Razpisi

  Razpisi po izboru podjetja Tiko Pro d.o.o.. Za več informacij pišite na: info@tiko-pro.si

 • Še 60 dni

  Pametna nadgradnja obstoječih stavb z inovativnimi pristopi za že vgrajeno opremo

  Razpis za inovativni projekt, ki bi nadgradil obstoječo zgradbo, da bo ne le energetsko učinkovita temveč tudi »pametna« in v realnem času omogočala interakcijo med prebivalci (uporabniki) in omrežjem ter učinkovito upravljanje le te.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Evropska komisija
  Rok za odddajo
  10/09/2020
  Višina sofinanciranja
  70%
  Predmet javnega razpisa

  V aprilu je Evropska komisija odprla več razpisov na temo energetske učinkovitosti. Tokrat se išče inovativni projekt, ki bi nadgradil obstoječo zgradbo, da bo ne le energetsko učinkovita temveč tudi »pametna« in v realnem času omogočala intereakcijo med prebivalci (uporabniki) in omrežjem ter učinkovito upravljanje le te. Stavba mora postati aktivni element energetskega sistema. Ne le stavba, v tem projektu se iščejo tudi inteligentne in povezane naprave, pametni senzorji in krmilniki, podprti z razvojem novih poslovnih modelov za nove energetske storitve, ki bodo ustvarili nove priložnosti za porabnike energije. 

  Aktivnosti za izvajajo od TRL6 (faza prototipa) naprej.  

  Projekti bodo morali obsegati naslednje: 

  • razvoj stroškovno učinkovitih nizkoogljičnih tehnoloških rešitev za upravljanje energije znotraj obstoječih stavb in interakcijo z omrežjem, ki zagotavljajo energetsko učinkovitost, prilagodljivost, proizvodnjo in shranjevanje na podlagi želja in zahtev uporabnikov. Te rešitve bi morale biti namenjene nadgradnji obstoječih stavb, stanovanjskih ali terciarnih. Uporabljena naj bo avtomatizacija in informacijska tehnologija, da se uporabnikom stavb ponudijo nove storitve in nadzor, s čimer se izboljša njihovo udobje in poveča njihovo zadovoljstvo. 
  • prikaz, kako je mogoče pametne sisteme, pametne krmilnike, pametne merilnike in pametne naprave brezhibno vključiti v obstoječe stavbe kot vmesnik in / ali za nadzor nad večjimi gospodinjskimi napravami, ki so porabniki energije. Ti projekti morajo vključevati več vrst gospodinjskih aparatov in sistemov tehnične gradnje z daljšimi in s krajšimi življenjskimi cikli, pri čemer je mogoče preizkusiti več vrst krmilnih načinov (ON / OFF, modulacija napajanja itd.), ki so možni za določen tip naprave. V projekte je treba vključiti tudi polnilna mesta za električna vozila, dvosmerno povezavo vozil (V2G) in druge oblike shranjevanja energije. 
  • jasen razvoj poslovnega modela in jasno pot do financiranja in uvajanja rešitev. Ključni partnerji morajo imeti sposobnost in interes, da razvijejo rešitev, ki bo osrednji del njihovega poslovnega / storitvenega modela za njihove stranke.

  Rešitve morajo: 

  • biti osredotočene na stroškovno učinkovitost in prijaznost do uporabnikov: enostavna namestitev in vzdrževanje, povečanje udobja potrošnikov in informiranja potrošnikov o njihovi porabi kot tudi koristi njegovega prispevka k delovanju omrežja. 
  • graditi na inovativnih tehnologijah, pobudah in pristopih, ki prispevajo k razvoju pametnih rešitev : semantika, podatkovni modeli, podatkovni sloji, protokoli, gradniki programske opreme, API-ji, vmesna programska oprema, rešitve pametnih storitev, standardi, ustrezni industrijski konzorciji ali tehnološke pobude itd. Interoperabilnost je bistvena za zagotovitev potrebne pripravljenosti za pametne sisteme, zlasti za integracije s starejšo opremo, prijaznost do uporabnikov in širok prevzem trga. 

  Pripraviti je potrebno realno oceno skupnih prihrankov energije na leto in vpliv inovacije na skupno količino energije, ki je na voljo za stroškovno učinkovite ukrepe pri odzivanjih na povpraševanja omrežja. V projekte bi morali biti vključeni ponudniki tehnologije, ponudniki energetskih storitev, predstavniki uporabnikov, upravljavci elektroenergetskih sistemov in drugi akterji, če je to primerno.

