Stališča Deli stran

Predlogi SBC za debirokratizacijo (september 2020)

08. 09. 2020

Predlogi SBC za debirokratizacijo (september 2020)

SBC - predlogi za debirokratizacijo (september 2020)

Na osnovi dela strokovnih skupin, v katerih sodelujejo člani SBC Ivan Simič, Marko Lukić in Štefan Pavlinjek, so člani SBC v času od 6. 7. do 15. 7. zbrali predloge debirokratizacije. Predloge je SBC v začetku septembra poslal Vladi RS.

--> Predlog debirokratizacije: Davčno področje - nosilec mag. Ivan Simič

Obveščanje o »oddaji«/«ne-oddaji« REK obrazcev Predlagamo obveščanje o neoodanih REK-ih 1 krat mesečno in podaljšanje roka oddaje obrazcev z zamikom. Predvsem so negativni dejavniki tovrstnega poročanja vidni, ko zavezanec dobi kazen za ne-oddaje Rek zaradi človeške »pozabljivost« ali pa celo podjetja padejo na razpisih. iREK Zakaj je pri oddaji iREK-1 podatek o bruti plači potrebno vpisati večkrat (polje A052, A062 ter nato še podatki za ZPIZ)? Zamudne obresti pri ne oddaji REK obrazcev tudi v primeru poravnanih obveznosti Obvezna je oddaja REK obrazcev na dan izplačila, v primeru zamude pri oddaji pa se obračunajo zamudne obresti, tudi v primeru, da se obveznosti plačila davkov in prispevkov izvršijo na dan izplačila odhodkov. Rešitev:  če na dan izplačila poravnaš obveznosti, se neoddaja REK obrazca ne šteje kot zamuda. Obračunavanje pozitivnih obresti pri preplačilih na kontih e-kartice  Za morebitna preplačila na kontih e-kartice davčnega zavezanca se ne obračunavajo pozitivne obresti. Rešitev:  v primeru ugotovitve, da gre za dejanska preplačila, se obračunajo pozitivne obresti. Ločena oddaja REK obrazcev v primeru napotenih delavcev Sedaj je potrebna ločena oddaja REK obrazcev v primeru napotenih (detaširanih) delavcev - vrsta dohodka 1091. Rešitev: ukinitev ločene oddaje in možnost oddaje obeh vrst dohodkov pod šifro 1001 in s tem oddaja samo enega REK obrazca. Poročanje vseh datumov zavarovanja na podlagi 002 in 001 za detaširane delavce Sedaj je potrebno poročanje vseh datumov zavarovanj na podlagi 002 in 001 na REK obrazcih za detaširane delavce. Rešitev: ukinitev poročanja posameznih datumskih sprememb zavarovanj na podlagi 002 in 001 na mesečnih REK obrazcih. Poenostavitev poročanja o plačah za poslovne subjekte Predlaga se sprememba sistema mesečnega poročanja o plačah za poslovne subjekte na način, da se ukini poročanja AJPES na ZAP obrazcu ter se z določenimi podatki dopolni REK obrazce, s katerim poslovni subjekti že poročajo FURS-u. Sprememba bi za vse vpletene (poslovne subjekte in državne organe) pomenila prihranke v višini 1 mio € na letni ravni. Precej bi se izboljšala tudi kakovost tako pridobljenih podatkov. Obračunavanje potnih stroškov po principu kilometrine Sistem obračunavanja povračil za potne stroške zaposlenih je administrativno obremenjujoč tako za zaposlene, ki morajo podajati vedno nove izjave ob spremembah cen javnih prevozov, kot tudi za kadrovske službe, ki se morajo s temi vlogami ukvarjati. Predlaga se preoblikovanje sistema za obračunavanje potnih stroškov na podlagi enotne cene kilometrine, kar bistveno administrativno poenostavi cel sistem. Hkrati se ohrani načrtovana masa potrebnih sredstev na enakem nivoju kot doslej. Še posebej je tovrsten sistem primeren za čase, ko  javnega prevoza sploh ni na voljo kot v času korona krize. Poročanje o izplačanih potnih stroških V privatnem sektorju ni smiselno poročati o stroških, ki se nanašajo na službena potovanja (npr. letalske karte, prtljaga, nočitve, …), vendar jih je podjetje plačalo s svojega TRR. Vzdrževani družinski člani Pri vsakem izplačilu plače je potrebno poročati podatke o vzdrževanih družinskih članih, ki jih zaposleni uveljavlja kot olajšavo za dohodnino. Kljub temu je nato potrebno o teh podatkih poročati FURSu še enkrat (oddaja VIR.VDC). Težave pri pridobivanju podatkov od zaposlenih o dohodkih in delovni dobi pri preteklih delodajalcih 

