Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva

Razpisi

18. Marec 2022

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti projektov celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij. Projekte bodo izvajali konzorciji podjetij, sestavljeni iz najmanj enega velikega podjetja in vsaj dveh dodatnih partnerjev, ki morata biti MSP. Rezultat projektov, ki bodo prejeli sofinanciranje, mora biti izvedena celovita digitalna preobrazba podjetja ali digitalna preobrazba njegovih posameznih poslovnih funkcij.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je z dodeljevanjem spodbud gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z MSPji - mikro, malimi in srednje velikimi podjetji , vključno s start-up-i in/ali scale-up-i) spodbuditi k celoviti digitalni preobrazbi podjetij ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij, s čimer se bo vplivalo na:

Dvig in rast produktivnosti, ki jo bodo podjetja dosegla skozi optimizacijo procesov in postopkov z implementacijo naprednih digitalnih tehnologij in komplementarnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter v znanja in veščine;

Optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja, kar bodo podjetja dosegla s širitvijo uporabe naprednih digitalnih tehnologij, ki znižujejo stroške podjetja ter omogočijo učinkovito alokacijo virov (človeških in materialnih), kar vpliva na nižje stroške in doseganje trajnosti v dejavnosti na dolgi rok;

Večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev na strani ponudbe naprednih tehnologij in inovativnih rešitev za digitalno preobrazbo podjetij. S širitvijo uporabe naprednih tehnologij se namreč povečuje možnost vstopa novih akterjev na trge tradicionalnih industrij, kar povečuje možnost komercializacije inovativnih rešitev in njihove integracije v nove poslovne modele, kar še povečuje pritisk na obstoječa podjetja za uporabo naprednih tehnologij v njihovih poslovnih in proizvodnih procesih. Na tak način bo omogočena večja izkoriščenost novega potenciala, prav tako pa se bo povečevala možnost rasti v tradicionalnih panogah.

Cilj javnega razpisa je s finančno podporo spodbuditi vsaj dvajset (20) konzorcijev k izvedbi celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij, s čimer bo dosežena:

- Večja odpornost podjetij in zmanjšanje negativnih učinkov krize (tudi posledic Covid-19);

- Povečevanje ekonomske učinkovitosti (stroškovna učinkovitost, večja produktivnost in konkurenčnost);

- Krepitev socialne kohezije, ki bo uresničena z ustvarjanjem družbe, temelječe na znanju, povečevanju prilagodljivosti in digitalnih kompetenc ter povečevanjem prilagodljivosti podjetij pri prerazporejanju virov na tiste poslovne funkcije, kjer se lahko znanje in veščine zaposlenih optimalno izkoristi;

- Krepitev teritorialne kohezije, ki se bo na območju Republike Slovenije dosegla s krepitvijo odpornosti in trajnostne naravnanosti podjetij, ki so zaposlovalci na svojih geografskih območjih in ki z nadaljnjim razvojem in krepitvijo poslovanja zmanjšujejo morebitne razvojne razlike v regijah.

UPRAVIČENCI

- velika podjetja v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji (vključno inovativnimi start-up in scale-up podjetji)

UPRAVIČENI STROŠKI

- Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja v obsegu zaposlitve/dela na projektu digitalne preobrazbe za delo na raziskovalno razvojnih aktivnostih na projektu 

Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja v obsegu zaposlitve/dela na projektu digitalne preobrazbe 

Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za projekt digitalne preobrazbe

- Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za projekt digitalne preobrazbe 

Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev: stroški nakupa opreme ter drugih opredmetenih sredstev (razen stroškov nakupa zemljišč in stavb), nujno potrebnih za izvedbo projekta digitalne preobrazbe 

- Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev: stroški znanja, patentov in programske opreme, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za projekt digitalne preobrazbe

Stroški materiala in opreme, potrebnih za prilagoditev osnovnih sredstev

Posredni stroški: v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja projekta digitalne preobrazbe. 

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Intenzivnosti pomoči po shemi državne pomoči RRI (ne glede na vrsto raziskav — industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) znaša:

- velika podjetja: do 25 % upravičenih stroškov,

- srednje velika podjetja: do 35 % upravičenih stroškov,

- mikro in mala podjetja: do 45 % upravičenih stroškov.

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, v katerem noben posamezen partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk. V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja:

- velika podjetja: do 40 % upravičenih stroškov,

- srednje velika podjetja: do 50 % upravičenih stroškov,

- mikro in mala podjetja: do 60 % upravičenih stroškov

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Required
Required

Partnerji

Generalni

Srebrni

Bronasti

Vsebinski