Izbrani nasveti Deli stran

Pri SID banki in poslovnih bankah na voljo posojila za raziskave, inovacije in tehnološki razvoj

09. 02. 2021

Pri SID banki in poslovnih bankah na voljo posojila za raziskave, inovacije in tehnološki razvoj

FINANCIRANJE - SID BANKA:

- Pri SID banki so na voljo sredstva za raziskave in razvoj, inovacije in tehnološko-razvojne projekte. Upravičenci: MSP-ji, velika podjetja, startupi, socialna podjetja, samostojni podjetniki, zadruge. Možnost kreditiranja: do 10 tisoč do 15 milijonov evrov, odvisno od projekta.

FINANCIRANJE - POSLOVNE BANKE, HRANILNICE, SKLADI:

- Pri sodelujočih poslovnih bankah, hranilnicah in skladih lahko podjetja pridobijo financiranje iz sredstev SID banke ali evropskih kohezijskih sredstev Skladov SID banke za raziskave, razvoj in inovacije.

NEPOSREDNO FINANCIRANJE PRI SID BANKI

Samostojni podjetniki, mala, srednja in velika podjetja ter zadruge lahko prejmejo neposredno financiranje pri SID banki po naslednjih programih:

Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 (7,5 milijona €)

Namen posojila: - Financiranje obratnih sredstev za namen ohranitve delovanja podjetja in izboljšanje likvidnosti v času COVID-19 v primeru, da ste malo in srednje veliko podjetje. - Posodobitev proizvodnega procesa vašega podjetja, novi oziroma izboljšani procesi ali storitve. Financiranje je na voljo iz Sklada skladov COVID-19 tudi preko SID banke. Iz programa je podjetjem skupno na voljo 7,5 milijona € sredstev. Posojila lahko prejmejo: - samostojni podjetniki, - mala in srednje velika podjetja (MSP), - velika podjetja, - podjetja v zagonski (start-up) fazi ter - socialna podjetja. Glavne prednosti financiranja:
 • Kredit v vrednosti od 10.000 € do 2.500.000 € (oziroma do 1.200.000 € v primeru državne pomoči)
 • Ugodna obrestna mera
 • Ročnost od 3 do 9 let (v primeru državne pomoči do 8 let)
 • 100% financiranje upravičenih stroškov
 • Brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja. V primeru kreditov nad 1 milijon € in ročnostjo najmanj 5 let se lahko zagotovi tudi druga zavarovanja
 • Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita
Kontakt: SID banka, d.d., Ljubljana
 • E-mail: sklad.skladov@sid.si
 • Telefon: 01 2007 514
VEČ INFORMACIJ NA TEJ POVEZAVI

Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3)

Namen posojila: - Za izvedbo raziskovalno-razvojnih ali naložbenih projektov z namenom večje rasti, cilj pa je nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev. - Proizvod, proces ali storitev morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu. Iz programa je podjetjem skupno na voljo 100 milijonov € sredstev. Posojila lahko prejmejo: - samostojni podjetniki, - mala in srednje velika podjetja (MSP), - velika podjetja ter - zadruge. Glavne prednosti financiranja:
 • Kredit v vrednosti od 100.000 € do 15.000.000 €
 • Ugodna obrestna mera
 • Moratorij na odplačilo glavnice je najmanj 2 leti in največ 1/2 ročnosti kredita
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj
Kontakt: SID banka, d.d., Ljubljana
 • E-mail: financiranje@sid.si
 • Telefon: 01 2007 480
VEČ INFORMACIJ NA TEJ POVEZAVI

Financiranje naložb v gozdno-lesno verigo (LES 1)

Kredit za gradnjo novih ali tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa, novo tehnološko opremo za razvoj ali proizvodnjo novih lesnih proizvodov in novih procesov proizvodnje.
 • Kredit v višini od 100 tisoč € do 5 milijonov €.
 • Ročnost od 2 do 20 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice do 6 let.
 • Tudi za kritje stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter stroškov dela.
Kontakt: SID banka, d.d., Ljubljana
 • E-mail: financiranje@sid.si
 • Telefon: 01 2007 480
Več informacij: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigo-les-1

Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)

Kredit za kritje nabavne vrednosti opredmetenih in neopredmetenih sredstev, materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter tudi stroškov dela.
 • Za podjetja na katerih poslovanje je vplival izbruh virusa COVID-19.
 • Kredit od 100 tisoč € do 7 milijonov €.
 • Ročnost od 2 do 12 let oz. od 1 do 8 let v primeru pridobitve kredita z državno pomočjo po Začasnem okvirju EK.
 • Moratorij do ½ ročnosti kredita.
 • Možnost pridobitve kredita po shemi pomoči po t. i. Začasnem okvirju EK.
Kontakt: SID banka, d.d., Ljubljana
 • E-mail: financiranje@sid.si
 • Telefon: 01 2007 480
Več informacij: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-izbruha-covid-19-sdmkv

Kmalu na voljo: Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov (PROMET 1)

Kredit za prevoznike na področju mestnega ali medkrajevnega kopenskega, potniškega ali tovornega prometa za kritje celotnih stroškov posla kar vključuje stroške blaga, materiala in storitev ter tudi stroške dela.
 • Kredit z državno pomočjo po Začasnem okvirju EK v višini od 100 tisoč € do 800 tisoč €.
 • Ročnost od 6 do 8 let.
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice je največ 2 leti.
 • Za podjetja na katerih poslovanje je vplival izbruh virusa COVID-19.
Kontakt: SID banka, d.d., Ljubljana
 • E-mail: financiranje@sid.si
 • Telefon: 01 2007 480
Več informacij: www.sid.si