  Učinek projekta

  Pričakuje se, da bodo v predlogih prikazani vplivi, navedeni spodaj, z uporabo količinsko opredeljenih kazalnikov in ciljev, kadar koli je to mogoče:

  • Prihranki primarne energije, ki jih sproži projekt (v GWh / leto);
  • Naložbe v trajnostno energijo, ki jih sproži projekt (v milijonih EUR);
  • Nadgradnja obstoječih stavb na višjo raven pametnosti, vključno z znatno povečano bazo obstoječe stavbne opreme in naprav, ki jih nadzorujejo sistemi za upravljanje z energijo in aktivirajo z ukrepi odziva na povpraševanje;
  • Zmanjšanje porabe in stroškov energije, ki presega dodatno porabo z vključitvijo informacijske tehnologije in njene stroške.

  Dodatni pozitivni učinki, ki se jih ovrednoti:

  • Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (v tCO2-eq / leto) in / ali onesnaževanja  zraka (v kg / leto) zaradi projekta.
  Upravičenci

  Upravičenci so konzorciji, ki so sestavljeni iz minimalno treh organizacij (vseh velikosti ter vseh pravnih oblik), ki prihajajo iz najmanj treh različnih držav. V realnosti so konzorciji sestavljenih iz vsaj 7 – 10 neodvisnih partnerjev.  

  Upravičeni stroški

  Višina sofinanciranja znaša kar 70%, pričakujejo se projekti med 3 in 4 milijoni EUR. Za to temo je na voljo skupno 8 milijonov EUR.  

  Rok za prijavo

  Rok za oddajo na razpis je 10.09.2020.

 • Še 80 dni

  Nepovratna sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov

  Pridobite lahko 70%, oziroma do 100.000 € nepovratnih sredstev za prodajno razstavni prostor v tujini.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  30/09/2020
  Višina sofinanciranja
  75 %
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

  Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

  Produkt ali storitev se uvršča v področje uporabe S4 (Strategija pametne specializacije).

  Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR. Subvencija se dodeljuje po načelu “de minimis”.

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00 EUR (vsako leto 1.1750.000,00 eur).

  Upravičenci

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

  • ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali
  • širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

  Mala in srednje velika podjetja s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

  Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

  Prijavitelj je zaposloval vsaj tri (3) osebe; pri čemer se upošteva povprečno število zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju. Kot zadnje obračunsko obdobje za prijave, oddane v letu n, šteje leto n-1.

  Upravičeni stroški

  Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti oba sklopa.

  Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora,  stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve  in stroški opreme

  Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;

  • priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
  • storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;
  • ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;
  • prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);
  • svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca
  • storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja – v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

  Stroški ne smejo nastati pred oddajo vloge in lahko trajajo 12 mesecev.

  Rok za prijavo

  1. rok: 30. 9. 2019,

  2. rok: 30. 9. 2020,

  3. rok: 30. 9. 2021,

  4. rok: 30. 9. 2022.

 • Še 80 dni

  Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

  Javni razpis je namenjen financiranju trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  SPIRIT
  Rok za odddajo
  30/09/2020
  Višina sofinanciranja
  100% sklop A, 50% sklop B
  Predmet javnega razpisa

  Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja.

  Cilji javnega razpisa se bodo dosegli z naslednjimi aktivnostmi:

  • vključitev vsaj 60 malih in srednje velikih podjetij v proces trajnostne poslovne strateške transformacije, v katerem bodo pripravila trajnostne poslovne strategije in nove poslovne modele ter predloge izvedbenih projektov za uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij
  • finančna podpora vsaj 60 izvedbenih projektov podjetij, ki bodo pomembno prispevali k uresničevanju trajnostnih poslovnih strategij podjetij

   

  Regija izvajanja

  Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

  • Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
  • Kohezijska regija zahodna Slovenija.
  Upravičenci

  Na javnem razpisu lahko sodelujejo mala in srednje velika podjetja (d.o.o., s.p. ali z.o.o.) z najmanj 20 in največ 249 zaposlenimi, ki so pripravljena na celovit in intenziven proces, v katerem skupaj s strokovnjaki pripravijo nove trajnostne poslovne/korporacijske strategije, trajnostne poslovne modele in izvedbene projekte.

  Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem javnem razpisu.

  Do sofinanciranja izvedbenih projektov v Sklopu B bodo upravičeni tudi prijavitelji, ki so že sodelovali in uspešno zaključili pilotni program Akademije TPSMP v obdobju 2016-2017, ki jo je izvajala agencija. Ti prijavitelji niso upravičeni do vključitve v Sklop A v okviru tega javnega razpisa.

  Upravičeni stroški

  Sklop A:

  Izvajanje aktivnosti v okviru sklopa A je v organizaciji agencije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih storitev. Prejemniki sredstev prejeto pomoč do največ 24.250,00 EUR upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije.

  Agencija ne krije stroškov dela in potnih stroškov zaposlenih pri prejemnikih sredstev, ki sodelujejo v Akademiji TPSMP oz Sklopu A. Te stroške krijejo prejemniki sredstev sami.

  Sklop B:

  V okviru izvajanja Sklopa B prijavitelji/prejemniki sredstev prejmejo finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev (subvencije) za izvedbo predlaganih projektov.

  Več informacij tukaj.

  Rok za prijavo

  Predvidenih je 5 rokov za oddajo vlog za sklop A:

  • rok: 19.07.2019 (potekel)
  • rok: 29.11.2019 (potekel)
  • rok: 05.06.2020 (potekel)
  • rok: 30.09.2020
  • rok: 23.04.2021

   

  Prijavitelj, ki je bil vključen in je uspešno zaključil pilotno Akademijo 2016-2017, lahko odda vlogo/predlog  oz. predlagani izvedbeni projekt za Sklop B na prvi, drugi ali tretji razpisani rok v okviru tega javnega razpisa. Ob pravočasni oddaji predloga izvedbenega projekta in ob izpolnjevanju vseh dodatnih posebnih pogojev za vključitev v Sklop B, se bo s prijaviteljem sklenila pogodba o vključitvi v Sklop B in se bo predlog izvedbenega projekta vključil v postopek ocenjevanja.

  V primeru povečanja sredstev bodo v okviru spremembe javnega razpisa v Uradnem listu lahko določeni tudi dodatni roki za oddajo vlog.

 • Še 81 dni

  Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022

  Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  01/10/2020
  Višina sofinanciranja
  70 %
  Predmet javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:
  • Elektronsko izmenjavo med partnerji.
  • Digitalizacijo nastopov na sejmih.
  • Spletne strani za tuje trge.
  • Spletne trgovine.
  • Produktno-prodajne videe.
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost)
  Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Strategije pametne specializacije.
  Upravičenci
  • Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.
  • Mikro, mala in srednja podjetja.
  Posebni pogoji za prijavo
  • Zaposleni vsaj 2 osebi na dan 1. 9. 2020 (tretje odpiranje), 1. 9. 2021 (četrto odpiranje).
  • Podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred oddajo vloge na razpis.
  • Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira na ta razpis, ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis).
  • Prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem.
  *Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za nadgradnjo ali vzpostavitev elektronskega poslovanja, se na razpis ne morejo ponovno prijaviti.

  Do nepovratnih sredstev niso upravičena podjetja, ki imajo registrirano dejavnost:

  • Ribištva in akvakulture.
  • Primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.
  • Predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v razpisu).
  Upravičeni stroški
  • Stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni možna).
  • Nakup oz najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov).

  DDV ni upravičen strošek.

  Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto.

  Do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 eur oz. največ 30.000 eur.
  *Razpis se šteje o shemi »De minimis«
  Rok za prijavo

  1. 10. 2020, 1. 10. 2021.

 • Še 87 dni

  EIC Accelerator Pilot (ex SME Instrument Faza 2)

  Cilj programa za MSP je predvsem pomagati inovativnim podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Evropska komisija
  Rok za odddajo
  07/10/2020
  Višina sofinanciranja
  0,5 mio € do 2,5 mio €, tudi več v primeru lastniškega vstopa EIC Sklada
  Predmet javnega razpisa

