ali storitev), ki neposredno vpliva na odpravljanje in/ali obvladovanje posledic COVID-19.

  Raziskave na področju COVID-19 in druge zadevne protivirusne raziskave vključujejo raziskave v zvezi s cepivi, zdravili in zdravljenji, medicinskimi pripomočki ter bolnišnično in medicinsko opremo, razkužili ter zaščitnimi oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi postopki za učinkovito proizvodnjo potrebnih izdelkov.

  Operacija se ni začela izvajati pred 1. 2. 2020 in traja največ do 31. 8. 2021. Nova rešitev, ki je končni cilj sofinanciranega RRI projekta mora biti dostopna na trgu najkasneje v dveh letih po zaključku razvoja.

  • SKLOP 2: Sofinanciranje projektov za proizvodnjo izdelkov v zvezi s COVID-19

  Sklop 2 se nanaša na investicijske projekte, ki omogočajo proizvodnjo s COVID-19 povezanih izdelkov, kar vključuje: ustrezna zdravila (vključno s cepivi) in zdravljenja, njihove vmesne izdelke, aktivne farmacevtske učinkovine in surovine; medicinske pripomočke, bolnišnično in medicinsko opremo (vključno z ventilatorji, zaščitnimi oblačili in opremo ter diagnostičnimi orodji) in potrebne surovine; razkužila in njihove vmesne izdelke ter kemične surovine, ki so potrebne za njihovo proizvodnjo; orodja za zbiranje/obdelavo podatkov.

  Investicija pomeni tehnološko zaključen proizvodni proces, ki omogoča proizvodnjo izdelkov, povezanih s COVID-19.

  Investicijski projekti predstavljajo naložbe (stroški nakupa strojev, opreme), neopredmetenih sredstev), ki so potrebne za vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo produktov, ki so povezani s COVID-19 in za testiranje novih proizvodnih kapacitet.

  Operacija se ni začela izvajati pred 1. 2. 2020 in se mora dokončati v največ 6 mesecih od dneva vročitve sklepa o izboru. Investicijski projekt šteje kot dokončan, ko je oprema dobavljena upravičencu. Najkasneje v 6 mesecih po oddaji zahtevka za izplačilo mora biti oprema delujoča in vključena v proizvodni proces.

  Posamezno podjetje lahko v okviru javnega razpisa, za sofinanciranje sodeluje največ enkrat na posamezen sklop, ne glede na vlogo v konzorciju.

  Sofinancirajo se:

  • Sklop 1

  – Stroški plač (Stroški osebja): stroški plač (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na raziskovalno-razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI projekta,

  – Stroški storitev zunanjih izvajalcev (Stroški storitev pogodbenih raziskav in razvoja): stroški pogodbenih raziskav, ki so bili kupljeni od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt, vključujoč koordinacijo projekta. Vrednost navedenih upravičenih stroškov te alineje ne sme presegati 30 %vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta,

  – Amortizacija nepremičnin, opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev (Stroški amortizacije instrumentov in opreme): stroški amortizacije instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI projekta,

  – Investicije v neopredmetena sredstva (Stroški znanja in patentov) (“na dosegu roke”), ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov,

  – Posredni stroški: dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. Dokazujejo se kot posredni stroški v obliki pavšala v višini 25% upravičenih neposrednih stroškov osebja na RRI projektu

  • Sklop 2

  – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (Stroški nakupa strojev, opreme), ki so potrebni za vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo s COVID-19 povezanih produktov in za testiranje novih proizvodnih kapacitet,

  – Investicije v neopredmetena sredstva (Stroški znanja in patentov) (“na dosegu roke”), ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov

  Rok za prijavo

  Rok za prijavo je 2.11.2020.

 • Še 19 dni

  Ukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

  20 mio eur za podporo naložbam v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  15/12/2020
  Višina sofinanciranja
  do 50% nepovratnih sredstev
  Predmet javnega razpisa

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja javni razpis, ki je namenjen nadaljnjemu izboljšanju konkurenčnosti živilsko-predelovalne panoge, modernizaciji opreme in objektov ter njihovi večji okoljski in energetski učinkovitosti. Pričakuje se, da bodo s tem tudi ustvarjeni pogoji za rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Na kmetijah pa se z naložbami pričakuje predvsem dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom in njihovo uspešnejše trženje.

  Zaradi izjemnih dogodkov, kot je epidemija s COVID-19, so do podpore upravičeni stroški naložb v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so nastali po 12. marcu 2020.

  Upravičenci

  Vlagatelj do podpore je lahko pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in je:

  • nosilec kmetije,
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,
  • samostojni podjetnik posameznik,
  • zadruga,
  • zavod,
  • gospodarska družba.
  Upravičeni stroški

  Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:

  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
  • ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
  • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
  • nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

  Do podpore so poleg prej navedenih naložb upravičene še naložbe:

  • v predelavo kmetijskih proizvodov za nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin
  • za trženje kmetijskih proizvodov za ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme, namenske aparate za prodajo ter opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.
  Rok za prijavo

  Vloge na javni razpis se lahko oddajo do vključno 26. oktobra 2020.

 • Še 35 dni

  JAVNI POZIV 82FS-PO20 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije

  Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. 
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Eko Sklad
  Rok za odddajo
  31/12/2020
  Višina sofinanciranja
  20 % nepovratnih sredstev, 80 % kredit
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

  Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero.

  Upravičenci

  Na javnem pozivu lahko sodelujejo: – lokalne skupnosti, razen za ukrep M, – pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, – pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

  Upravičeni stroški

  Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv:

  A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

  B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

  C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

  D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

  E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

  F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

  G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

  H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

  I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

  J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,

  K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

  L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,

  M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe,

  N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

  O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

  P- uvedba sistema upravljanja z energijo,

  R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,

  S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

  Rok za prijavo

  Nepovratna sredstva: do 20 % investicije. Max. 200.000 eur ( de minimis). 

  Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe.

  Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %.

  Višina posameznega kredita: od min. 25.000 EUR do max. 2.000.000 EUR.

  Rok za prijavo je do porabe sredstev.

 • Še 293 dni

  Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

  Na voljo je 6.200.000,00 € za spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  15/09/2021
  Višina sofinanciranja
  do 45%
  Predmet javnega razpisa

  Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

  Cilji javnega razpisa so:

  • spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov in
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in
  • spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.
  Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

  Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

  Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021), (upošteva se datum registracije podjetja oz. datum priglasitve pri pristojnem organu).

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški so:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona).

  V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

  Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva.

  Rok za prijavo

  Roki za oddajo prijave na razpis so:

  • 2. 9. 2020
  • 11. 11. 2020
  • 15. 2. 2021
  • 15. 5. 2021
  • 15. 9. 2021.