 1. a) Pri obračunu nadomestila plače v breme ZZZS je potrebno nadomestilo obračunati na podlagi prejetih dohodkov zaposlenega v preteklem dohodninskem letu. Na REK-1 in iREK delodajalec poroča tudi o nadomestilih, ki gredo v breme ZZZS (refundirana nadomestila s strani države). Kljub temu je potrebno za ZZZS naknadno pripravljati refundacijske zahtevke za nadomestila plače za vsakega zaposlenega posebej. Pri refundacijskih zahtevkih lahko nastopijo težave, saj delodajalec za novozaposlene nima podatka, koliko so le-ti zaslužili v preteklem dohodninskem letu in koliko časa so bili v tistem obdobju zaposleni. Obrazec ER-28 ni več obvezen, v dohodninski napovedi pa niso vključene plače iz naslova uspešnosti (tiste po davčno ugodnejših predpisih). Prav tako ni navedeno obdobje oz. opravljene delovne ure. Delodajalec tako brez teh podatkov težko izračuna pravilno nadomestilo plače. Prav tako mora naknadno narediti še refundacijske zahtevke za ZZZS.
 2. b) Delodajalec je dolžan zaposlenemu izplačati dodatek na delovno dobo. Ta podatek lahko pridobi le zaposleni, saj ga delodajalcu ZPIZ ne sme posredovati. ZPIZ bi lahko ta podatek sporočal tudi delodajalcem, saj na podlagi prijave zaposlenega (obrazec M1, v katerem je potrebno priložiti tudi skenirano pogodbo o zaposlitvi) pridobijo informacijo, pri katerem delodajalcu je zaposleni trenutno zaposlen.

Povezava baz ZZZS in FURS  Na iREK obrazcu bi lahko bil avtomatsko vključen seznam zaposlenih ter čas zaposlitve posameznika, ki je na voljo preko M1/M2, pri avtomatskem oddajanju pa se lahko ti podatki vključijo v kritične napake. Pri izplačilu plač nakazati vse prispevke na en zbirni račun Zmanjšalo bi se veliko število plačilnih nalogov, ker se sedaj vsak prispevek in obveznost iz naslova plač plačuje posebej. Vpis zbira za dijake na obvezni praksi Pri davčnem obračunu: Priloga »Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2« je potrebno sedaj navesti za vsakega zaposlenega oziroma dijaka na obvezni praksi posebej.  Podatke se lahko dobijo iz REK obrazcev, v davčni obrazec pa bi vpisali samo zbir. Vpogled o stanju porabe po principu "de minimis" Pri razpisih informacij o porabi sredstev "de minimis" ne moremo pridobiti od institucij. Rešitev: Omogočiti vpogled preko ustreznega državnega portala, npr. eDavki. Na izvozne storitve se načeloma ne plačuje DDV V kolikor organizatorji prevoza na primer na relaciji MARIBOR – LUKA KOPER – NEW YORK  naročijo prevoz direktno pri ladjarju, le ta za strošek prevoza ne zaračuna DDV. V primeru, da prevoz na isti relaciji organizirajo sami s kamionskim prevoznikom na relaciji MARIBOR – LUKA KOPER in ladijski prevoz na relaciji KOPER – NEW YORK pri ladjarjevem agentu, za obe storitvi plačajo DDV. DDV sicer dobijo povrnjen v 20 dneh po poslani zahtevi. Vendar to povzroča ogromno nepotrebnega dela vsem vpletenim in dodatne stroške, pa še sredstva je potrebno zalagati. Oddaja DDV obračun do konca meseca in ne do 20. v mesecu Oddajo DDV obračuna je potrebno narediti do 20. v mesecu (vsi tisti, ki oddajajo rekapitulacijsko poročilo). Rešitev: oddaja do konca meseca. Umik potrebe po obračunu zamudnih obresti pri samoobdavčitvi

 1. a) Pri pridobitvi materiala iz EU – samoobdavčitev na datum dobave materiala, če se ne dobi računa do oddaje obračuna za to obdobje, je potrebno kljub temu narediti samoobdavčitev npr. na osnovi internega dokumenta; v nasprotnem primeru, pa je potrebno obračunati zamudne obresti (prejeti rač

un vključen v DDV-O šele v naslednjem davčnem obdobju).