  EIC Accelerator Pilot (Instrument za MSP) podpira mala in srednje velika podjetja z visokim tveganjem pri razvoju in trženju novih izdelkov, storitev in poslovnih modelov, ki bi lahko spodbudili gospodarsko rast. EIC Accelerator Pilot (Instrument za MSP) je namenjen inovatorjem s prelomnimi koncepti, ki bi lahko oblikovali nove trge ali vplivali na obstoječe v Evropi in po svetu. Konkurenca za podporo v okviru EIC Accelerator pilota (Instrument za MSP) je huda. Izbrana podjetja prejmejo tudi še poslovno usposabljanje za nadaljnji razvoj svoje inovacijske ideje in mentorstvo za vodstvo podjetja. Pomagajo jim pri povezovanju z drugimi upravičenci EIC Accelerator pilota (SME Instrument), z drugimi podjetji vseh velikosti ter s potencialnimi soinvestitorji in vlagatelji po vsej Evropi. Kot upravičenec v okviru predmetnega razpisa boste pridobili prepoznavnost in povečali svoje možnosti za uspeh na evropskem in mednarodnem trgu. EIC Accelerator Pilot (Instrument za MSP) je zelo selektiven. Po končnem datumu 5. junija 2019 je mogoče financirati le prelomne koncepte v zadnji fazi pred vstopom na trg. Projekti, ki bodo financirani, predstavljajo najvišje tveganje in so najbolj prepričljivi. Projektne vloge bodo ocenjevali mednarodno renomirani strokovnjaki na področju tehnologij, poslovanja in financ.

  Faza 2 vam pomaga razviti poslovni koncept v tržno pripravljen izdelek, storitev ali proces, usklajen s strategijo rasti vašega podjetja. Projektne aktivnosti lahko na primer vključujejo razvoj izdelkov / storitev, preskuse, oblikovanje prototipov, potrjevanje, predstavitev in testiranje v realnih okoliščinah ter replikacijo rešitve na različne trge. Če se projektne aktivnosti nanašajo predvsem na tehnološko inovacijo, je za primarno tehnološko inovacijo potrebna stopnja tehnološkega razvoja (TRL) 6 ali višje, ali enakovredno netehnološkim inovacijam. Aktivnosti, ki so bistvenega pomena za vaš inovacijski projekt, lahko izvedejo tudi zunanji strokovnjaki (podizvajalci).

  Faza 2 ponuja podporo MSP, ki potrebujejo zadnjo vzpodbudo pred masovno proizvodnjo in vstopom na trg; MSP, ki želijo še naprej razvijati svojo rešitev, pa bo ponujeno tudi kombinirano financiranje (kombinacija nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala). Vaš predlog mora temeljiti na strateškem poslovnem načrtu, ki je bil razvit v okviru SME Instrument Faza 1, ali na drug način. V vašem projektnem predlogu je treba določiti pričakovani rezultat projekta in merila za uspeh ter pričakovane vplive na vaše podjetje v kakovostnem in količinskem smislu (npr. Na promet, zaposlovanje, velikost trga, upravljanje IP, prodajo, donosnost naložbe, dobičkonosnost in zlasti stopnjo dejavnika tveganja / zmanjševanja tveganja, ki je povezan s sofinanciranjem v okviru EIC Accelerator pilota).

  Pozorni morate biti na zaščito in lastništvo intelektualne lastnine ter predložiti prepričljive dokaze ali ukrepe za zagotovitev možnosti komercializacije rešitve (t.i. „freedom to operate“). Prav boste morali v projektni vlogi obravnavati regulativne in standardizacijske težave.

  Upravičenci

  Profitni MSP – mala in srednje velika podjetja, vključno z mladimi podjetji in start-up podjetji iz katerega koli sektorja. Sedež podjetja mora biti v državi članici EU ali pridruženi državi Horizon 2020.

  Po presečnem datumu 5. junija 2019 bodo možne zgolj posamične* prijave profitnih  MSP s sedežem v državi članici EU ali pridruženi državi Horizon 2020.

  Pilot EIC Accelerator je shema, ki omogoča zgolj samostojne prijave (mono-beneficiary scheme). Ta pristop se uporablja tako, da si bo utrl pot do celovitega EIC Acceleratorja v okviru programa Obzorje Evropa (kjer se predlaga, da se usmeri na posamezne podjetnike).

  Upravičeni stroški

  Stroški osebja, materialni stroški, potni in namestitveni stroški, stroški zunanjih izvajalcev* in stroški opreme (sorazmerni delež amortizacije opreme)

  * Aktivnosti, ki so bistvenega pomena za vaš inovacijski projekt, lahko izvedejo tudi zunanji izvajalci. Sklepanje pogodb s podizvajalci je sprejemljivo v obsegu, potrebnem za izvajanje predlaganih aktivnosti. Zunanji izvajalci lahko predstavljajo bistveni del izvajanja projekta, vendar ne smejo biti nesorazmerni v primerjavi z vsemi predvidenimi upravičenimi stroški. Zunanje izvajalce je treba izbrati po načelih „najboljše razmerje med ceno in kakovostjo“.

