Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Razpisi

07. Marec 2022

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij (upravičenih stroškov) v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe, z bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe z vzpostavitvijo nove poslovne enote / podružnice ali v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe in prispevajo k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja. Beseda »proizvodnja« v besedilu javnega razpisa pomeni tudi izvajanje storitev.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, vlagateljev ki izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje investicij na podlagi ZSRR-2, ki zasledujejo cilje digitalizacije in prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo in na ta način prispevajo k prehodu v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo v skladu s ključnimi cilji Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije do leta 2030, ki so:
- zmanjšati emisije TGP v sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja,
- doseči vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije,
- izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti v vseh sektorjih in izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 % glede na osnovni scenarij iz leta 2007 (učinkovita raba energije).

Dodatni cilji so:
- dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti podjetij, ob hkratni trajnosti oz. dekarbonizaciji in digitalizaciji poslovanja,
- višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti,
- ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, s posebnim poudarkom na regionalni uravnoteženosti.

UPRAVIČENCI

  • Mikro, mala in srednja podjetja iz obmejnih problemskih območij.

Upravičeno območje za izvajanje projektov so obmejna problemska območja in s tem občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

UPRAVIČENI STROŠKI

stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih naprav ter s tem povezane računalniške opreme),
stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta, do največ 10 % celotnih upravičenih stroškov projekta),
stroški transporta, montaže in zagona opreme. V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon oziroma implementacijo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni in se stroški ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva.

Višina upravičenih stroškov projekta mora znašati najmanj 100.000,00 EUR.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Do 100% upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči de minimis.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Required
Required

Partnerji

Generalni

Srebrni

Bronasti

Vsebinski