 1. b) Prejete storitve na podlagi 76.a člena – prav tako samoobdavčitev na datum opravljene storitve, v primeru, da je prejeti račun vključen v obračun DDV v naslednjem davčnem obdobju, je potrebno obračunati zamudne obresti.

Rešitev: umik potrebe po obračunu zamudnih obresti pri samoobdavčitvi. Obvezno tiskanje izdanih računov  Za podjetja in tudi na blagajnah za stranke. Potrata papirja, denarja, prostora, časa, ekološka problematika. Vse je potrebno hranit več let v fasciklih. Vzpostavitev davčnih olajšav za investitorje (pravne in fizične osebe) v zagonska podjetja  Priprava mednarodne primerjave davčnih olajšav za vsa nova podjetja (tudi startupe), priprava mednarodne primerjave olajšav za neformalne in formalne investitorje ter analiza njihovih učinkov po vzoru Velike Britanije. Poročanje Statističnemu uradu RS

 1. a) Ukinitev poročanj, za katere se lahko podatke pridobijo z drugih virov, na primer E-PE/L (poraba energije, goriv, vode). Pridobivanje podatkov od distributerjev bi bilo veliko bolj reprezentativno kot naključno izbrana podjetja, v tem primeru pa je možna avtomatizacija poročanja.
 2. b) Pridobitev podatkov iz drugih virov (FURS): tudi če se poročilo na FURS minimalno razširi, je bolje poročati samo na en portal. Na obrazec DDV-O bi uvedli še posebno polje za izvoz oz. prihodke iz tretjih držav, iz česar bi SURS lahko pridobil vse podatke, ki jih želijo imeti na posebnem poročanju.
 3. c) Če je še vedno potrebno poročanje SURSu, se naj le to ovrednoti in plača podjetjem.
 4. d) Za večino vnaprej ne vemo, kaj bomo dolžni poročati. Vprašanja dobimo običajno po preteku zaključenega poslovnega leta, zaradi česar si vnaprej ne moremo prilagoditi informacijskega sistema, da bi si vsaj delno omogočili avtomatizacijo poročanja.

Poročanje o količini prodane elektronike na slovenskem trgu  Trenutno se plača 0.016€/kg trošarine, plačati pa je potrebno 16.69€ pavšala. Predlog: če količina ne preseže stroškov oddaje vloge, le-te ni potrebno oddati (16.69/0.016=1000kg). Poročanje o kartonski embalaži  Vprašanje smiselnosti poročanja. Koliko jo podjetje da na trg, ni problem, ker jo je toliko tudi kupilo. Za količine, ki jih je dobilo od nakupu nečesa pri nakupu izdelkov in materialov, pa bi morali poročati njegovi dobavitelji. Tako bi vsak poročal, koliko jo je dal na trg.  NI smiselno, da je podjetje dolžno poročati za obe strani. Smiselnost poročanja AJPESu in Banki Slovenije: ČPPS, SFR, ...  Podatki niso javno objavljeni, niti kdo je uporabnik in zakaj se o tem sploh poroča? a) Pri ČPPS gre za posamezne medletne računovodske podatke, ki se spreminjajo in ne odražajo v vseh primerih realne slike. b) SFR za gospodarske družbe - ali so kriteriji za določitev obveznikov poročanja resnično dobro premišljeni? Bonitete

 1. a) Zneski, do katerih ni potrebno obračunati bonitete, so prenizki (manj kot 15 EUR na mesec, če darila niso redna in pogosta) – ni jasno na primer, če podjetje kupi majice za zaposlene (vrednost je večja od 15 EUR), ki jih zaposleni morajo nositi ob določenih dogodkih, ali je od tega potrebno obračunati boniteto. Tudi letni znesek 82€ v kumulativi je premajhen.
 2. b) Težave pri pridobivanju podatkov od tujcev (davčna oz. druga identifikacijska številka), ko jim podjetje plača nastanitev in smo dolžni obračunati boniteto prihodki državi, se zaradi omenjenega ustvarijo drugje in so dosti višji, kot je davek na nočitev. Tukaj govorimo o € posledično pa odnos prinese tisoče €.