  1. Samo nepovratna sredstva (stopnja sofinanciranja 70%) med 0,5 in 2,5 milijona EUR.
  2. Pri možnosti kombiniranega financiranja je komponenta nepovratnih sredstev omejena na 2,5 milijona EUR v kombinaciji s kapitalsko komponento do 15 milijonov EUR. Pri prijavi lahko zahtevate večji ali manjši znesek, vendar morate le-tega ustrezno utemeljiti. Projektni predlogi, vključujejo aktivnosti do TRL 8, bodo financirani skozi nepovratna sredstva, ali po shemi kombiniranega financiranja. Aktivnosti blizu trga (tj. TRL 9 ali višje), se bodo financirale zgolj preko udeležbe v lastniškem kapitalu, vse dokler končni rezultat projekta ne vstopi na trg in se monetizira.
  Rok za prijavo

  19. 5. 2020 in 7. 10. 2020.;

  možne so ponovne oddaje projektnih predlogov na se posamezne roke odpiranja!

  Projekti v povprečju trajajo od 12 do 24 mesecev, v izjemnih in upravičenih primerih pa je trajanje projekta lahko tudi daljše.

 • Še 100 dni

  P1 plus 2020 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

  Ugodno zavarovanje bančnega kredita z garancijo SPSa ter znižana obrestna mera, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,50 % do 1,00 %.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  20/10/2020
  Višina sofinanciranja
  Višina garancije: med 60 % in 80 %. Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,50% – 1%
  Predmet javnega razpisa

  Produkt P1 plus 2020 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

  Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. V okviru projektov se tudi spodbuja raba obnovljivih virov energije, naložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0.

  Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

  Upravičenci

  Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1 , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

  Prijavijo se lahko podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih, letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR.

  Upravičeni stroški

  Znižana obrestna mera, ki znaša  6 mesečni EURIBOR + od 0,50 % do 1,00 %, prilagojena pa je stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G2)  in glede na starost podjetja.

  Zagotovijo se garancije za:

  – investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR

  – oz. mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR ( za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja)

  Možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev.

  Ročnost kredita do 10 let.

  Rok za prijavo

  10.4., 5.5., 20.5., 5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20. 9., 5.10., 20. 10. 2020.

 • Še 100 dni

  P1 plus 2020 C19 Garancije sklada za bančne kredite in obrestna mera 6-mesečni Euribor + 0,5%

  Kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije ter spodbujanje podjetij za nadaljnjo izvajanje podjetniške aktivnosti in je po presoji Sklada financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  20/10/2020
  Višina sofinanciranja
  80% vrednosti kredita
  Predmet javnega razpisa

  Kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije ter spodbujanje podjetij za nadaljnjo izvajanje podjetniške aktivnosti in je po presoji Sklada financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno.

  Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ter Unicredit banka Slovenija d.d.

  Pogoji kredita

  • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja,
  • 80% garancija Sklada
  • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,50%,
  • ročnost kredita: 1,5 do 5 let,
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  Kredit se koristi namensko za poravnavo obveznosti za obratna sredstva. Refundacija oz. povračilo že plačanih stroškov za obratna sredstva ni dovoljena.

  Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali lizing pogodbe vlagatelja.

  Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti ali za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19.

  Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN3 vsaj D2,
  • da v bilanci stanja za leto 2019 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0%,
  • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2019 v pozitivni vrednosti do vključno 7,0.
  Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1 , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

  V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

  Upravičeni stroški

  OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:

  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
  • izdatki za opravljene storitve;
  • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

  Upravičeni stroški so lahko od: 01.01.2020 do 31.12.2021.

  Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

  * Za prijavo na P1 potrebujete pozitivni bančni sklep ob oddaji vloge. 

  Rok za prijavo

  Roki za oddajo vlog: 20.6., 5.7., 5.9., 20. 9., 5.10., 20. 10. 2020.