Zeleno financiranje

SID banka trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo promovira že dobro desetletje, bila je tudi ena izmed pobudnikov tega koncepta v Sloveniji. Financiranje zelenih in trajnostnih projektov je zato pri SID banki in sodelujočih poslovnih bankah možno v okviru različnih programov.
 • Ugodnejše financiranje iz vira zelene obveznice po vseh programih SID banke.
 • Pomoč podjetjem pri izdaji zelene obveznice.
 • V okviru Sklada skladov po programih neposredno pri SID banki: Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb iz Sklada skladov (EE), Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR).
 • Po programu Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje v okviru posrednega financiranja preko poslovnih bank.
Kontakt: SID banka, d.d., Ljubljana
 • E-mail: financiranje@sid.si
 • Telefon: 01 2007 480
Več informacij: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/zeleno-financiranje

Kmalu na voljo: Financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo (NALOŽBE 3)

Kredit je namenjen financiranju trajnostnih naložbenih projektov ali naložbenih projektov in z naložbo povezanega obratnega kapitala, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo.
 • Kredit v višini od 100 tisoč € do 10 milijonov €.
 • Ročnost od 3 do 20 let (odvisno od sheme državne pomoči).
 • Moratorij na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita vendar ne več kot 5 let.
 • Možnost pridobitve kredita po dveh shemah državne pomoči: Začasni okvirju EK in de minimis.
 • Za kritje stroškov nabavne vrednosti vseh neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, nabavne vrednosti materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter za kritje stroškov dela.
Kontakt: SID banka, d.d., Ljubljana
 • E-mail: financiranje@sid.si
 • Telefon: 01 2007 480
Več informacij: www.sid.si

FINANCIRANJE PRI SODELUJOČIH POSLOVNIH BANKAH, HRANILNICAH IN SKLADIH

Podjetja lahko pridobijo financiranje iz sredstev SID banke ali evropskih kohezijskih sredstev Skladov SID banke po naslednjih programih:

Programi posrednega financiranja preko poslovnih bank

 Kredite iz vira SID banke lahko podjetja pri poslovnih bankah pridobijo po programih financiranja razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje, konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije, razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva ter regionalnega in družbenega razvoja.
 • Za vsa podjetja.
 • Brez omejitve najnižje in najvišje vrednosti kredita.
 • Dolge ročnosti.
 • Obrestne mere, ki so ugodnejše od siceršnje ponudbe bank.
 • Kredit se v celoti lahko nameni refinanciranju, možno do 100 % financiranje stroškov projekta oz. poslovanja.
 • Možnost pridobitve moratorija skladno z ZIUOPOK.
 • Na voljo pri: Addiko Bank, Gorenjski banki, NKBM in Sberbank.
Več informacij: https://www.sid.si/banke

Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19

Mikroposojilo lahko podjetja, na katerih poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19, namenijo kritju upravičenih stroškov za nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, plačila za nakup materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, plačila za storitve, zakup opredmetenih osnovnih sredstev, plačilo stroškov dela.
 • Za samostojne podjetnike, MSP, zadruge, socialna in zagonska podjetja.
 • Kredit v višini od 5 tisoč € do 25 tisoč €.
 • Ročnost 2 do 5 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.
 • Na voljo pri Primorski hranilnici Vipava.
Več informacij: https://www.skladskladov.si/covid19/mikroposojila-za-msp-msp-mikro-iz-sklada-skladov-covid-19

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) iz Sklada skladov

Kredit za financiranje naložb v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, ki so namenjena za nadaljnji razvoj podjetja, raziskave ali inovacije.
 • Za samostojne podjetnike, mala, srednja in velika podjetja, zadruge ter socialna in zagonska podjetja.
 • Kredit v višini od 10 tisoč € do 10 milijonov €.
 • Ročnost od 3 do 9 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita.
 • Brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja.
 • Na voljo pri Sberbank, Gorenjski banki in SID banki.
Več informacij: https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-nalozb-v-razvoj-raziskave-inovacije-rri

Krediti, kriti z jamstvom SID banke (Portfeljske garancije za MSP) iz sredstev Sklada skladov

Kredit s prvovrstnim, brezplačnim in brezpogojnim jamstvom SID banke je namenjen kritju nabavne vrednosti opredmetenih in  neopredmetenih sredstev, stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter tudi finančnemu in poslovnemu najem opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Za samostojne podjetnike in MSP.
 • Kredit v višini od 30 tisoč € do 10 milijonov €.
 • Ročnost od 3 do 10 let.
 • Brezplačno jamstvo SID banke, ki krije 62,5 % glavnice kredita in ugodno vpliva na višino obrestne mere ter na višino zavarovanja, ki ga mora zagotoviti kreditojemalec le za 37,5 % sredstev.
 • Na voljo pri: NLB, Primorski hranilnici Vipava in Delavski hranilnici.
Več informacij: https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke

Kmalu na voljo: Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke (Portfeljske garancije za RRI za MSP) iz Sklada skladov

Kredit za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij podjetja lahko namenijo za opredmetena in neopredmetena sredstva ter tudi za obratna sredstva.
 • Za pravne ali fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost (tudi zasebniki, zavodi in zadruge).
 • Kredit od 10 tisoč € do 10 milijonov €.
 • Ročnost od 1 do 10 let.
 • Prvovrstno, brezpogojno in brezplačno jamstvo SID banke, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
 • Kritje do 100 % upravičenih sroškov.
 • Na voljo pri, preko javnega poziva izbranih, finančnih posrednikih predvidoma konec marca.
Več informacij: www.skladskladov.si

 

Menite da je članek koristen?

Morda vas zanima še:

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.