E-poslovanje (eRačuni) Obstaja evropski standard eračunov, vendar ni povezave portalov za izdajanje in sprejemanje eračunov, da lahko podjetje izbere en portal, eračuni pa se prenašajo preko portalov znotraj EU. Ajpes portal bi moral biti za uporabnike zastonj, saj gre za bistvene prihranke pri poslovanju. Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

 1. a) Zakaj pravne osebe, ki uveljavljamo olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj, nimamo možnosti, da bi za mnenje zaprosili Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (to možnost FURS ima)?
 2. b) Preobsežne administrativne zahteve glede dokumentacije, potrebne za uveljavljanje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (lahko bi registrirali razvojni del dejavnosti glede na izobrazbeno strukturo, glede na nov izdelek na trgu, glede na izvoz, …).

--> Predlog debirokratizacije: Gospodarstvo - nosilec Štefan Pavlinjek

 1. DIGITALIZACIJA

Standardizacijsko telo Osnova debirokratizacije je v izdelavi in uporabi standardnih protokolov, načinov prenosa podatkov ter povezavami med bazami podatkov. Potrebno je vzpostaviti povezavo baz med institucijami v javni upravi, s katerimi bi poenostavili marsikateri postopek, poleg tega pa z izdelavo in uporabo standardnih protokolov omogočiti avtomatsko vpisovanje v baze podatkov, kar bi bistveno zmanjšalo nepotrebno administrativno delo. Javne institucije, njihovi IT izvajalci in ključni akterji (razvojniki računovodskih paketov, varuh človekovih pravic) bi kreirali standardizacijsko telo, katerega rezultat bi bil standard - knjiga protokolov za prenos podatkov v javni upravi. Ta knjiga je nujno potrebna osnova za debirokratizacijo. Enoten digitalni certifikat Državno priznani certifikat SigenCA naj velja za vse uradne postopke v vseh institucijah. E-volitve Estonija je primer države, kjer je digitalizacija zelo napredovala, vključno z sodelovanjem na e-volitvah preko smsov in danes aplikacije. E-volitve bi pomenile aktivacijo volilne baze, ki je sedaj pasivna in ki bi gotovo pomenila velik premik, razvoj in napredek v družbi. Avtomatizacija izpolnjevanje obrazcev v javni upravi Državni oz občinski organi že razpolagajo z vrsto podatkov, ki so potrebni za izpolnjevanje njihovih obrazcev. Zamudno je s strani teh istih organov pridobiti podatke, ki se potem priložijo k vlogi, vloženi pri tem istem organu. Pomeni, da ko vstopimo v katerikoli urad, ko povemo ali na spletu vpišemo svojo davčno, bi lahko prejeli že predizpolnjene obrazce. Področje digitalizacije na sodiščih (odgovorni resor: MP) Vzpostaviti internetne dražbe na sodiščih, zaradi večje transparentnosti postopkov, hitrejših in cenejših postopkov, prav tako pa zaradi zasledovanja večje učinkovitosti pri samih izplenih dražb.