 • Še 101 dni

  Ukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

  15 mio eur za podporo naložbam v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  21/10/2020
  Višina sofinanciranja
  do 50% nepovratnih sredstev
  Predmet javnega razpisa

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja prvi javni razpis, katerega namen je podpreti spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju, in sicer v višini 15 milijonov evrov.

  Namen razpisa 6.4. je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

  Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, nosilci dopolnilne dejavnosti in samostojni podjetnik posameznik. Lokacija naložbe pa se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

  Upravičeni stroški

  V okviru razpisa so na voljo nepovratna sredstva. Predvidena stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravilo državnih pomoči po pravilu »de minimis«, kar pomeni 200.000 € v obdobju treh let.

  Najnižji znesek javne podpore bo znašal 5.000 evrov na vlogo.

  Rok za prijavo

  Vloge na javni razpis se lahko oddajo od 24. julija 2020 do vključno 21. oktobra 2020 do 23.59 ure.

 • Še 107 dni

  Fast track to Innovation

  The Fast Track to Innovation je osrednji del EIC pilota, ki cilja na radikalno nove, prebojne produkte, storitve, procese ali poslovne modele, ki omogočajo vstop na nove trge.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Evropska komisija
  Rok za odddajo
  27/10/2020
  Višina sofinanciranja
  do 3 mio €
  Predmet javnega razpisa

  Cilj razpisa je podpreti projekte, ki razvijajo inovacije od demonstracijske stopnje do vstopa na trg. Inovacija, ki jo prijavitelj oz. konzorcij prijavlja, mora biti že v fazi prototipa – tehnologija, ki je predmet projekta, mora že biti testirana v ustreznem okolju.

  Upravičenci

  Prijavijo se lahko konzorciji podjetji ali raziskovalnih organizacij, ki so sestavljeni najmanj iz treh organizacij iz treh različnih držav ter največ iz petih organizacij. Vsaj 60% projektnega proračuna mora biti namenjeno industrijskim partnerjem, ali pa mora biti sestava konzorcija sledeča: vsaj 2 industrijska partnerja v konzorciju s tremi partnerji, ali trije industrijski partnerji v konzorciju s petimi partnerji.

  Upravičeni stroški
  Osnovni pogoj za prijavo na razpis je torej inovacija, ki je že v fazi prototipa, saj so upravičeni stroški projekta vezani na aktivnosti pilotiranje, obširnejše testiranje, validacija sistemov v realnih delovnih pogojih, validacija poslovnih modelov, pred-normativne raziskave  in definicijo standardnih okolij.
  Pomemben element pri inovacije je velikost trga in njena možnost uporabe v širšem smislu.
  Stroški: plače, zunanje storitve, AM opreme, vodenje projekta, diseminacija projekta, testiranja, patenti,…
  Rok za prijavo

  Roki za oddajo vloge: 21. 2. 2019, 23. 5. 2019, 22. 10. 2019, 19. 2. 2020, 9. 6. 2020, 27. 10. 2020.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Še 111 dni

  Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

  Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  31/10/2020
  Višina sofinanciranja
  200 eur / zaposlenega, oz. od 1.000,00 EUR do 9.999,00 EUR / podjetje
  Predmet javnega razpisa

  Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme.

  Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

  Upravičenci

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

  Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih.

  Upravičeni stroški

  Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.

  Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti:

  • zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos
  • zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo – največ do 1 EUR na posamezni kos
  • zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos
  • razkužila – največ do 20 EUR na liter
  • termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.

  Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.

  Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020.

  Rok za prijavo

  Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020.

 • Še 141 dni

  PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

  Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  MGRT
  Rok za odddajo
  30/11/2020
  Višina sofinanciranja
  75 %
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

  Cilji javnega razpisa so:

  a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,

  b) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma.

  Upravičenci

  Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

  Upravičeno območje v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je celotno območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

  Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

  Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

  1. 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
  2. 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
  3. 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
  4. 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
  5. 56.101 (restavracije in gostilne).
  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

  1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost, *
  2. stroški informiranja in komuniciranja,
  3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

  Minimalna načrtovana vrednost projekta: 50.000 eur. Maksimalna višina subvencije 200.000 eur (de minimis).

  *Operacija, ki je predmet prijave, mora obsegati enega ali več naslednjih ukrepov:

  • celovita energetska obnova stavb,
  • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
  • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
  • nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
  • nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave,
  • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
  • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
  • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
  • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, ….)
  • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, ….)
  Rok za prijavo

  Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:

  • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
  • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.