  1. POROČANJE JAVNIM ORGANOM IN ODLOČANJA LE-TEH

Zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru Priprava strokovne podlage za prenovo določb Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o Poslovnem registru Slovenije in Zakona o sodnem registru.  Cilj prenove je vzpostaviti enotno platformo za vodenje registrskih postopkov za 22 različnih registrov in evidenc. Z novo ureditvijo bodo postopki enotni in pregledni, podatki o poslovnih subjektih pa se bodo vodili na enem mestu tj. v poslovnem registru Slovenije. Veliko preveč zahtevanih statistik (AJPES, statistični urad, BS) Mnogo podatkov se mora poročati večkrat, lahko bi jih pridobili iz obstoječih evidenc. To vzame zelo veliko časa. Preveč je razno raznih obrazcev in potrdil, katere bi se dalo marsikje poenostaviti. Odprava poročanja v eVEM postopkih Zamudno in birokratsko je, da je potrebno poročati množice sprememb za zaposlene, ki niso vezane na zdravstveno zavarovanje. Odločbe so predolgi dokumenti (s ponavljajočimi splošnimi določili in citiranji zakonov, predpisov etc,)  Ponavljajoča splošna določila in citirani zakoni ter predpisi bi morali biti nekje med splošnimi določili, ki si jih lahko vsak prebere. Ni potrebe, da je na vseh uradnih dokumentih cela vrsta citiranj, glavni (od)stavek pa je to bistvo, za kar se nek dokument izdaja, in to bi moral biti kratek in jedrnat zapis. V piramidi dokumentov, bi morali biti vedno samo najpomembnejši, vsi predhodni, ki so potrebni, da se izda glavni, pa v računalniku, dostopni uradnikom. Uzakonitev "rešitve vloge takoj, ko je možno"  Za vse vloge tako do države, kot javne uprave, javnih zavodov idr. Sedaj je zakonski rok za odgovore 30 ali 60 dni. Uradniki se tega "držijo", tolmačijo pa si na način "odgovoriti moramo na 30. ali 60. dan". V gospodarstvu je potrebno hitro reagiranje na spremembe, saj se s tem povečuje konkurenčnost. Sistem je zdaj zasnovan tako, da motivira pozno reševanje vlog. Predlagamo bonus za hitro reševanje vlog. Srž tega problema in nezavzetosti je v (ne)motivacijskem sistemu nagrajevanja uradnikov, kjer izobraževanje predstavlja obvezo namesto nagrade. Plača je vezana na plačni razred po izobrazbi in ne po odgovornosti, nagrajevanja za izjemno delo (npr. nadpovprečno število rešenih zadev,...) pa ne obstaja. Smiselno je postaviti merljiv, javno dostopen sistem, ki bo osnova za nagrajevanje. Uvedba transparentnega pregleda zasedenosti posameznih pisarn/služb, ki obdelujejo vloge.  Koliko vlog imajo nerešenih, koliko so jih rešili v zadnjem tednu, koliko v zadnjih 12 mesecih in koliko v tekočem letu. S tem ukrepom bi imeli vsi na voljo "informativni izračun" "čakalne dobe" na rešitev vloge. Obveščanje o vpogledih v zasebne podatke V državi je veliko zbirk podatkov, ki so ali državne, javne ali zasebne (bančni sistem). V teh zbirkah je veliko občutljivih podatkov. Državljan ima pravico, da zahteva, da je ob vsakem vpogledu v tak sistem o tem vpogledu obveščen (dovolj je e-mail "v vašo boniteto je v bančnem sistemu izvršila vpogled banka XY"). To pravico bi morala izvajati in nadzirati država.

  1. PODROČJE JAVNIH RAZPISOV

Enoten portal objav Vzpostaviti enoten portal za objavo vseh javnih razpisov, ki se pripravljajo v javni upravi. Na portalu bi bila objava obvezna v elektronski obliki. Hkrati bi bila bistveno cenejša za javni sektor glede njihove objave v Uradnem listu. Ob tem bi se zagotovila transparentnost za vse ter enotna forma za objavo in prijavo na javni razpis. Ukrep na področju javnih razpisov/naročil Nekatere javne institucije še vedno:

    • zahtevajo fizične podpise in s tem nepotrebno tiskanje, skeniranje ter vračanje nazaj na eJN portal - rešitev je elektronski podpis,
    • oddajajo v sklopu zahtev kar "scan" razpisne dokumente, s tem pa vsak prijavitelj mora ročno vpisovati ponudbo, iskanje po razpisnem dokumentu je onemogočen, itd.

Rešitev: Vsa dokumentacijo za razpise imeti v digitalnih, pdf, xls formatih. Vzpostavitev aplikacije Pametni inšpektor Pametni inšpektor je aplikacija, preko katere bi podjetniki iz določenih dejavnosti lahko prekljukali, čemu morajo zadostiti ob različnih inšpekcijskih pregledih. Prednosti sta dve: podjetnik lahko preveri, kaj bo inšpektor od njega zahteval glede na predpise; inšpektorji pa bi zato imeli manj možnosti subjektivne ocene, kar bi pripomoglo k manjši inšpekcijski negotovosti za podjetja.

  1. DELOVNOPRAVNO PODROČJE

Poenostaviti Zakon o tujcih  Omogočiti vlaganje vlog in vročanje dovoljenj za začasno prebivanje v RS, kadar tujci ob vložitvi in vročitvi zakonito prebivajo v državi pridobivanje dovoljenj za tujce (odgovorni resor: MNZ). Potrebna je sprememba zakona v delu, ki se nanaša na možnost tujcev, ki so zakonito v RS, da na upravni enoti vložijo vlogo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje in da jim upravna enota vroči dovoljenje oziroma drug akt (zavrnilno odločbo ali sklep, s katerim se postopek zaključi), če zakonito prebivajo v RS. To pomeni, da bi tujci, ki so zakonito v RS, za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje, enako kot do sedaj, morali zapustiti državo in na pristojnem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu v tujini vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja. Ob tem je pomembno, da se pristojnost predstavništva ali konzulata ugotavlja po državljanstvu tujca! Enako velja glede vročitve dovoljenja. Četudi bi bil tujec zakonito v RS, bi zaradi vročitve dovoljenja moral zapustiti državo, prevzeti dovoljenje na pristojnem predstavništvu ali konzulatu, in se vanjo ponovno vrniti. Gre za precejšnjo administrativno oviro, ki ni v korist državi, organom, tujcem, njihovim delodajalcem, družinam ipd. Poenostavitev/pospešitev postopka zaposlitve tujega državljana Sedanji postopek zaposlitve tujega državljana traja cca. 2 meseca. O postopku odločajo različni organi v RS (zavod RS za zaposlovanje, upravna enota) in upravni organ za delo v tujini. Roki za odločanje organov v teh postopkih so predolgi. Rešitev: skrajšanje postopkov tako, da bi tisti organ, ki o zadevi odloča prvi, po sprejemu pozitivne odločitve zadevo neposredno odstopil naslednjemu pristojnemu organu v reševanje. Nepotrebna kompleksnost v postopku napotitve delavcev in urejanju zavarovalne podlage In sicer:

 • Prijave in odjave po vrnitvi z napotitve: ni avtomatizma na 001 podlago, vsakega delavca je posebej potrebno odjavljati iz 002 podlage;
 • Ni možnosti pridobitve A1 zavarovanja za več objektov na isti dan (oteženost pridobitve A1 po 13. členu Uredbe za hrvaške državljane).

Rešitev: zagotovitvi avtomatski prehod med različnimi podlagami zavarovanja, olajšati postopke tudi za hrvaške in tuje državljane. Skrajšanje postopka pridobitve A1 po 12. členu A1 se po 12. členu lahko pridobi v cca 2 dneh, po 13.členu pa so lahko odobrene že isti dan, ko je vloga vložena. Rešitev: Skrajšati postopek pridobitve A1 po 12. členu, npr najkasneje v roku 24 ur. Začasno bivališče v Sloveniji za odobritev A1 po 13. členu Za odobritev A1 po 13.členu, potrebuje zaposleni vsaj začasno bivališče v Sloveniji, kar pa zadevo oteži. Rešitev: Postopek pridobitve po 13. členu za tujce bi se lahko poenostavil in vezal na sedež delodajalca in ne za začasno bivališče zaposlenega oziroma osebe, ki je napotena, npr enaka obravnava za državljane evropske Unije (npr. podjetje ima zaposlenih veliko Hrvatov, pri čemer so nekateri tam zaposleni že več kot 10 let vendar se jih ne sme napotiti na delo po 13. členu, ker nimajo začasnega bivališča pri v Sloveniji). Nepreglednost prijav A1 na zavarovalno podlago 002 Dostikrat je dilena, da se niti ne ve, za katero A1-ko je šla prijava na zavarovalno podlago 002 in za katero ne. V sistemu je potrebno  dodatno preveriti ali klicati referenta na ZZZS, kar vzame dodaten čas. Rešitev: Omogočiti, da bi v sistemu e-vem videli vse prijave, ki jih je sistem naredil avtomatsko. Ponovitev celotnega postopka po prekinitvi prijave - odjave A1 Pri sprotni ureditvi prijave-odjave se tudi zgodi, da je potrebno kakšno A1-ko predčasno prekiniti in je potrebno celoten postopek še 1x urejati oz. še kaj dodatno urediti, da se ujemajo zavarovalne podlage, pri čemer je potrebno vložiti vsaj 3 dodatne vloge. Rešitev: ta postopek je potrebno poenostaviti tako časovno kot papirološko. Kompleksnost in pomanjkanje modernizacije pri vodenju ZPIZ postopkov za ugotovitev in uvrstitev delavca v kategorijo invalidnosti Izpolnjevanje DD1 obrazca in pošiljanje dokumentacije v izpolnitev pooblaščenemu izvajalcu varnostnega inženiringa, pooblaščenemu zdravniku medicine dela ter delavcu Rešitev: vzpostavitev elektronske aplikacije za tovrsten postopek z dodeljenim geslom in z možnostjo izpolnjevanja preko interneta s strani vsakega sodelujočega pri postopku. Poenostavitev določila za nadurno in nočno delo starejših delavcev Zakon o delovnih razmerjih določa, da delodajalec delavcu nad 55 let starosti ne sme brez njegovega soglasja odrediti nadurnega dela ali nočnega dela. Zato je za vsak primer treba pridobiti soglasje. Rešitev: predvidi se možnost, da da delavec soglasje za daljše obdobje, če pa si premisli, pa lahko soglasje prekliče. Časovno predolgi postopki odpuščanja delavcev invalidov  Po vročitvi odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu, mu mora delodajalec po zakonu pričeti iskati službo. V kolikor delodajalec pri vsaj 5 podjetij ne najde službe zanj, mora dokumentacijo poslati Komisiji za ugotovitev razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu s predpisi, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Komisija se sestaja 1x mesečno in če se strinja z razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi, poda pozitivno mnenje in takrat lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi. Ta postopek odpovedi lahko traja tudi 3 mesece in več, zaradi zasedenosti ali nesklepčnosti komisije. Poleg tega komisijo sestavljajo strokovnjaki, ki o tehnoloških procesih v podjetjih niso podkovani, tako da v večini primerov odobrijo razloge za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Takšno zapleteno birokratsko odpuščanje tudi ne stimulira delodajalcev, da bi v večji meri nudili delo tudi invalidom, ki so resnično brez delovnih navad in so zaradi bolezni veliko odsotni. Rešitev:  Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 in določila Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju: ZZRZI) se naj spremenijo tako, da se odpoved invalidu izenači z enakim postopkom kot za neinvalidne delavce, zaradi finančno socialnega statusa naj se pa poveča odpravnina invalidu za 20%. Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

 1. a) Zakaj pravne osebe, ki uveljavljamo olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj, nimamo možnosti, da bi za mnenje zaprosili Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (to možnost FURS ima)?
 2. b) Preobsežne administrativne zahteve glede dokumentacije, potrebne za uveljavljanje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (lahko bi registrirali razvojni del dejavnosti glede na izobrazbeno strukturo, glede na nov izdelek na trgu, glede na izvoz, …).
 3. RAZNO

Sodstvo Med področji, ki jih bo zajela debirokratizacija absolutno pogrešamo sodstvo, kjer so postopki s preveč napakami in tudi veliko predolgi - kar predstavlja nevarnost, da se pravne dileme rešujejo z argumenti moči in ne pred sodišči z močjo argumentov. Pogoji za startupe Veliko nerealnih pogojev za pridobitev sredstev, za katere jih kar veliko kandidira. Točkuje se npr. višina osnovnega kapitala. Tisti, ki ga ima več, ima več točk in dobi sredstva. V praksi to izgleda takole: sposodijo si sredstva, povečajo osnovni kapital, dobijo točke, sredstva dvignejo, vrnejo in gredo naprej. Kdor tega ne stori, izpade. Nerealni pogoji, ki spodbujajo neko prikrivanje in preigravanje že v štartu. Predlog: poostritev inšpekcijskega nadzora nad namensko porabo sredstev. Rezultat: verjetno bi namenili celo manj sredstev, bi bila pa ta bolj namensko porabljena in spodbujala rast bolj zdravih družb).  

--> Predlog debirokratizacije: Okolje - nosilec Marko Lukić

  Skrajšanje postopkov za pridobitev soglasij za gradnjo poslovnih objektov (zlasti soglasja ARSO) Ohranjanje okolja je izredno pomembno. Živimo v eni najlepših dežel in naša odgovornost je, da znamo ohraniti naravo za bodoče generacije. Pri tem pa je potrebno poskrbeti tudi za gospodarski razvoj, saj visoka dodana vrednost omogoča projekte za ohranitev okolja.  Trenutno so postopki predvsem na ARSO nepregledni, predolgi. Kot primer sklep, da mnenje ARSO NI potrebno za nek postopek, traja eno leto...  http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/predhodni%20postopek/cakajoci/pvo_neresene.html ARSO uporablja zastarele podatke, ki so na terenu že drugačni (npr. ovira za en postopek je bil potok, ki je že 10 let odstranjen in sicer v sklopu ARSOvega projekta protipoplavne varnosti). Državni organi so prepogosto proti, ne da bi prisluhnili investitorjem in alternativnim rešitvam. Uveljavitev pravila »molk organa« Potrebna je ponovna uvedba molka organa za ARSO. V kolikor v določenem času ni odgovora, se šteje, da je soglasje dano. Izvedba gradbenih in drugih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na 17-tih porečjih Izvedba ukrepov NZPO (Načrta zmanjševanja poplavne varnosti). Sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za vode. Zožanje priobalnega pasu na 5 m Z zdajšnjih 15 m, kar je neživljenjsko, naj se priobalni pas zoža na 5 m. V preteklosti je bil širok že samo 2 m. Program projektov eProstor, ki bo zagotovil dostop do elektronskih podatkov in storitev na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov

   • Zajem podatkov o dejanski rabi prostora za pozidana zemljišča - vzpostavitev evidence dejanske rabe prostora za pozidana zemljišča v sodelovanju z občinami.
   • Izdelava spletnih servisov za dostop do prostorskih podatkov - s spletnimi servisi bo omogočeno delno elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja, graditve in evidentiranja nepremičnin.
   • Vzpostavitev elektronskega poslovanja na področja prostorskega načrtovanja, graditve in evidentiranja nepremičnin - optimizacija postopkov za učinkovito poslovanje gospodarskih subjektov in javnega sektorja z zagotovitvijo možnosti brezpapirnega poslovanja: oddaja elektronskih vlog in prilog (dokumentacije) ter izdaja aktov s teh področij.
   • Pospešiti izvedbo ukrepov vzpostavitve prostorskih informacij ter rešitev, ki bodo omogočala oddajo vlog za gradbeno dovoljenje v e-obliki.

Poenostavitve na področju izvedbe presoj posledic vplivov na okolje Sprememba (dvig) praga za pripravo presoj posledic na okolje. Zagotovitev blažjih ali v preteklosti že veljavnih blažjih kriterijev v primerih:

     • modernizacije obstoječih objektov in
     • zemljišč, ki so bile že ob nakupih investitorjev jasno namenjene za nadgradnjo ali dogradnjo poslovnih objektov.

Ukinitev poročanja o odpadkih na ARSO enkrat letno. Podatki o odpadkih so vneseni v sistem ISO. ARSO bi lahko te podatke pridobil iz sistema ISO, saj iz sistema izhaja, kdo je povzročitelj in kdo prevzemnik odpadkov. Tudi v primeru, ko o odpadkih poročajo prevzemniki odpadkov, mora kljub temu o odpadkih 1-krat letno poročati tudi povzročitelj odpadkov. Birokratske ovire pri gradnji malih hidroelektrarn - težave z vodno pravico in umeščanjem. S strani civilnih iniciativ so zlobirani neustrezni kriteriji za dodeljevanje vodne pravice, zaradi katere stoji precej projektov gradnje malih in tudi srednje velikih hidroelektrarn. Tudi obstoječe, že delujoče elektrarne ni mogoče tehnično posodobiti ali povečati moči. Rešitev: odpraviti je potrebno nepravične kriterije za pridobitev vodne pravice, posodobiti pravila in tako bo hitro izkoriščeno več kot 50% še vedno neizkoriščenega hidropotenciala Slovenije. Gradnje z namenom širitve dejavnosti V Zakonu o graditvi objektov bi bilo nujno ločiti gradnjo fizičnih oseb in gradnjo, ki pomeni širitev dejavnosti in krepitev gospodarstva. Vsak poseg v prostor trajen in je potrebno upoštevati urbanistične vidike, vendar je trenutno potrebno skoraj za vsako izboljšavo sprejemati OPPN - je ki že po vsebini pomenijo vsaj pol leta čakanja. Rešitev: v primeru prostorske širitve gospodarske družbe, ki načrtuje širitev dejavnosti, vzpostavljanje boljših delovnih pogojev za zaposlene itd. lahko investitor v ločenem postopku dokazuje zahtevano, roki pa se v takšnem primeru skrajšajo. Nelogični postopki vpisovanja v zemljiško knjigo Vloga se lahko vloži samo pri stvarno pristojnem so

 

Menite da je članek koristen?

Morda vas zanima še:

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.